CDA

: Tweede Kamer : Debat Kosovo: de vluchtelingen-problematiek (6 april 1999)

Debat Kosovo: de vluchtelingen-problematiek (6 april 1999)

De onvoorstelbare aantallen vluchtelingen, uitgehongerd en uitgeput, het gevolg van de mensonterende wreedheden en etnische zuivering door Milosevic, vragen om een grotere inzet van de internationale gemeenschap dan tot op heden het geval is geweest. Het is buitengewoon schrijnend om te zien hoe traag de hulpacties door de internationale gemeenschap om gang komen. Wij zijn wel in staat on no time complete cameraploegen met straalzenders ter plekke te hebben in Albanië en Macedonië, maar niet in staat zijn om binnen korte tijd de noodzakelijke humanitaire hulp op poten te zetten. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Wat heeft de Nederlandse regering de afgelopen week gedaan om de internationale hulpverlening sneller en meer gecoördineerd op gang te laten komen?

Uiteraard was waarschijnlijk niet te voorzien dat Milosecevic de etnische zuivering in Kosovo op deze schaal en in dit tempo en met deze onvoorstelbare wreedheden. Maar de etnische schoonmaak op zich kan niet als een verrassing komen, Milosevic was daarmee al gestart voor de NAVO-luchtbombardementen en volgens diverse krantenberichten is door de CIA en het Pentagon hiervoor nadrukkelijk gewaarschuwd. De CDA-fractie heeft twee weken gelden al gewaarschuwd voor de risicico's van grote vluchtelingenstromen, maar de ministers deelden toen onze zorgen niet en zelfs vorige week donderdag vond minister Herfkens nog dat de situatie o.a. in Albanië onder controle was. Hoe kan dit en waarop zijn deze constateringen gebaseerd? De CDA-fractie heeft zich dan ook verbaasd over de uitlating van minister De Grave in het Radio- 1 Journaal dat "niemand had voorspeld dat dit zou gebeuren" en dat de NAVO naief is geweest en meer voorbereidingen had moeten nemen. Afgezien van het feit dat wij het minder chique vinden van de minister om op dit moment enige afstand te nemen van de NAVO-besluitvorming waarvan de minister zelf onderdeel uitmaakt vragen wij ons af waarom dat dan niet is gebeurd, is hierover binnen de NAVO dan in het geheel niet gesproken? En welke consequentie trekt de minister uit deze constatering ook in relatie tot zijn collega-ministers? Volgens Clinton is er wel rekening mee gehouden en zou er voor ½ miljoen mensen voor drie maanden voedsel beschikbaar zijn in de regio Wat gebeurt daarmee, waarom komt het niet ter plekke? De internationale gemeenschap moet alles op alles zetten om de vluchtelingen in hoog tempo te voorzien van onderdak, voedsel, medicijnen en kleding.
Gelukkig komt de humanitaire hulpverlening nu op gang, maar er moet meer, veel meer gebeuren. Het heeft ons verbaasd dat de EU-coördinatie op dit punt zolang op zich laat wachten, de JBZ-vergadering van morgen had natuurlijk al lang moeten plaatsvinden.Heeft de regering hierop ook aangedrongen? Ook de de Nederlandse inspanning zal veel grootschaliger moeten zijn dan tot nu toe. De CDA-fractie vindt dat dat minister Herfkens zich niet kan verschuilen achter discussies die nog gevoerd worden over bilaterale hulp, of inspanningen van andere EU-lidstaten. Nederland moet naar vermogen bijdragen. Het is op zich positief dat Nederland 20 miljoen heeft beschikbaar gesteld, maar dit staat niet in verhouding tot wat nodig is. Is de Nederlandse regering bereid het ingezamelde geld van de SOH-actie te verdubbelen. Albanië is een van de armste landen van Europa, Macedonië en Montenegro zijn eveneens arm en de enorme vluchtelingenstromen leiden hier tot grote spanningen die op termijn tot nog veel grotere problemen zullen kunnen leiden. Anno 1999 is het niet acceptabel als midden in Europa moeten vechten om een brood en moeten bivakkeren onder een plastic zeiltje. Dus meer financiële hulp en een grotere inzet van Nederlandse militairen bij de hulpoperatie. De CDA-fractie is ingenomen met het feit dat de genie-eenheid niet wordt teruggetrokken en steunt de inzet van een Nederlandse helikoptereenheid in Macedonië bij de verspreiding van voedsel en goederen, maar vraagt zich af of ook hier niet een groter inzet mogelijk is. De CDA-fractie vindt dat ook NAVO-militairen, waaronder nederlandse ingezet zouden moeten worden in Albanië voor de opvang van vluchtelingen.
Wat de 85.000 vluchtelingen in het niemandsland van Macedonië vindt de CDA-fractie dat politieke druk op Macedonië opgevoerd moet worden om deze mensen toe te laten. Wij zijn niet blind voor de politieke problemen en de mogelijke destabilserende gevolgen die daar kunnen ontstaan maar wij vinden dat het absoluut niet kan dat de grens dicht blijft voor de mensen die verdreven zijn door Milosevic. Wij verwachten en hopen dat die politieke druk zal leiden tot het instellen van een internationaal gecontroleerde opvangplaats voor 100.000 vluchtelingen, dichtbij de grens met Kosovo.

