Gemeente Oosterhout

Keywords: Gemeente Oosterhout, Brabant

In 2003 voor 746.000 aan nieuw beleid gepresenteerd

Burgemeester en wethouders willen in 2003 nieuw beleid ontwikkelen voor in totaal 746.000. Prioriteiten liggen bij de verdere versterking van de positie van de gemeenteraad (gevolgen Wet dualisering gemeentebestuur), openbare orde en veiligheid, buurtbeheer, verbeteren van de uitvoering van de sociale zekerheid, invoering van de brede school en versterking van het openbaar groen.

Dat blijkt uit het Meerjarenbeleidsplan 2002-2006 (MJBP), dat het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het MJBP is het vervolg op het tussen de huidige coalitiepartijen gesloten politiek akkoord. Het bevat de taakstellingen die de gemeente over langere termijn wil bereiken. Het zet de financiële gevolgen van de in het collegeakkoord gemaakte keuzen op een rij en geeft daarin ook de prioriteiten aan.

Politiek accoord

Het is de bedoeling dat het Meerjarenbeleidsplan ook een overzicht geeft van de planning voor alle in het politiek akkoord opgenomen beleidswensen. Aan dat planningsoverzicht wordt momenteel nog gewerkt. Het is de bedoeling dat het college deze planning medio volgende week heeft afgerond en gepresenteerd voordat de gemeenteraad tot inhoudelijke behandeling van het MJBP overgaat. Dat gaat gebeuren in een extra raadsvergadering op woensdag 26 juni. In overleg met de raad is ervoor gekozen voor de voorbereiding van deze behandeling een ad-hoc-commissie uit de gemeenteraad in te stellen. Die vergadert maandag 10 juni.

Nieuw beleid exploitatie

Bij het opstellen van het MJBP is het college uitgegaan van de ruimte voor nieuw beleid zoals is vastgesteld bij behandeling van de ombuigingsoperatie Basis in Balans. Die vrije ruimte loopt in de exploitatiebegroting op van 260.000 in 2003 tot 1.040.000 in 2006. Dat bedrag is, zeker de eerste jaren, onvoldoende om alle wensen voor nieuw beleid financieel te kunnen opvangen. Dat is, zo geven b. en w. in de nota aan, een bewuste keuze. Uitgangspunt is immers dat nieuw beleid in eerste instantie moet worden opgevangen door elders in budgetten te verschuiven. Pas als dat niet lukt, kan een beroep op de ruimte voor nieuw beleid worden gedaan.

Overigens sluiten b. en w. niet uit dat de financiële ruimte voor de gemeente groter zal blijken te zijn dan bij de vaststelling van Basis in Balans werd aangenomen (bijvoorbeeld door toename van de uitkering uit het gemeentefonds). Daarover bestaat echter op dit moment te weinig duidelijkheid; het is, aldus b. en w., daarom ook niet verantwoord van dergelijke meevallers uit te gaan.

In het MJBP geven burgemeester en wethouders zestien prioriteiten voor nieuw beleid in de exploitatiebegroting aan, die voor het overgrote deel ook een koppeling met het politiek akkoord kennen. Het gaat dan om:

* extra gelden voor sociale activering en case-management binnen de uitvoering van de sociale-zekerheidswetten. Dit beleid is een gevolg van landelijk beleidswijzigingen: bijstandsgerechtigden moeten sneller aan het werk of maatschappelijk actief worden. Hiervoor is een bedrag geraamd dat oploopt van 90.000 in 2003 tot 140.000 in de jaren daarna;

* versterking van handhaving op het gebied van milieuwetgeving voor bedrijven en uitvoering van het bouwstoffenbeleid. De kosten hiervan worden geraamd op 65.000 per jaar, met ingang van 2003;
* de gevolgen van de invoering van het project C2000, een geïntegreerd verbindingsnetwerk voor brandweer, politie en gezondheidszorg. Geraamde kosten: 50.000 in 2003, oplopend tot 75.000 in de navolgende jaren;

* een bedrag van in totaal 131.000 voor de gevolgen van de Wet dualisering gemeentebestuur. Deels wordt dit geld ingezet voor de inrichting van de raadsgriffie, deels voor een werkbudget voor de gemeenteraad. Overigens zijn de feitelijke kosten hiervan hoger, maar een deel van de uitgaven krijgt de gemeente vergoed van het rijk (naar schatting 50.000). Voor een ander deel zal er geld ten behoeve van de raad worden vrijgespeeld door met budgetten te schuiven. Vanaf 2004 is er daarnaast geld geraamd voor het inrichten van de Rekenkamerfunctie ( 45.000 in 2004, 75.000 structureel);

* evaluatie van het parkeerbeleid, daarop aangepaste wijzigingen van het beleid en een experiment met gratis parkeren voor bezoekers van de binnenstad (maandag tot en met donderdag). Omdat de kosten en baten van zon nieuw systeem nog volstrekt onbekend zijn, is hiervoor een PM-post opgenomen;

* in het kader van openbaar groen extra geld voor recreatieve fietspaden en de uitvoering van het beleidsplan monumentale bomen ( 35.000 in 2003, 78.000 in 2004 en de jaren daarna);
* extra geld voor het verder vormgeven van buurtbeheer, met name op het gebied van integraal beheer van de openbare ruimte en versterking van de coördinatie van buurtbeheer ( 80.000 in 2003, oplopend tot 110.000 in de jaren daarna);

