Provincie UtrechtPersbericht
21 maart 2000

Kadernota 2001
IMPULS VAN 42,8 MILJOEN VOOR REALISATIE BELEIDSPROGRAMMA
Met de Kadernota 2001 hebben Gedeputeerde Staten de richting bepaald van het provinciale beleid in het jaar 2001. Volgend jaar is er in totaal een bedrag van 42,8 miljoen gulden beschikbaar voor nieuw beleid. "Met deze extra financiële ruimte kan het College waarmaken wat vorig jaar in het collegeprogramma is afgesproken en kunnen er veel extra activiteiten voor de Utrechtse burgers worden gerealiseerd", aldus een tevreden gedeputeerde voor financiën Van Bergen.

Uit de normale exploitatie is een bedrag beschikbaar van 18,4 miljoen gulden, en uit de provinciale ontwikkelingsreserve (de POR-gelden) 24,4 miljoen. In de Kadernota 2001 is sprake van een aanmerkelijke verbetering van het financiële beeld voor de periode 2001-2004. Een belangrijke verklaring hiervoor zijn de meevallers bij het provinciefonds en de motorrijtuigenbelasting.

Per beleidsthema geven GS in de Kadernota aan wat zij willen bereiken in 2001 en welke extra middelen daarvoor worden ingezet. Op 22 mei bespreken Provinciale Staten deze voorstellen van GS. In het najaar worden ze vervolgens in de Begroting 2001 uitgewerkt tot concrete projectvoorstellen met prestatie-eisen.

Investeren in het stedelijk en landelijk gebied: 13,7 miljoen extra in 2001
Ruimtelijke ontwikkeling: Gezien de ligging en de economische positie van de provincie Utrecht is samenwerking met partners binnen en buiten de provincie een toenemende vereiste. In 2001 zal daarom een krachtiger inbreng in bovenprovinciale projecten, zoals het Groene Hart, nodig zijn. Ook is extra inzet gewenst voor het continue proces van het streekplan: het bijsturen, het ontwikkelen van een nieuw plan en de rol van de gemeenten daarbij.
Volkshuisvesting: Op het terrein van volkshuisvesting willen GS de komende jaren de sociale samenhang in dorpen en steden versterken en inspelen op de behoeften van de groter wordende groep ouderen. Daarnaast willen GS de integrale aanpak bij het kiezen voor en inrichten van nieuwe woningbouwlocaties versterken.

Recreatie en toerisme: De groeiende welvaart doet de vraag naar mogelijkheden voor recreatie en toerisme stijgen. GS willen daarom investeren in nieuwe voorzieningen, zoals het oplossen van knelpunten in het recreatief fietsnetwerk, voorzieningen op de Utrechtse Heuvelrug en het ontwikkelen van de Hollandse Waterlinie tot een toonaangevend toeristisch product.

Landelijk gebied: GS willen de ecologische hoofdstructuur tijdig realiseren maar zijn ook van mening dat de landbouw mogelijkheden moet hebben voor bedrijfsvergroting en extensivering. Extra impulsen zijn nodig voor grondverwerving. GS hopen daarnaast in 2001 maximaal gebruik te maken van de diverse vormen van Europese financiering voor maatregelen en projecten die vitaliteit van het landelijk gebied bevorderen.

Gebiedsgericht werken: De provincie wil gebiedsgericht blijven werken. In de Venen start in 2001de uitvoering van het Plan van Aanpak en de gebiedsplannen die in 1999/2000 zijn uitgewerkt. Eind 2001 treedt de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking. Daarop vooruitlopend wordt dit jaar gestart met de uitwerking en uitvoering van het pilot-reconstructieplan Vallei Zuid-West. GS streven ernaar om de uitvoering van kansrijke reconstructieprojecten niet te beperken tot het pilotgebied maar ook in de rest van het concentratiegebied extra middelen in te zetten. GS willen ook extra investeren in agrarische structuurverbetering, realisering van natuur en landschap en mobiliteitsbeperking voor het gebiedsgericht project Langbroekerwetering

Water: Water wordt nadrukkelijker betrokken in de strategische planvorming. De kansen die water biedt worden nog te weinig benut, terwijl het onvoldoende betrekken van water bij ruimtelijke inrichting wateroverlast kan veroorzaken en de veiligheid kan bedreigen. Een extra impuls is nodig om de huidige veiligheidsniveaus te handhaven en waar mogelijk te verhogen.

