IHC Caland NV

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, verspreid in of verzonden naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada of Japan.

Persbericht - IHC Caland N.V. 3 september 2001

IHC CALAND VERHOOGT WINSTVERWACHTING
VAN 75 MILJOEN NAAR 80 MILJOEN

Hoogtepunten

Nettowinst over het eerste halfjaar 2001 stijgt met 29,3% tot 38,4 miljoen;
Orderontvangst tot op heden 1,7 miljard versus 1,4 miljard over geheel 2000;
Orderportefeuille bedraagt 3,6 miljard een stijging van 26% ten opzichte van eind 2000;
Overname Atlantia Offshore Limited afgerond grote nieuwe order ontvangen;
Jaarresultaat groeit naar verwachting met ruim 6% tot 80 miljoen;
Nieuw FPSO lease-contract afgesloten na 30 juni;
IHC Caland heeft het voornemen om in de tweede helft van 2001 tot ten hoogste 9,9% nieuwe aandelen uit te geven ten einde de sterke groei van de onderneming te kunnen financieren.
1. Resultaat over het eerste halfjaar


Over de eerste zes maanden van 2001 heeft IHC Caland een nettowinst na belastingen behaald van 38,4 miljoen ( 1,36 per aandeel) ten opzichte van 29,7 miljoen ( 1,07 per aandeel) over het eerste halfjaar van 2000, en 75,2 miljoen ( 2,68 per aandeel) over het gehele jaar 2000.

Alle groepsmaatschappijen hebben positief bijgedragen aan dit resultaat.

De kasstroom bedroeg het eerste halfjaar 86,7 miljoen ( 3,06 per aandeel) in vergelijking met 160 miljoen ( 5,71 per aandeel) over geheel 2000. De netto liquiditeiten plus effecten beliepen ultimo juni 2001 239 miljoen tegen 269 miljoen per eind 2000.


2. Nieuwe opdrachten


Gedurende het eerste halfjaar van 2001 werd voor een bedrag van 1,1 miljard aan nieuwe opdrachten ontvangen, in vergelijking met 1,4 miljard over geheel 2000. De orderportefeuille bedroeg per 30 juni 3,6 miljard ( 2,85 miljard ultimo 2000).

Enige belangrijke nieuwe opdrachten:


Een contract voor een periode van zes jaar met Exxon/Mobil voor de lease en exploitatie van de Generic A FPSO. Dit systeem zal voor de kust van West-Afrika worden ingezet en zal naar verwachting op 1 november 2002 met de productie aanvangen;

Een overeenkomst voor een periode van 5 jaar met Petrobras voor de lease en exploitatie van een FPSO ten einde de productie te hervatten op het in zeer diep water gelegen Roncador-veld, alwaar de productie tijdelijk is gestaakt als gevolg van het ongeluk met het P-36 platform dat in maart jongstleden plaatsvond. De productie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2002 worden opgestart;
De waarde van deze twee contracten beloopt ongeveer US$ 700 miljoen.
Een contract met JVPC (Japan Vietnam Petroleum Company) voor de verlenging van de lease-periode van de FPSO Rang Dong I met 7 jaar tot augustus 2008;

Een overeenkomst met Shell Nigeria Exploration and Production Company Ltd. voor het afmeer- en installatie-pakket ten behoeve van het voor de kust van Nigeria in 1000 meter diep water gelegen Bonga-veld, met een waarde van circa US$ 110 miljoen;

Een aantal CALM-boeien voor opdrachtgevers in Saoedi-Arabi en India;

Een vervolgopdracht van Hyundai Heavy Industries voor het basisontwerp en de levering van essentile, gepatenteerde onderdelen voor het door Maersk Contractors bestelde MSC CJ-70 zelfheffend boorplatform;

Diverse engineering-opdrachten, welke in technisch opzicht een uitdaging vormen;

Een opdracht van DEME uit Belgi, van oudsher klant van de groep, voor de bouw van een zusterschip van de 13000 m3 sleephopperzuiger Lange Wapper die in 1999 werd afgeleverd;

De levering van een 3500 m3 sleephopperzuiger aan China, bindend per september 2001;

Het ontwerp en de levering van componenten ten behoeve van de ombouw van een bulkcarrier tot zandvaartuig voor Hyundai;

Tien Beaver snijkopzuigers van de typen 300 tot 3800 NG voor opdrachtgevers in Bulgarije, Duitsland, Rusland, Nigeria, Zuid-Afrika, Iran en Brazili;

Een door NKI ontvangen opdracht van 19 miljoen van Kowloon Canton Railway Corporation te Hongkong met betrekking tot de levering van bewegwijzering.
Hier staat tegenover dat een opdracht welke eerder dit jaar werd ontvangen van HAM voor de bouw van een 23000 m3 jumbo sleephopperzuiger werd geannuleerd.


