Partij van de Arbeid


Den Haag, 9 november 1999

 

 

Inbreng PvdA-fractie verslag Belastingplan 2000

deel 2: technische aanpassingen

Woordvoerder: Wouter Bos

 

De leden van de PvdA fractie hebben met belangstelling kennis genomen van
het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen). Met betrekking tot één onderdeel zouden zij nadere vragen willen stellen, temeer omdat zij menen dat het hier om meer gaat dan een technische aanpassing.

Het betreft hier het voorstel tot schrappen van de mogelijkheid om buitengewone lasten in aftrek te nemen samenhangende met uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van kinderen die jonger zijn dan 27 jaar,
indien het recht op kinderbijslag op grond van de Wet BEU is uitgesloten.

De leden van de PvdA fractie constateren dat de staatssecretaris dit voorstel o.a. verdedigt met een verwijzing naar de beoogde opbrengst van de
Wet BEU die dreigt weg te lekken. Zij wijzen er op dat de Wet BEU geen zelfstandige budgettaire doelstelling had maar beoogde fraude tegen te gaan
en handhaving te bevorderen. Kan de staatssecretaris duiden hoe groot het
budgettaire effect is waar hij zich zorgen om maakt? Kan hij ook aangeven
waarom de buitengewone lasten problematiek op geen enkele wijze naar voren
gebracht is door de regering toen het overleg met de Kamer over de Wet BEU
plaats vond?

Deze leden wijzen ook op het feit dat er bij de behandeling van de Wet BEU
een evaluatietermijn van twee jaar is afgesproken en vragen zich af wat de
afweging is geweest om deze evaluatie niet nader af te wachten.

Kan de regering overigens aangeven of rekening gehouden wordt met het Besluit afwijkende regels BEU dat 1 Januari aanstaande in werking treedt?

Tenslotte constateren deze leden dat de Wet BEU een overgangstermijn van 3
jaar heeft met betrekking tot geldende rechten. Zij vragen de staatssecretaris aan te geven of hij overwogen heeft inzake de buitengewone
lastenaftrek een vergelijkbare overgangsbepaling op te nemen?

Deel: ' Inbreng PvdA-fractie verslag belastingplan 2000 '
Lees ook