Met betrekking tot de JBZ-raad morgen is het duidelijk dat de eerste optie ook daar zal moeten zijn, opvang in de regio conform de lijnen zoals hiervoor uiteengezet. Ten aanzien van vluchtelingen die naar Europa, herhaal ik hier hetgeen ik vorige week gezegd heb, zullen er afspraken gemaakt moeten worden om te komen tot een Europese ontheemdenstatus die tijdelijk bescherming ne opvang biedt. Voorts zullen er afspraken gemaakt moeten worden over evenredige verdeling tussen de Europese lidstaten. De CDA-fractie is daarnaast van mening dat de Nederlandse regering het aanbod moet doen om in overleg met het Rode Kruis de meest schrijnende gevallen die daar niet adequaat opgevangen kunnen worden in Nederland opvang te bieden. Het gaat hier dus niet om aantallen maar meer om de vraag of de opvang die nodig is bijvoorbeeld op het gebied van ziekenhuisopnames of extra medische behandeling, daar gegeven kan worden. Zo dat niet het geval is zullen die mensen hier opvang moeten worden aangeboden. Het Duitse voorstel om 100.000 vluchtelingen op te vangen in Europa achten wij in zijn algemeenheid niet het meest voor de hand liggende. Allereerst willen de Kosovaren zelf niet weg. Ze willen in Albanie blijven om straks weer naar hun eigen land terug te keren. Voorts krijgt Milosovicv zijn zin als de vluchtelingen over Europa worden verdeeld. Wel vinden wij dat nu actief vluchtelingen naar Europa gehaald moeten worden die in de regio niet goed opgevangen kunnen worden.

Resumerend:
1. Hoe is het mogelijk dat de humanitaire noodhulp zo traag op gang is gekomen. Hoe is dit gecoördineerd en wat is de rol van de Nederlandse regering in de samenwerking?
2. Rol Nederlandse regering tot nog toe. Hoe kon minister Herfkens een week geleden zeggen dat de situatie in Albanië onder controle was. Situatie voldoende ingeschat?
De Grave: beschuldigde navo van naiviteit. Echter Nederland is zelf ook Navo. Heeft hij de Navo gewaarschuwd voor de naiviteit? Het lijkt erop dat de ministers wat al te gemakkelijk de moeilijke kant van de operatie van zich afschuiven.
3. Actie die nu nodig is.
Internationale coördinatie. Hoe verloopt samenwerking op humanitair gebied? 20 miljoen van Nederland is niet genoeg. JBZ raad kan niet eindigen zonder een internationale oplossing van het internationaalrechtelijke probleem van de Kossovaren in het niemandsland aan de grens.
Opvang buiten de regio zal altijd een druppel op de gloeiende plaat zijn. Daarom: diegenen opvangen die het het meest nodig hebben. Opvang verdelen over Europa.

Deel: ' Inbreng CDA bij debat vluchtelingen-problematiek Kosovo '
Lees ook