Partij van de Arbeid


Den Haag, 26 oktober 1999

Inbreng van de PvdA-fractie bij het verslag Belastingplan 2000

Woordvoerder; Wouter Bos

De leden van de Partij van de Arbeid fractie stemmen op hoofdlijnen in met de voorstellen uit het Belastingplan 2000; het betreft hier immers met name de uitwerking van afspraken inzake vergroening uit het Regeerakkoord en de verwerking van tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen moties. Niettemin hebben de leden van de Partij van de Arbeid fractie op een aantal punten nog de nodige vragen en opmerkingen. Zij zouden daarbij allereerst aandacht willen vragen voor het feit dat door de manier waarop de Regering het advies van de Raad van State heeft opgevolgd, het proces van besluitvorming voor de Kamer er niet helderder op geworden is. Het onderhavige verslag is een reflectie op Kamerstuk 26.820 nr. 1 welk een Memorie van Toelichting omvat die vooral het Belastingplan 2000 in brede zin lijkt te bestrijken terwijl het wetsartikelen bevat die slechts vallen onder het Belastingplan 2000 in enge zin. Zodoende wordt op zijn minst de suggestie gewekt dat er toch een feitelijke samenhang tussen de verschillende voorstellen in de parlementaire besluitvorming bestaat dan wel dient te bestaan. Zij vernemen graag de zienswijze van de Regering hierop.

Werk en Inkomen
Met betrekking tot de voorstellen inzake werkgelegenheid en inkomen constateren de leden van de PvdA fractie met tevredenheid dat de in de Miljoenennota aangekondigde voornemens in het algemeen bevredigend zijn uitgewerkt in het Belastingplan 2000. Wel merken zij ook hier op dat zij er van uitgaan dat de verhoging van het arbeidskostenforfait bij de invoering van de Wet Inkomstenbelasting 2001 gebruikt zal worden voor de verhoging van de arbeidskorting en niet voor de verhoging van een eventueel resterend deel van het arbeidskostenforfait. Graag vernemen zij van de Regering of dit ook niet logisch is, mede gezien een recent arrest van de Hoge Raad, daar de verhoging gemotiveerd wordt met inkomenspolitieke argumenten. Kan aangegeven worden welk bedrag is gemoeid indien terugwerkende kracht zal worden gegeven aan de reparatie van het Hoge Raad arrest met betrekking tot de werkelijke kosten arbeidskostenforfait en aan welke inkomensgroepen dit ten goede zal komen, zo vragen de leden van de PvdA. Is de veronderstelling juist van deze leden dat het merendeel van de budgettaire derving ten goede komt aan belastingplichtigen in de 50 en 60% schijf?

De leden van de PvdA fractie zijn verheugd over de verbetering van de positie van WAJONGers maar hebben wel een aantal vragen over de manier waarop deze verbetering is vormgegeven. Gaarne zouden zij gemotiveerd zien waarom gekozen is voor een jonggehandicaptenaftrek en hoe deze oplossing zich verhoudt tot andere overwogen alternatieven. Ook zouden zij graag vernemen hoe de Regering de situatie beoordeelt waarin iemand met een WAJONG uitkering (gedeeltelijk) werk accepteert en daarbij toch onverhoopt faalt waardoor hij/zij in de WAO terugvalt op een lager inkomens-niveau. Acht de Regering het met andere woorden aannemelijk dat deze regeling een rem op de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten vormt? En hoe beoordeelt de Regering de behandeling van WAJONGers ten opzichte van WAOers vanuit het perspectief van gelijke behandeling?

Wordt de aftrek overigens pro rata toegepast voor diegenen die een gedeeltelijke WAJONG uitkering ontvangen? Hoe is de toepassing van de aftrek voor WAJONG ontvangers die met loon dispensatie werken? Is gegarandeerd dat deze groep netto de zelfde of meer inkomensvooruitgang geniet dan overige WAJONG-ontvangers? Kan aangegeven worden op welke wijze de Wajong uitkering voor 1999 uitgewerkt zal worden en op welke wijze betrokkenen daarvan in kennis worden gesteld.

