Universiteit Twente


Keywords: Universiteit Twente, UTIS, University of Twente, Campus wide information system

WETENSCHAPSAGENDA 99/01 14-01-99

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl Laatste nieuws op Internet: URL: https://www.utwente.nl/nieuws

Proefschriften ook on-line beschikbaar
Een groot aantal proefschriften zijn direct opvraagbaar via de website van de Universiteitsbibliotheek. De documenten zijn in het kader van het webdocproject per faculteit /instituut integraal opgeslagen in pdf formaat.

Samenvattingen promoties

Het milieu kent geen prijskaartje


*14 januari, 16.00 uur

Inauguratie prof. dr. A. van der Veen als hoogleraar Civiele Technologie & Management, faculteit Technologie & Management

Er bestaat geen simpele methodiek voor een groen Bruto Nationaal Product. Dat zegt prof. dr. Anne van der Veen van Civiele Technologie & Management bij zijn oratie op 14 januari. Het BNP laat zich volgens hem niet corrigeren voor het uitsterven van bepaalde diersoorten, veranderingen in ecosystemen of voor de aantasting van landschappen.

Niet welvaart, waarbij alles wordt uitgedrukt in geld, maar welzijn is het uitgangspunt van prof. Van der Veen. Welzijn bestaat volgens hem uit verschillende dimensies waarvan de kwaliteit van het milieu er één is. Voor een exact-economische wetenschapper lijkt deze keuze een zwaktebod, maar bij de invulling van zijn nieuwe hoogleraarschap wil Van der Veen aantonen dat goed gekozen modelvorming tot nieuwe, waardevolle inzichten leidt.

De methodische aanpak moet dan wel multidisciplinair zijn. Volgens Van der Veen is dat zowel een oncomfortabel als een noodzakelijk uitgangspunt. De hoogleraar concludeert dat economen niet gewend zijn om in twee of drie dimensies te rekenen. Zij analyseren normaliter complexe, meerdimensionale informatie- en goederenstromen. En dat terwijl voor sommige onderwerpen een combinatie van disciplines sterk voor de hand ligt.

Zo zijn gecombineerde methoden uit economie, ecologie, morfologie en hydrologie nodig om de economische gevolgen van verdroging van ecosystemen te berekenen. Deze problematiek speelt op verschillende schaalgrootte: zowel voor specifieke regio's in Brabant als voor de economische structuur in west-Nederland en, nog uitgebreider, voor het hele Europese stroomgebied van de Maas, de Rijn en de Waal.

Volgens Van der Veen biedt de detaillering van geografische methoden belangrijke aanknopingspunten voor economen. Een historische analyse van het landgebruik toont duidelijk de geleidelijke maar massale omzetting van natuur naar cultuurgrond. In deze discussie is een belangrijk argument het toekomstig natuurbeheer niet te laten domineren door 'ecologisme', een stroming die een strikte scheiding predikt tussen cultuur en natuur.

"In de toekomst ligt het voor de hand een combinatie te zoeken tussen de detaillering van geografen en het generieke van economen om zo samen te kunnen werken met de natuurwetenschappen. Als we een zwakke vorm van integratie kunnen bereiken met het over en weer respecteren van elkaars taal, theorieën en concepten ben ik meer dan tevreden," concludeert Van der Veen.

_________________________________________________________________

De tekst van de oratie van prof. Van der Veen, getiteld "‘Paradise Regained’: Over milieu- en ruimtelijke kwaliteit" is op aanvraag verkrijgbaar bij de Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen.
Informatie:Martin van Zaalen, (053) 489 4244,
e-mail: m.a.m.vanzaalen@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999
Laatst gewijzigd op 15-01-99.

Deel: ' Inauguratie Het milieu kent geen prijskaartje '
Lees ook