3. Sedert 30 juni 2001 ontvangen opdrachten / 'Letters of Intent'
De onlangs door IHC Caland geacquireerde en te Houston gevestigde dochtermaatschappij Atlantia Offshore Limited heeft een 'Letter of Intent' ontvangen van TotalFinaElf (TFE) voor de turnkey levering van een SeaStar tension leg platform ten behoeve van TFE's Matterhorn-veld in de Golf van Mexico. De contractwaarde zal tussen US$ 150-200 miljoen belopen;

Een 'Letter of Intent' van Agip Energy voor de joint venture SBM/Saipem voor de lease en exploitatie van twee FPSO's voor de ontwikkeling van het Okono/Okpoho-veld in Nigeria. Gedurende de eerste fase wordt de FPSO 'Jamestown' ingezet zodat de eerste olie reeds in december 2001 kan worden gewonnen, terwijl de FPSO die in 2003 bij de aanvang van de tweede fase de productie zal overnemen in de tussenliggende periode wordt ontworpen en verbouwd. De contractduur van de tweede fase is zeven jaar;

De levering en installatie van een externe 'turret' (waarde US$ 20 miljoen) ten behoeve van Tanker Pacific voor het gebruik op Lundin's PM-3-veld voor de kust van Maleisi;

Een FEED ('Front End Engineering and Design')-studie voor Conoco Vietnam inzake een FPSO voor het Sutu Den-veld voor de kust van Vietnam;

Een mondelinge opdracht van Viking River Cruises te Zwitserland voor de bouw van zes riviercruise-schepen van diverse afmetingen;

Een 'Letter of Intent' voor de bouw van een onderhoudsvaartuig voor offshore olievelden van Wellships te Aberdeen.
De totale waarde van de orders / 'Letters of Intent' welke sedert 30 juni zijn ontvangen bedraagt ongeveer 600 miljoen.


4. Vooruitzichten voor het verslagjaar 2001
Voornamelijk gebaseerd op de toenemende opbrengsten uit hoofde van de F(P)SO-leasevloot van de groep, alsmede de verwachte overdekking van kosten ten gevolge van een hoge bezettingsgraad in de beide sectoren waarin de groep actief is, is de Raad van Bestuur van mening dat een nettowinst kan worden behaald van ongeveer 80 miljoen ( 2,80 per aandeel). De investeringen in F(P)SO's zullen naar verwachting omstreeks 265 miljoen bedragen (2000: 225 miljoen).

De kasstroom voor het gehele verslagjaar zal waarschijnlijk stijgen tot ongeveer 170 miljoen ( 5,95 per aandeel).


5. Overige belangrijke gebeurtenissen

Zoals recentelijk is aangekondigd, heeft IHC Caland de acquisitie afgerond van alle geplaatste aandelen van Atlantia Offshore Limited, een te Houston (V.S.) gevestigde vennootschap welke actief is op het gebied van de levering van tension leg platforms (TLP's, verticaal onder voorspanning verankerde platforms) en andere vaste platforms. De netto aankoopprijs bedroeg US$ 52 miljoen, waarvan US$ 50 miljoen in contanten werd voldaan en US$ 2 miljoen in aandelen IHC Caland N.V.

In verband met deze acquisitie en ter financiering van de snel groeiende F(P)SO-leasevloot van de groep is IHC Caland voornemens om in het tweede halfjaar van 2001 tot ten hoogste 9,9% van het totaal geplaatste kapitaal van de vennootschap aan gewone aandelen uit te geven. Verwacht wordt dat de nettowinst per aandeel op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen, niet lager zal zijn dan het niveau in het verslagjaar 2000.


6. Marktontwikkelingen

Gedurende de eerste helft van 2001 is de stremming van projecten op de offshore-markt uiteindelijk doorbroken. Een aantal projecten werd gegund, waarvan de groep twee belangrijke lease- en exploitatie-overeenkomsten heeft verworven, alsmede een aantal kleinere overeenkomsten. Er zijn nog steeds vele projecten in de markt in voorbereiding, waaraan geregeld nieuwe worden toegevoegd. Er is sprake van een sterke concurrentie van het eenvoudige tot het gecompliceerde segment in de markt, waarbij moet worden aangetekend dat de orderportefeuille van de concurrenten ook gaandeweg gevuld raakt. Gelet op de vooruitzichten in met name Brazili en West-Afrika en voorts de zich aftekenende kansen als gevolg van de op korte termijn verwachte toelating van FPSO's in de Golf van Mexico, zijn de algehele vooruitzichten voor wat betreft de offshore-divisie in de nabije toekomst goed te noemen. De afgelopen jaren heeft de groep actief gewerkt aan de opbouw van haar capaciteit in haar drie voornaamste vestigingen (Monaco, Schiedam en Houston) ten einde haar marktaandeel verder te optimaliseren.