Ten aanzien van de diensten welke uiteindelijk onder het verlaagd BTW-tarief worden gebracht, wacht de PvdA fractie de uiteindelijke besluitvorming af. Wel vernemen de leden graag op welke veronderstellingen het geraamde budgettaire effect berust; heeft de Regering hierbij de verwachtingen van het EIM overgenomen? Overigens constateren de leden van de PvdA fractie dat zowel de vergroenings- als de meer Europese discussie over verlaging van het BTW-tarief bij veel sectoren in de maatschappij, soms terechte, vragen oproept over de consistentie van behandeling van de ene sector en de andere sector. De motie De Vries/Bos van vorig jaar wijst in dat verband nog eens naar de behandeling frisdranken versus alcoholische dranken en roept daarbij de vele jaren eerder aangenomen motie-Van Der Vaart in herinnering. Een en ander zou wederom aan de orde komen bij de grote belastingherziening 21e eeuw maar dat is voorzover de leden van de PvdA fractie dat kunnen beoordelen niet het geval. Hoe beoordeelt de Regering deze problematiek? Waarom is hier noch bij wetswijziging noch bij commentaar op gereageerd? Hoe beoordeelt de Regering dit feit in samenhang met de recente parlementaire behandeling van de drank- en horecawet en de aangehouden motie-Hermann? Hoe heeft de Regering het verzoek van de recycling-industrie om in aanmerking te komen voor het lage BTW-tarief beoordeeld? Is er voor deze branche uitzicht op een lager tarief ook als zij buiten het Europese initiatief met betrekking tot arbeidsintensieve diensten vallen? Hoe beoordeelt U de mogelijkheden om voor tickets op intern vliegverkeer een hoog BTW-tarief in te voeren?

Moties APB
De leden van de PvdA fractie constateren dat er tijdens de recente Algemene Politieke Beschouwingen een aantal moties zijn aangenomen, met name op het gebied van werkgelegenheid en inkomen, welke bij Nota van Wijziging zijn vertaald naar het Belastingplan 2000. Graag zouden de leden van de PvdA fractie van de Regering vernemen wat in zijn algemeenheid de redenen zijn om bij het vormgeven van de stimulans kinderopvang te kiezen voor verlaging van de drempels dan wel voor verhoging van het plafond? Hoe gaat de nieuwe fiscale tabel er uit zien? Tijdens de Algemene Politieke Beschouwing is een motie aangenomen waarin aangedrongen werd op meer middelen voor de biologische landbouw? Is de indruk van de leden van de PvdA fractie juist dat de Regering (zie Nota van Wijziging) niet bereid is extra middelen ter beschikking te stellen maar in plaats daarvan verwijst naar een reeds bestaande reservering?

Vergroening en verschuiving
De fractie van de Partij van de Arbeid is verheugd dat in het Belastingplan 2000 de in het Regeerakkoord voorgenomen vergroening van de belastingen wordt voortgezet in de zogenaamde tweede tranche. Zij hebben wel enige vragen en opmerkingen dienaangaande.

Regulerende energiebelasting
De leden van de PvdA fractie realiseren zich dat onder het huidige systeem met belastingvrije voet tot 800m3 aardgasverbruik alleenstaanden "bevoordeeld" worden boven gezinnen met kinderen (wegens hun per definitie lagere verbruik) en derhalve een aanpassing van dit systeem op zijn plaats?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????__ _?_?_???_?_?_??__?___?___?_?_?_??__?___?___?_(_????__????____x__???_x_x_??±±x___x___?___??_____x___?_?_????__????__ ___


Deel: ' Inbreng PvdA-fractie bij verslag Belastingplan 2000 '
Lees ook