Identiteitscrisis bij Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging:

JAGERS SCHIETEN NAAMSWIJZIGING AF; INTERNE ONRUST KNJV.

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, die vorig jaar op de Algemene Ledenvergadering besloot haar naam per 1-1-2000 te wijzigen in Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuur- en Wildbeheer heeft te elfder ure (alle voorbereidingen waren reeds getroffen) de voorgenomen naamswijziging geschrapt en pas nu aan de achterban via het verenigingsblad laten weten de oude naam te handhaven. "Binnen de vereniging leeft het gevoel dat de nieuw gekozen naam geen recht doet aan het werk van de leden". Ook binnen de Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (v/h de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters) leeft onrust over het feit dat het begrip "jacht" besmet lijkt onder maatschappelijke druk. Steeds meer jachtopzichters en jagers rebelleren openlijk tegen de defensieve koers van hun bestuurders.

De discussie over het schrappen van het woord "jacht" uit de naamgeving van jagersorganisaties speelt al enkele jaren. Eerst schrapte de Stichting Behoud Jacht, Natuur en Leefmilieu het woord "jacht" al uit haar naam omdat het bij subsidiegevers tot ongewenste reacties leidde. Vervolgens werd het jachtmuseum in Doorwerth omgedoopt tot "museum voor natuurbeheer". En toen de Arnhemse kantonrechter mr. R.S. Croll vorig jaar aantrad als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jachtopzichters deed hij dat slechts onder de voorwaarde dat de naam van de vereniging gewijzigd zou worden. Ook toen al waren veel jachtopzichters furieus over het schrappen van het woord "jacht" uit de naam van hun vereniging en de vervanging door "natuurtoezicht". Naar verwachting zal de onder grote druk van de achterban afgeblazen naamswijziging van de KNJV ook binnen de jachtopzichters-vereniging (Vereniging voor Natuurtoezicht) tot nieuwe discussies en onrust leiden.

Ook het ministerie van LNV werkt bewust mee aan de begripsverwarring door in de nieuwe Flora- en faunawet het doden van dieren op vergunning niet langer als "jacht" aan te duiden. Verschillende diersoorten zoals ganzen dreigen nu ondanks hun "wettelijk beschermde status" in de nieuwe wet langduriger bestreden te worden dan in de oude wet was toegestaan toen ze nog niet "beschermd" waren.
 
Jagers en jachtopzichters beklagen zich al enkele jaren binnen en buiten hun verenigingsbladen over het negatieve imago dat ze hebben. "We zijn verworden tot schimmen in de nacht" schreef een jager enkele jaren geleden. Werd een jager met een paar hazen aan het stuur van z"n fiets jaren geleden nog met waardering begroet, tegenwoordig is weggehoond worden meer regel dan uitzondering. In de Nederlandse Jager beklaagde één van de leden zich over het feit dat het opvolgingsprobleem van jagers door de geleden imagoschade inmiddels zo groot geworden is, dat kostbare antieke jachtgeweren (in prijs oplopend tot de waarde van een doorzonwoning) worden vernietigd in de schrootscharen van de politie omdat een wapenvergunning in de familie veelal ontbreekt na overlijden van een jager.  

De Faunabescherming is verheugd over het feit dat de KNJV het woord jacht in haar naam handhaaft, omdat het duidelijk maakt waar de vereniging, onder beschermheerschap van ZKH Prins Bernhard, voor staat. Elke versluiering daarvan zou afbreuk doen aan het heldere beeld dat nu bestaat: hoofdactiviteit van de 33.000 leden van de vereniging is het jaarlijks doden van meer dan 2 miljoen dieren, waarvan het merendeel zonder noodzaak.

Het verzoek dat De Faunabescherming onlangs deed aan HM Koningin Beatrix om de jagersvereniging het predikaat "Koninklijk" te ontnemen bij haar voorgenomen naamswijziging, is overigens afgewezen. Hare Majesteit heeft via haar Particulier Secretaris laten weten niet nader in te willen gaan op een appreciatie van de werkzaamheden van de jagersvereniging, aangezien de discussie over de maatschappelijke merites van de jacht reeds elders is gevoerd. Het predikaat "Koninklijk" is in 1949 toegekend aan de KNJV op grond van "haar vooraanstaande plaats in het Nederlandse wildbeheer".

Persinfo: Niko Koffeman 06 53533132
Rita Stockmann 0317 316879
Amstelveen 23 januari 2000

Deel: ' Identiteitscrisis bij Jagers Vereniging '
Lees ook