Voor wat betreft de bagger- en overige gespecialiseerde scheepsbouw blijft de situatie stabiel. Zoals voorgaand jaar reeds is voorspeld werden geen jumbo sleephopperzuigers aanbesteed, doch was er wel sprake van een aantal kleinere, maar gecompliceerde baggervaartuigen welke dit effect compenseerde. Voorts zijn er een aantal veelbelovende projecten in de markt voor complexe 'custom built' schepen, alsook voor schepen in de recreatiesector. De prijsdruk in de marktsegmenten waarin de groep actief is, wordt minder ervaren vanuit het Verre Oosten maar neemt toe binnen Europa. Zo werd bijvoorbeeld aan Spaanse werven een aantal opdrachten gegund als gevolg van de beschikbaarheid van gunstige taxlease-constructies. De invloed van de afschaffing van Europese scheepsbouwsubsidies is nog niet voelbaar, aangezien deze feitelijk gefaseerd over enkele jaren zullen verdwijnen.

De werven van de groep zijn volledig bezet tot ver in de tweede helft van volgend jaar.


7. Financile agenda

Voorlopige resultaten 2001 / Vooruitzichten voor 200228 januari 2002 Definitieve resultaten 2001 Persbericht8 april 2002 Definitieve resultaten 2001 Persconferentie (14.00 uur IHC Caland, Schiedam)8 april 2002 Definitieve resultaten 2001 Presentaties aan analisten (Amsterdam en Londen)9 april 2002 Jaarverslag 2001medio mei 2002
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 20027 juni 2002 Resultaten over het eerste halfjaar 2002 Persbericht2 september 2002 Resultaten over het eerste halfjaar 2002 Persconferentie (14.00 uur IHC Caland, Schiedam)2 september 2002 Resultaten over het eerste halfjaar 2002 Presentaties aan analisten (Amsterdam en Londen)3 september 2002


8. Bedrijfsprofiel

IHC Caland, leverancier van materieel voor de offshore olie-industrie en de bagger- en scheepvaartsector. IHC Caland N.V. is de beursgenoteerde Nederlandse houdstermaatschappij van een groep van internationale maritiem-technische bedrijven. Het werkterrein van de groep omvat het ontwerpen en het over de gehele wereld leveren van werktuigen, schepen en complete systemen aan de offshore olie-industrie, de bagger- en scheepvaartsector en de natte mijnbouwindustrie.

In hoofdzaak betreft het hier drijvende (productie-) opslag- en overslagsystemen voor ruwe olie gebaseerd op het npunts-afmeersysteem ('Floating (Production) Storage and Offloading Systems' of kortweg F(P)SO's), hydraulische heiblokken, 'custom-built' en standaard werktuigen voor de baggerindustrie en de natte mijnbouw, en 'custom-built' schepen zoals Ro-Pax veerboten met passagiersaccommodatie en kabelleggers. De groep exploiteert voorts een aantal F(P)SO's die haar eigendom zijn, en welke op basis van langlopende overeenkomsten aan oliemaatschappijen worden verhuurd. Via de onlangs verworven dochtermaatschappij Atlantia Offshore Limited levert de groep mini tension leg platforms (TLP's, verticaal onder voorspanning verankerde platforms) en andere vaste platforms.

Tevens worden gespecialiseerde engineering-diensten aangeboden ter zake van het ontwerpen van dynamisch positioneerbare boorschepen, zelfheffende boorplatforms, 'jack-up' platforms voor de civiele aannemerij en voor de accommodatie van personeel, offshore kranen met groot hefvermogen, hefsystemen, half afzinkbare kraanschepen en andere werkschepen.

De Raad van Bestuur
Schiedam, 3 september 2001

Voor nadere informatie:
IHC Caland N.V.
's-Gravelandseweg 557
3119 XT Schiedam

Contactpersoon : Ir. J.J.C.M. van Dooremalen, President-directeur Telefoon : +31 10 2 466 980
Telefax : +31 10 2 466 990
Website : www.ihccaland.nl
E-mail : brenda.cresswell@ihccaland.nl

Deel: ' IHC Caland verhoogt winstverwachting '
Lees ook