PRICEWATERHOUSECOOPERS

Implementatie Euro in ziekenhuizen komt op gang

De implementatie van de Euro in de Nederlandse ziekenhuizen komt steeds beter op gang. Bleek eind vorig jaar dat de voorbereiding op de euro moeizaam startte, nu blijkt dat ruim 75% het implementatieplan klaar heeft. Ongeveer 50% is ook begonnen met het daadwerkelijk omzetten van systemen. De invoering van de Euro plaatst de ziekenhuizen ook voor aanmerkelijke kosten. De budgetten voor de invoering van de Euro in ziekenhuizen varieren van f 30.000,- tot f 2 mln. Dit blijkt uit de derde Eurotest van PricewaterhouseCoopers, die is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Stand van zaken
De invoering van de Euro valt uiteen in vier fasen, namelijk:
-bewustwording en projectinitiatie,

-inventarisatie,
10)-analyse (waaronder het opstellen van een plan van aanpak), 11)-implementatie.
Van de respondenten geeft 1% aan nog steeds in de bewustwordingsfase te zitten; 7% houdt zich bezig met de inventarisatie van de problemen. In de analysefase bevindt zich 53%, tegen 54% die bezig is met de implementatie. (Omdat sommige respondenten meerdere antwoorden hebben gegeven, komt het totaal niet uit op 100%.)

Adri de Bruijn, partner PricewaterhouseCoopers, zegt hierover: 'In vergelijking met de twee eerdere Eurotests blijken de ziekenhuizen een behoorlijke inhaalslag gepleegd te hebben. Alle ziekenhuizen verwachten op tijd klaar te zijn. Maar 8% dreigt echt in tijdnood te komen. Veel zal afhangen van de laatste maanden.'

Voldoende capaciteit
Hoewel de normplanning aangeeft dat iedereen nu in de implementatiefase zou moeten zitten, is de verwachting van de ziekenhuizen dat ze 1 januari 2001 halen. Alleen de 8% die nog in de eerste twee fases zit, zal erg veel werk moeten verzetten om op 1 januari 2002 gereed te zijn. Niet de complexiteit van dit proces maar de hoeveelheid werk en de doorlooptijd zijn de kritische succesfactoren.

De tijdsdruk wordt echter niet alleen door capaciteit beïnvloed. Ook de grote afhankelijkheid van een beperkt aantal ICT-leveranciers en de verwachte drukte aan het einde van het jaar spelen een rol.

Overgang per 1 januari
Van de respondenten gaat 62% uit van een overgang op de Euro per 1 januari 2002. 7% is sinds 1 juli 2001 gereed voor de Euro; 29% kiest voor een overgang ergens in het derde kwartaal van 2001. (2% heeft deze vraag niet beantwoord).

In de meeste gevallen wordt 1 juli 2001 aangegrepen als moment waarop gewenningsinformatie wordt gegeven aan personeel en patiënten. Voorbeelden hiervan zijn eurobedragen op nota's, salarisstrookjes en prijslijsten in het restaurant.

Budget
Meer dan de helft van de respondenten (59%) heeft een budget opgesteld, de rest moet dit nog doen of werkt niet met een budget. Het budget voor de invoering van de Euro in ziekenhuizen varieert van f 30.000,- voor een klein ziekenhuis tot f 2.000.000,- voor een groot ziekenhuis.

De inschatting van het aantal interne uren dat nodig is voor het Europroject, varieert eveneens sterk. De schattingen liggen tussen de 200/300 uur en 7.000/8.000 uur voor het totale project. Ongeveer de helft maakt gebruik van externe expertise, voornamelijk (in 86% van de gevallen) als het gaat om ICT.

Deel: ' Implementatie Euro in ziekenhuizen komt op gang '
Lees ook