CDA

: Tweede Kamer : Debat Kosovo: het begin van de NAVO-aanvallen (24 maart 1999)

Debat Kosovo: het begin van de NAVO-aanvallen (24 maart 1999)

Het is uitermate treurig dat de internationale gemeenschap nu helaas niets anders lijkt te resten dan het uitvoeren van luchtaanvallen, geweld in te zetten om een einde te maken aan de stelselmatige onderdrukking en het geweld van Milosovic tegen de Kosovaren. Als we zeggen dat het herstel en de bevordering van de internationale rechtsorde hoeksteen is van ons buitenlands beleid, dan kunnen we als internationale gemeenschap niet achterover zitten en afwachten als er duizenden mensen op de vlucht worden gejaagd, dorpen en huizen in puin geschoten worden en talloze mensen gedood, bedreigd of gearresteerd worden. Dan kunnen we niet zeggen zet er maar een hek omheen en laat de
boel uitbranden.

Militair ingrijpen en het uitvoeren van luchtaanvallen zijn onvermijdelijk geworden nu Milosovic keer op keer heeft aangetoond lak te hebben aan de terechte verlangens en eisen van de internationale gemeenschap. We realiseren ons terdege dat het besluit tot luchtaanvallen inhoudt dat voor het eerst dat de NAVO een aanval lanceert op een soevereine staat waarbij er met name als gevolg van de verdeeldheid van de VR geen resolutie voorligt die expliciet mandaat verschaft voor het gewapende optreden. Tegelijkertijd is er wel duidelijk sprake van de schending door Milosovic van VR-resoluties. De humanitaire catastrofe rechtvaardigt ons inziens het ingrijpen. Het zou
onacceptabel zijn als er op de massale deportaties en moordpartijen geen
reactie zou komen. Dat betekent dat naar onze mening de inzet van geweld
op dit moment onafwendbaar is om twee redenen:
1. Een einde maken aan oorlogshandelingen richting Kosovaren, Dit betekent derhalve dat de luchtaanvallen ook gebruikt moeten worden om de
opmars van het Servische leger in Kosovo te stoppen dus ook om tanks, artillerie en militaire infrastructuur uit te schakelen

2.Milosovic dwingen akkoord te gaan met het vredesakkoord van Rambouillet inclusief de legering van een NAVO-vredesmacht. Het gesol met de onbewapende verificateurs, heeft in ieder geval duidelijk gemaakt
dat de enige manier om werkelijk te garanderen dat er op naleving van enigerlei akkoord door een gewapende vredesmacht moet geschieden.

Risico´s: we beseffen terdege dat aan deze operatie risico's zijn verbonden ook voor Nederlandse militairen die betrokken zijn bij de luchtaanvallen. Daar gaan wij zeker niet luchthartig mee om. Risicoloze
operaties zijn in dit stadium echter niet meer mogelijk. De CDA-fractie
was zich hiervan terdege bewust bij de instemming met deelname aan ACTORD oktober jl. Wij steunden en steunen vanavond de regering volledig
waar het gaat om de deelname aan deze NAVO-actie.

Er lijkt sprake te zijn van verschillende fases van luchtaanvallen: eerste fase uitschakeling van luchtafweer, tweede fase uitschakelen van
tanks, artillerie, militaire infrastructuur. Als het zo is dat tussen de
eerste en tweede fase bedenktijd voor Milosovic wordt gereserveerd, dan
zal hem daarmee de gelegenheid worden geboden om represaillemaatregelen
uit te voeren. Milosovic kan ieder moment te kennen geven ook gedurende
de actie dat hij alsnog akkoord wil gaan. Daarom is de CDA-fractie van mening dat tussen fase een en twee geen interval mag zijn, maar dat de luchtacties moeten worden doorgezet. Milosovic gedrag is voorspelbaar, je kan nu al zien aankomen dat hij voorlopig niets van zich zal laten horen in de hoop dat de NAVO alsnog verdeeld raakt of onder druk van Rusland afziet van verder luchtaanvallen. Milosovic kan elk moment de telefoon grijpen en zijn fiat aan Rambouillet geven. Kan de minister nader ingaan op het scenario dat de NAVO voor ogen heeft? Is er inderdaad sprake van verschillende fasen en wat gebeurt er na de luchtacties? Hoe groot is het risico dat Milosovic het grondoffensief tegen de kosovaren verder al uitbreiden? En welke risico's zijn er voor
een spill-over naar landen in de regio, met name Bosnië?

De CDA-fractie heeft in verband met de actie nog een aantal vragen: 1. Talloze vluchtelingen (ruim 400.000 mensen op de vlucht), het is duidelijk dat de buurlanden Albanië en Macedonië een grote toevloed van
vluchtelingen krijgen te verwerken terwijl zij anderzijds financieel nauwelijks in staat zijn deze vluchtelingen te herbergen. Bent u bereid
stappen te bewerkstelligen dat de internationale gemeenschap VN, EU zorg
draagt voor opvang van de vluchtelingen in de regio bent u bereid om daarvoor vanuit de Nederlandse begroting extra geld ter beschikking te stellen. CDA-fractie verwacht een uiterste inspanning van het Nederlandse kabinet op dit punt. De CDA-fractie is ingenomen met de 7 miljoen gulden die Minister Herfkens ter beschikking heeft gesteld. 2. Kosovo heeft ongetwijfeld de besprekingen in Berlijn gedomineerd. Is
het waar dat de NAVO van Oostenrijk geen toestemming heeft gekregen om over haar luchtruim te vliegen voor de bombardementen op Servië? Ik vind
dit eigenlijk onacceptabel. Heeft u dit aan de orde gesteld? 3. Uiteraard beseffen wij dat de relatie met Rusland zwaar onder druk staat. Welke stappen worden op dit punt ondernomen? Wat is de inschatting van de minister ten aanzien van de gevolgen voor de betrekkingen met Rusland in kader van de NAVO? Hoe beoordeelt de minister de uitspraken van de Doema dat men Joegoslavië wil ondersteunen? Op welke wijze zal Rusland gehouden worden aan het wapenembargo; mede in het licht van het bekend worden van het feit dat in Azerbeidzjan een Russische vliegtuig met vijf MIGS met militairen en
technici aan boord zijn aangehouden.

Deel: ' Inbreng CDA bij debat over Kosovo '
Lees ook