Provincie Utrecht

Persbericht

IJsvogelprijs naar beschermers van zwarte stern

18-06-2002
De zwarte stern behouden voor het veenweidegebied: dat is de doelstelling van de werkgroep zwarte stern. De provincie Utrecht vindt dat de inzet van deze vrijwilligers bekroning behoeft. Daarom heeft zij besloten de werkgroep de IJsvogelprijs uit te reiken. Op maandag 24 juni 2002 zal gedeputeerde J.P. Lokker de prijs overhandigen. Bij deze gelegenheid zal ook de presentatie plaatsvinden van het provinciale Werkdocument Soortenbeleid Flora. Hierin staan de in Utrecht bedreigde plantensoorten vermeld, evenals de maatregelen die de provincie wil treffen om de soorten te behouden. De uitreiking en presentatie vinden plaats van 15.30 tot 17.30 uur bij agrariër en werkgroeplid G. Kool, Bovendijk 4 te Wilnis. De pers is hierbij van harte welkom.

De tweejaarlijkse IJsvogelprijs is bedoeld als erkenning voor bijzondere inzet van vrijwilligers op het gebied van praktisch natuur- en landschapsbeheer. Het is de derde keer dat de provincie de prijs, bestaande uit een beeldje en een bedrag van 1000 euro, toekent.

Zoals de naam al aangeeft, zet de werkgroep zich in voor de zwarte stern, ook wel blauw jantje genoemd. De zwarte stern leeft in moerassen en waterrijke veenweidegebieden. Een relatief groot deel van de Nederlandse en West-Europese populatie broedt in het Groene Hart. In Nederland is de vogel echter sterk in aantal afgenomen. Doelstelling van de werkgroep is de weidevogel te behouden binnen het Utrechtse veenweidegebied. Hiertoe leggen vrijwilligers kleine vlotten uit om te zorgen voor een veilige nestgelegenheid. Zij zien erop toe dat geen verstoring plaatsvindt gedurende de broedtijd. De werkgroep zorgt tevens voor verbetering van de voedselomstandig-heden door sloten minder vaak schoon te maken en slootkanten na het broedseizoen te laten maaien. Bovendien volgt zij het aantal broedparen en jongen nauwgezet.

De kracht van de werkgroep schuilt in de nauwe samenwerking tussen agrariërs, vrijwilligers, Staatsbosbeheer, overheid en onderzoekers. In 2001 werkten vijftig personen en 10 organisaties mee aan het welslagen van dit doel. Agrariërs zien het steeds meer als een eer om broedende zwarte sterns op hun bedrijf te hebben.

Bescherming van flora
Behalve diersoorten hebben ook diverse plantensoorten in de provincie het moeilijk. Bijvoorbeeld de krabbenscheer, een waterplant waar de zwarte stern graag zijn nest op bouwt. Of de prachtamaniet, het groot touwtjesmos of de rietorchis: soorten die karakteristiek zijn voor de Utrechtse natuur en waarvan het voortbestaan om uiteenlopende redenen onder druk staat. De provincie heeft in twee rapporten opgesteld om welke soorten het gaat. Het deel over de fauna is eerder verschenen. In het Werkdocument Soortenbeleid Flora staat beschreven op welke wijze de provincie extra inspanning zal leveren voor deze planten.

Meer informatie: Adelei van der Velden, telefoon 030-258 3325 of Adelei.van.der.Velden@Provincie-Utrecht.nl

Deel: ' IJsvogelprijs naar beschermers van zwarte stern '
Lees ook