Gemeente Tilburg


26-1-99

In 1999 1,8 miljoen voor maatschappelijke begeleiding en trajectbewaking inburgering

Voor educatie al in eerder stadium 2,8 miljoen beschikbaar gesteld

De Stichting Nieuwkomers- en Vluchtelingenwerk (SNV) krijgt voor 1999 een bedrag van 1.047.800 aan subsidie om de maatschappelijke begeleiding te verzorgen voor nieuwkomers die dit jaar een inburgeringsprogramma gaan volgen. De sector Sociale Zaken van de gemeente krijgt verder 250.000 om na te gaan wie voor een inburgeringsprogramma in aanmerking komt. Deze sector is ook verantwoordelijk voor de trajectbewaking en doorgeleiding naar verdere scholing of naar de arbeidsmarkt. De subsidies worden betaald uit de rijksbijdrage op basis van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). Voor 1999 krijgt Tilburg voor de zogeheten welzijnscomponent van het rijk ruim 1,8 miljoen. Na de bijdragen voor de SNV en de sector Sociale Zaken resteert ruim 511.000. Dit bedrag wordt in het Fonds Inburgering gestopt voor eventuele bijbetaling in 1999 dan wel het opvangen van fluctuaties in de toekomst. Overigens is in het kader van de inburgering voor 1999 al een contract met het ROC Midden-Brabant afgesloten van 2,8 miljoen voor educatie. Ook hiervoor stelt het Rijk geld beschikbaar in het kader van de WIN.

Afspraken
Voor 1999 worden zo'n 397 nieuwkomers verwacht. De gemeente heeft daartoe afspraken gemaakt met alle partners die bij inburgering betrokken zijn. Extern zijn dat de SNV, het ROC Midden-Brabant en het RBA Midden en West Brabant; binnen de gemeente Sociale Zaken en Onderwijs. Voor wat betreft de ruim 1,8 miljoen die besteed wordt aan de zogeheten welzijnscomponent, gaat het om afspraken met de SNV en met de sector Sociale Zaken.

Inburgering
De inburgering van nieuwkomers is gericht op:

* · vreemdelingen ouder dan 16 jaar die zich voor het eerst en permanent vestigen in Nederland (Turken, Marokkanen, Surinamers, verblijfsgerechtigden en gezinsvormers en -herenigers uit niet-Europese landen);

* · Nederlanders ouder dan 16 jaar die zich voor het eerst en permanent in Nederland vestigen (Antillianen en Arubanen en Nederlanders die in andere landen zijn geboren).

Deze groepen komen alleen in aanmerking voorzover zij in een achterstandspositie dreigen te geraken. Bij de verblijfsgerechtigden maakt Tilburg nog een uitzondering voor de vvtv-ers (mensen met een voorwaardelijke vergunning tot verblijf) die vanaf 1 januari 1999 buiten de WIN vallen. Voor deze mensen maakt Tilburg geld vrij voor inburgeringsprogramma's uit het Fonds Inburgering.

Deel: ' In 1999 1,8 miljoen voor inburgering nieuwkomers in Tilburg '
Lees ook