Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

19-10-1999

In Delfzijl krijgt grootste windmolenpark van Europa definitief vorm

Na geruime tijd van voorbereiding zal naar verwachting in de loop van het jaar 2000 het windmolenpark ten zuiden van Delfzijl definitief gestalte krijgen.

Voor de realisering ervan is een samenwerkingsverband gevormd door de N.V.EDON, KOOP Holding B.V. en Siemens Nederland N.V. Deze hebben een milieueffectrapportrapport op laten stellen, waarin een aantal alternatieve inrichtingsvormen van het park zijn onderzocht en vergeleken op hun effecten voor het milieu. Belangrijkste uitgangspunten voor de verschillende inrichtingsvormen zijn respectievelijk het draagvlak bij de grondeigenaren, het maximale energierendement en de landschappelijke inpassing van de molens.

Op basis van de conclusies van het rapport is in overleg met de gemeente en de provincie uiteindelijk gekozen voor een inrichtingsvorm, die enerzijds zoveel mogelijk rekening houdt met de optimale gebruiksmogelijkheden van het plangebied voor de landbouw en anderzijds door toepassing van lijnopstellingen een landschappelijk verantwoord beeld creëert

Het park zal bestaan uit 40 windmolens met een ashoogte van ongeveer 80 meter. Het park levert een energieopbrengst die gelijk is aan het gebruik van ongeveer 48.000 huishoudens. Met het park is een investeringsbedrag gemoeid van ongeveer 150 miljoen gulden.

Voor de realisering wordt een wijziging opgesteld van het geldende bestemmingsplan. Zowel het milieu-effectrapport als het ontwerp van de wijziging van het bestemmingsplan vormen binnenkort onderwerp voor inspraak.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer H. Wessels,telefoon 0596- 639921.

Deel: ' In Delfzijl krijgt grootste windmolenpark van Europa vorm '
Lees ook