* in de periode 2003 tot en met 2005 wil de gemeente werk maken van het invoeren van de brede school. Hiervoor wordt in die periode een projectleider aangesteld (kosten: 60.000 per jaar). Daarnaast is ieder jaar een bedrag van 20.000 nodig aan proceskosten;
* een extra impuls voor cultuur, op basis van de in 2002 vast te stellen cultuurnota. Hiervoor is in principe al budget beschikbaar (namelijk binnen een totaalbudget van 200.000 voor de uitvoering van het Masterplan Ouderen, de cultuurnota en de nota toerisme en recreatie), maar niet valt uit te sluiten dat na 2003 hiervoor meer extra geld nodig is. Omdat de uitkomst van de cultuurnota nog onbekend is, zijn deze uitgaven pro memorie geraamd. De cultuurnota moet overigens ook uitsluitsel geven over de toekomst van de Oosterhoutse musea. Om de musea tot dat moment volwaardig te kunnen laten draaien, is in 2003 een eenmalige financiële overbrugging van 75.000 nodig;

* eveneens als PM-post is vanaf 2004 rekening gehouden met de gevolgen van de nota integraal gehandicaptenbeleid;
* eerder al besloot de gemeenteraad tot een onderzoek naar de toekomst van de peuterspeelzalen in Oosterhout. Dat onderzoek moet ook uitsluitsel geven over de wijze van financiering van deze voorziening, waarbij nadrukkelijk moet worden gekeken naar samenwerking met kinderopvang en eventuele tariefsverhoging. De gevolgen van dit onderzoek kunnen pas met ingang van het schooljaar 2003-2004 worden doorgevoerd. Om de peuterspeelzalen ook het schooljaar 2002-2003 op de huidige leest te laten draaien, wordt hiervoor in 2003 een bedrag van 100.000 opgenomen. Vanaf 2004 is een PM-post opgenomen.

* de eventuele financiële gevolgen van nieuw beleid als gevolg van Herstart en verbetering van de bedrijfsvoering. Hier is een PM-post opgenomen;

* het continueren van het raadsbesluit om de ORTS financieel te ondersteunen door middel van een productovereenkomst: 10.000 per jaar;

* extra budget voor openbare orde en veiligheid (onder andere buurtbemiddeling en politiekeurmerk veilig wonen): 30.000 in 2003, 50.000 in de jaren daarna.

Geparkeerd beleid

Daarnaast hebben b. en w. een aantal beleidswensen lagere prioriteit gegeven. Deze geparkeerde voornemens komen in beeld als er meer ruimte voor nieuw beleid is of de hierboven genoemde prioriteiten niet worden gerealiseerd. Op deze parkeerlijst komen onder andere voor: extra geld onderhoud wegen, uitvoering nota evenementenbeleid, speelbeleidsplan, zelfstandiger opereren Platform Duurzaam Oosterhout, extra geld uitvoering Masterplan ouderen, gemeentelijk volksgezondheidsbeleid, stimulering vrijwilligers en onderzoek naar kernformatie gemeentelijke organisatie.

Investeringen

In het Meerjarenbeleidsplan geven b. en w. verder aan welke investeringen zij de komende vijf jaar willen doen. Daarin maken ze onderscheid tussen de investeringen die ten laste komen van het gewone investeringsplan (met een jaarlijks plafond van 5 miljoen) en de investreringen die ten laste komen van de Vrije reserve.

Voor de investeringen uit het investeringsplan liggen de prioriteiten bij:

* onderhoud groen (meer groen in de binnenstad, compensatie bomen);
* invoeren digitaal documentenbeheer binnen de gemeentelijke organisatie. Deze investering is onder andere nodig om het Overheidsloket-2000 vorm te kunnen geven. Geraamde kosten: 1,7 miljoen verspreid over de gehele planperiode;
* investeringen in de riolering, waarbij eerst een adequaat beheerssysteem zal worden opgesteld;

* digitalisering (en daarmee actualisering) van bestemmingsplannen;
* investeringen ten behoeve van de introductie van de brede school (ongeveer 100.000 per school)

* (onderzoek naar de) verbetering van het imago van Oosterhout;
* vervanging trekkenwand De Bussel om aldus te voldoen aan de Arbo-eisen. Kosten: 775.000.

Daarbij hebben b. en w. aangegeven dat de eerste drie investeringen groen, documentenbeheer en riolering de hoogste voorrang genieten. In de overige prioriteiten zit geen rangorde.

Daarnaast wordt voorgesteld om, aanvullend op al eerder in de afgelopen jaren genomen besluiten, investeringen ten laste te brengen van de Vrije reserve. Na aftrek van de kosten van die eerder genomen besluiten resteert een vrij te besteden bedrag van 31,6 miljoen, waarbij rekening is gehouden met het doorgaan van de verkoop van Intergas. Is dat niet het geval, dan moet de reserve worden verlaagd met 17,6 miljoen.

Ten laste van de vrije reserve denken b. en w. aanvullend de volgende investeringen te willen brengen:

* versterken groen in het centrumgebied, onder andere herinrichting Slotjesveld. Uitvoering 2003-2005, kosten ruim 1 miljoen;
* renovatie Dorpshuis Den Brink. Uitvoering in 2003, kosten 450.000;
* revitalisering bedrijventerrein Vijf Eiken, uitvoering 2003-2010, kosten PM geraamd, omdat nog onduidelijk is hoe een en ander wordt vormgegeven;

* herontwikkeling Santrijngebied. Om dezelfde reden ook hier PM geboekt;

* aanleg sportcomplex Vrachelen, uitvoering in 2006. PM geboekt;
* ontwikkeling zwembadvoorziening. Ook dit is een PM-post, omdat politieke besluitvorming over de gewenste ontwikkeling nog moet plaatsvinden;

* onderzoek algehele renovatie stadhuis, uitvoering in 2004, als PM-post geboekt.

Oosterhout 23 mei 2002

Deel: ' In 2003 voor 746.000 aan nieuw beleid gepresenteerd in Oosterhout '
Lees ook