In een herzien baggerbeleidsplan worden in 2001de doelen voor het baggerbeleid aangegeven.

Milieuproblematiek: Het huidige tempo van bodemsaneringen maakt het onmogelijk over 25 jaar de bodemverontreiniging zodanig te beheersen dat gewenst maatschappelijk gebruik van de grond mogelijk is. Daarom willen GS investeren in het toezicht op saneringen en in het integrale ketentoezicht.

De toenemende economische groei geeft meer CO2-uitstoot. GS willen daarom een nadrukkelijker rol spelen in het bijdragen aan de landelijke energiedoelstellingen.

De automobiliteit is de grootste bron van milieuvervuiling in de provincie Utrecht. GS willen daarom een uitvoeringsprogramma ontwikkelen met maatregelen ter voorkoming van geluidhinder en overige milieuvervuiling.

GS willen bij de voorbereiding van een nieuw PMP meer aandacht besteden aan de evaluatie van processen en doelen. Daarom zetten GS extra middelen in voor monitoring.

Bereikbaarheid waarborgen: 15,6 miljoen gulden extra in 2001 Gebiedsgerichte aanpak: Om de bereikbaarheid van de provincie te waarborgen willen GS externe ontwikkelingen, zoals de uitbreidingsplannen van Schiphol, betrekken bij het bepalen van het provinciaal beleid. Al enige tijd zet de provincie daarbij in op een gebiedsgerichte aanpak met een gezamenlijke inspanning van de betrokken overheden. Zo ook bij de knelpunten rondom de A28, A27 en A1. In 2001 zullen grote vorderingen worden gemaakt met de uitvoering van deze gebiedsgerichte projecten. Hiervoor willen GS extra middelen inzetten.

Fietsverkeer: GS willen alternatieven voor de automobiliteit stimuleren en zetten daarom extra middelen in om onderzoek te doen naar verbeteringen voor fietsers. Met een provinciale bijdrage komen er nieuwe verbindingen tussen LeusdenAmersfoort en ZeistSoesterberg.

Openbaar vervoer: GS spannen zich in voor opname van het Randstadspoor in het meerjarenprogramma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In Amersfoort dragen GS bij aan het ontwikkelen van een snel, frequent en betrouwbaar openbaarvervoer.

Wegbeheer: In 2001 is het nodig meer te investeren in groot onderhoud van asfaltverhardingen, zodat de provincie kan voldoen aan de technische normen voor civiel-technische werken van het Centrum voor regelgeving weg en waterbouw (CROW). Met de gelden uit de provinciale ontwikkelingsreserve voor mobiliteit kunnen GS bovendien noodzakelijke investeringen doen in nieuwe wegen en reconstructies.

Kennisinfrastructuur en werkgelegenheid: 0,4 miljoen gulden extra in 2001
Economie: Het ziet er naar uit dat de economische groei in onze provincie zich ook in 2001 zal voortzetten. De provincie moet daarbij alert inspelen op de kansen en bedreigingen die zich (kunnen) voordoen. Bedreigingen liggen er met name in de sfeer van een beperkte beschikbaarheid van adequate en duurzame bedrijven- en kantoorterreinen, de bereikbaarheid en schaarste aan gekwalificeerd personeel in bepaalde sectoren.

Bedrijven- en kantorenterreinen: GS
willen de komende periode extra inzetten op de herstructurering van bedrijventerreinen en de intensivering van ruimtegebruik. De provincie wil zich bij de acquisitie vooral richten op kwalitatieve groei en daarbij onder andere aansluiten bij de groeiende ICT-sector. Voorts zetten GS in op de Europese projecten RITTS, Telewerken en HSL.

