Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet

Persbericht 00-003

Den Haag, 14 maart 2000

Illegale levering van legermateriaal aan Iran

Het lid van de Tweede Kamer van Ardenne-van der Hoeven (CDA) heeft aan de Staatssecretarissen van Defensie en van Economische Zaken op 16 februari 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.
1. Klopt het bericht dat een Nederlands bedrijf betrokken is bij de leverantie van Canadese legervoertuigen aan Iran? 1)
2. Is voor deze leverantie een wapenexportvergunning gevraagd en verleend?
Zo neen, waarom niet?

3. Kan aangegeven worden hoe vaak Domeinen de afgelopen zes jaar overtollig materieel aan bedoeld Nederlands bedrijf heeft geleverd? Om welk type leveranties ging het?
4. Zijn dergelijke leveranties eveneens aan het Midden-Oosten doorgeleverd?

5. Heeft u gelet op het thans lopende justitiele onderzoek nieuwe leveranties aan betrokken bedrijf stopgezet?

---------------
1) Drentsche Courant, 4 februari jl.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, drs. G. Ybema heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja. De aard van de betrokkenheid is echter nog onderwerp van justitieel
onderzoek.

2 Neen, het betrokken militair materieel is zonder de daartoe benodigde
vergunning uitgevoerd. In 1998 is, op grond van tussentijdse bevindingen
uit onderzoek door de Economische Controledienst, het Openbaar Ministerie
ingeschakeld. Gegeven het feit dat het OM nu het voortouw heeft, meen ik
mij van verdere mededelingen over deze specifieke zaak te moeten onthouden.

3 en 5 Domeinen heeft de afgelopen zes jaar aan betrokken bedrijf geen goederen verkocht waarvoor bij uitvoer een vergunning vereist is. Wel heeft betrokken bedrijf in het verleden meermalen van het Nederlandse leger afkomstige vrachtwagens, aanhangers en onderdelen daarvoor gekocht,
die niet als militair materieel in de zin van het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963 worden aangemerkt en waarvoor derhalve bij uitvoer geen vergunning vereist is. Dergelijk overtollig materieel wordt
in de regel middels openbare inschrijvingen verkocht. Voor uitsluiting van
natuurlijke of rechtspersonen van zulke openbare veilingen bestaat rechtens geen titel.

4 Daar de van Domeinen betrokken vrachtwagens niet onder het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963 vallen en ook niet van het type
zijn waarvoor in 1998 een speciale verkoopregeling werd ingesteld, heeft
van overheidswege geen registratie plaatsgevonden van wederverkoop. Echter, anders dan het geval is bij de Canadese pantservoertuigen, is de
actuele militair-strategische waarde van de van Domeinen betrokken vrachtwagens nihil. Wederverkoop aan anderen dan particulieren of musea
ligt dan ook niet voor de hand.

Deel: ' Illegale levering van legermateriaal aan Iran '
Lees ook