Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=420256Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 11 september 2001 Auteur Andre Haspels
Kenmerk 470-DIE Telefoon 3485409
Blad Fax 3486381
Bijlage(n) - E-mail andre.haspels@minbuza.nl
Betreft Implementatie Motie Van Middelkoop (21 501-20 nr. 163) Zeer geachte Voorzitter,

Zoals aangekondigd in mijn antwoord op het verzoek van het lid Van Middelkoop, gedaan bij de regeling van werkzaamheden van 27 juni jl. over de officiële ontwikkelingshulp van EU-lidstaten als % van hun BNP, heb ik de eer U hierbij, mede namens de Minister - President en de Minister van Financien, nader te informeren over de inzet van de Nederlandse Regering om de motie van het lid Van Middelkoop c.s. (21 501-20 nr. 163) uit te voeren.

Ik heb de afgelopen jaren in diverse gremia landen aangesproken op het nakomen van de 0,7%-ODA-afspraak, onder meer tijdens de Europese Ontwikkelingsraden, de DAC High Level Meetings, het Development Committee van de Wereldbank en Internationaal Monetair Fonds (IMF) en in Utstein-verband. Tijdens de Europese top in Götenborg heeft de Unie haar toezegging bevestigd om het VN-streefcijfer voor ODA 0,7% van het BNP, zo spoedig mogelijk te verwezenlijken en concrete stappen te ondernemen om dit doel voor de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling van 2002 in Johannesburg te bereiken.

De Nederlandse Regering zal zich nog sterker en breder dan thans het geval is gaan inzetten voor het nakomen van de 0,7%-ODA-afspraak in alle donorlanden.

Naar de mening van de Nederlandse Regering betreft de 0,7%-ODA-afspraak een morele plicht. Donorlanden hebben deze toezegging herhaaldelijk en in verschillende fora bevestigd. Tot op heden heeft dat echter nog niet tot een bevredigend resultaat geleid. Integendeel: bijna 10 jaar na de conferentie over duurzame ontwikkeling in Rio de Janeiro (1992), waar dit doel opnieuw is bevestigd, is het totaal aan ODA in reële termen teruggelopen.

Deze terugval heeft onder meer een afname van de VN-bijdragen tot gevolg. Juist nu goede voortgang is gemaakt met het door de SGVN enkele jaren geleden ingezette hervormingsbeleid, is adequate financiering van de VN van zeer groot belang.

De VN-conferentie Financing for Development die in maart 2002 plaats zal hebben in Mexico is in dit verband een belangrijke mijlpaal. Centraal tijdens die conferentie zal staan de financiering van ontwikkeling in algemene zin , met name de financiering van de internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelstellingen. Het moge duidelijk zijn dat daartoe een adequaat mondiaal niveau van concessionele middelen cruciaal is, naast zaken zoals binnenlandse financieringsmiddelen, buitenlandse investeringen, internationale handel en het schuldenvraagstuk. Derhalve zal Nederland zowel in de aanloop naar als tijdens de conferentie zelve met kracht de 0,7%-ODA-afspraak ter tafel brengen.

Teneinde te bevorderen dat de 0,7%-ODA-afspraak daadwerkelijk wordt nagekomen zullen leden van de Nederlandse Regering op coherente wijze donorlanden in diverse fora actief aanspreken op hun verplichtingen.

Zo zal gepleit worden voor een standaardverwijzing naar ODA als percentage van het BNP in de OESO-EDRC's (landenexamens). Landen worden dan publiekelijk op deze norm gewezen.

Ook de Artikel IV-consultaties van het IMF bieden eenzelfde mogelijkheid. In de praktijk wordt voor de meeste landen reeds aan de ODA-inspanningen gerefereerd, een paragraaf over ODA-prestaties van landen zou echter standaard moeten worden opgenomen.

Naast de ECOSOC zullen ook diverse EU-raden intensiever gebruikt worden als forum voor het realiseren van de 0,7%-ODA-afspraak. Om de horizontale verantwoordelijkheid van de Algemene Raad nog meer vorm te geven zal Nederland de 0,7%-ODA-afspraak ook daar aan de orde stellen. De Algemene Raad kan op deze manier ook andere Raden, naast de Ontwikkelingsraad, op het naleven van deze afspraak aanspreken.

De Minister van Financiën heeft reeds tijdens de EcoFin-Raad van 10 juli jl. de Lidstaten opgeroepen daadwerkelijk invulling te geven aan de toezegging het VN-streefcijfer voor ontwikkelingshulp van 0,7% BNP zo spoedig mogelijk te bereiken. De Minister van Financien zal bij geschikte gelegenheden ook bij de komende EcoFin-Raden zijn collega-ministers blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

De Nederlandse Regering wil met deze strategie andere landen wijzen op hun plicht uitvoering te geven aan de internationaal overeengekomen afspraak om 0,7% van het BNP aan ODA te besteden.

De Kamer zal over de inspanningen terzake op de hoogte worden gehouden.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Kenmerk
Blad /1

===

Zoekwoorden:

Deel: ' Implementatie Motie Van Middelkoop '
Lees ook