Cultuur en cultureel erfgoed behouden: 5 miljoen gulden extra in 2001
Monumentenzorg en bodemarchief : Op het terrein van monumentenzorg is sprake van een omslag van uitsluitend bescherming en behoud naar aandacht voor monumenten in hun context. De grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen ons bodemarchief aantasten. Daarom hanteert de provincie de cultuurhistorische hoofdstructuur als beleids- en als afwegingskader voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van de provincie

Cultuurhistorische projecten: GS willen investeren in cultuurhistorische projecten, zoals het project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze NHW, waarvan het grootste deel in de provincie Utrecht ligt, komt binnenkort op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO te staan.

Pluriformiteit: Kunst en cultuur zijn medebepalend voor de sfeer en identiteit van provincie en gemeenten. Daarom hechten GS grote waarde aan pluriformiteit in kunst- en cultuuruitingen en aan aandacht voor ons cultureel erfgoed. Die pluriformiteit en aandacht worden bevorderd door het cultuurconvenant dat vanaf 2001 voor vier jaar zal worden afgesloten met het rijk. In het convenant worden accenten gelegd op amateurkunst, kunst in school, podiumkunsten en festivals.

Het beleid dat is ingezet met de Cultuurnota deel I Kunsten wordt voortgezet. Daarnaast wordt beleid ontwikkeld met kunst als middel om sociale en maatschappelijke doelen te bereiken, zoals integratie en participatie van bijvoorbeeld dak- en thuislozen, vluchtelingen en migranten. Ook willen GS deelnemen aan het actieprogramma cultuurbereik van de rijksoverheid.

Media: Door middel van regionale TV en radio wordt gezorgd voor een pluriform, informatief, opiniërend en cultureel aanbod. Bibliotheken zijn belangrijke instrumenten voor verspreiding en de toegankelijkheid van de gedrukte en elektronische media. De visie voor 2001 wordt vastgelegd in de Medianota.

Sociale samenhang, zorg en participatie: 3,5 miljoen extra in 2001 Zorgvisies: De regionale zorgvisies, waarbij patiënten- en consumentenplatform, zorginstellingen, ziektekostenverzekeraars en gemeentelijke overheden actief worden betrokken, achten GS van groot belang. Voor de versterking van het regiovisie-instrument worden daarom extra middelen vrijgemaakt. Toegankelijkheid, kwaliteit, samenhang en tijdige beschikbaarheid van de zorg zijn hierbij uitgangspunten.

Participatie en sociale samenhang: GS hechten belang aan volwaardige deelname van mensen met een functiebeperking aan de maatschappij. De advisering over de toegankelijkheid van gebouwen staat onder druk. Daarom stellen GS hiervoor extra middelen beschikbaar.

Eveneens worden extra middelen beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de sociale samenhang op het gebied van maatschappelijke participatie en minderheden.

Kwaliteit in bestuur: 4,7 miljoen gulden extra in 2001 Europees beleid en regelgeving: Voor de provincie worden het Europese beleid en de Europese regelgeving steeds belangrijker; daarom willen GS extra middelen inzetten om in Randstadverband een duidelijk herkenbare positie te krijgen in Brussel. Een goede coördinatie tussen Brussel en de provinciale organisatie is daarbij van belang.

Relatie met gemeenten: In de strategische gebiedsperspectieven richt provincie zich samen met gemeenten op toekomstvisies voor de betrokken gebieden. Hierin willen GS extra investeren, onder andere omdat het aantal gemeenten dat deelneemt met vijf is toegenomen.

Er is sprake van een nieuwe wijze van financieel toezicht op gemeenten. De provincie wil hierop inspelen. Gemeenten wordt meer faciliteiten geboden met trendsignalering en benchmarking. Het toezicht wordt verzwaard, passend in de trend van versterkte aandacht voor handhaving.

Personeelsinstrumentarium: De nieuwe werkwijzen en de hoge ambities op alle beleidsterreinen vragen veel van houding, kennis en vaardigheden van de medewerkers van de provincie Utrecht. Om gelijke tred te kunnen houden met de ambities doen GS voorstellen voor het verbeteren van het personeelsinstrumentarium. (Voor informatie:mireille.van.kempen@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 23 33)


Deel: ' Impuls van 42,8 miljoen voor realisatie beleid GS Utrecht '
Lees ook