Partij van de Arbeid


Den Haag, 17 november 1999

INBRENG PVDA-FRACTIE M.B.T. WIJZIGING VAN DE MESTSTOFFENWET I.V.M. EEN AANSCHERPING VAN DE NORMEN VAN HET STELSEL VAN REGULERENDE MINERALENHEFFINGEN (26 480) Woordvoerder: Harm Evert Waalkens

De leden van de fractie van de PvdA hebben met instemming kennis genomen van de voorliggende wijzigingsvoorstellen van de Meststoffenwet. De voorgestelde wijzigingen hebben voor een belangrijk deel tot doel om de belasting van het milieu door stikstofhoudende meststoffen verder terug te dringen. Het gaat daarbij om een versnelde aanscherping van de normen inzake de toelaatbare stikstofverliezen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen en het onder dit stelsel brengen van de extensieve veehouderij bedrijven en de akker en tuinbouw bedrijven. Deze versnelde aanpak was al in een eerder overleg met de Tweede Kamer besproken (brief van 2 december 1998 24 445 nr. 2; brief van 8 april 1999 houdende antwoorden op Kamervragen over het aanvullend stikstofbeleid (LNV99-319/VROM 99-245) en algemeen overleg op 16 juni 1999 (24 445 nr. 49). Verder worden er voorstellen gedaan om regels te stellen over de minimum omvang van de opslagcapaciteit van dierlijke meststoffen op het bedrijf.

De leden van de PvdA staan positief tegenover de voorstellen. De voorstellen effectueren reeds eerder ingezette en goedgekeurde beleidswijzigingen. Wel willen wij graag nadere toelichting op een aantal zaken. Met de regering zijn de leden van de PvdA van mening dat de voorgestelde aanscherpingen een minimale stap zijn in de richting van de volledige implementatie van de Nitraatrichtlijn nr.91/676/EEG. Maar deze maatregelen zijn niet voldoende gebleken. De Europese Commissie heeft op 3 augustus 1999 immers een met redenen omkleed advies uitgebracht, waarin zij vaststelt dat Nederland op een aantal belangrijke punten nog steeds niet volledig of niet tijdig aan de verplichtingen van de Nitraatrichtlijn voldoet. Het systeem van verliesnormen als zodanig staat niet ter discussie, maar veeleer de hoogte van de verliesnormen, de hoogte van de mineralenheffing en het tijdspad voor de aanscherping van deze normen in relatie tot de voorgestane gebruiksnorm voor dierlijke mest van 170 kg stikstof per hectare, die vanaf 20 december 2002 van kracht zou moeten worden.

De leden van de fractie van de PvdA zijn het eens met de analyse van de regering dat er op basis van de brief van de Europese Commissie van 3 augustus 1999 aanvullende maatregelen nodig zijn. Per brief van 10 september 1999 zijn voorstellen gedaan om in de periode na 2001 het normentraject verder aan te scherpen. Deze maatregelen zullen later in een afzonderlijk wetsvoorstel bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Het onderhavige wetsvoorstel voorziet naast de wijzigingen in verband met de Nitraatrichtlijn in enkele losstaande wijzigingen, zoals het vervallen van de bepalingen inzake de mestbanken, het vervallen van de bestemmingsheffing, het invoeren van de verplichting tot het overleggen van een accountantsverklaring bij de aangifte voor de mineralenheffingen, het opnemen van de parelhoenders in het heffingenstelsel en het aanpassen van verschillende forfaitaire normen in de bijlagen van de Meststoffenwet.

De leden van de PvdA onderschrijven de noodzaak van een verdere aanscherping van de verliesnormen in de periode 2000 en 2001 en het betrekken van de extensieve veehouderij als ook de akker- en tuinbouwbedrijven bij het stelsel van regulerende mineralenheffingen. Naast milieuvoordelen is er ook het voordeel dat er op alle bedrijven gewerkt gaat worden met het stelsel. Hierdoor is er geen verschil meer tussen bedrijven. De leden van de fractie van de PvdA vragen zich wel af waarom er voor de akkerbouw en de tuinbouw nog tot 2001 wordt gewacht.

In de wijzigingsvoorstellen wordt melding gemaakt van een in voorbereiding zijnde Algemene Maatregel van Bestuur die voorwaarden gaat stellen aan de benodigde opslagcapaciteit van dierlijke meststoffen. Op dit punt is er nog niet eerder een aparte voorziening getroffen. De leden van de fractie van de PvdA vragen de regering rekening te houden met het gebruik van gezamenlijke mestopslagen. Deze gezamenlijke mestopslagen zijn een goed instrument om investeringen in opslagcapaciteit te verdelen. Deze zelfde leden constateren dat er voor vele kleinere bedrijven het wel haast onmogelijk wordt om te voldoen aan de verscherpte normeringen. Door samenwerking op velerlei terreinen zijn er ook voor deze bedrijven mogelijkheden.

Deze zelfde vorm van samenwerking heeft in vele gevallen geresulteerd in afspraken van landgebruik over en weer, die zijn vastgelegd in de zogenaamde gebruikersverklaringen. De fractie van de PvdA wil deze gebruikersverklaringen in de periode 2000 en 2001 laten gelden en vraagt dus om verlenging ervan. Verder willen dezelfde leden helderheid over de gronden die meegeteld kunnen worden voor de MINAS. Helderheid is hier geboden. Wij pleiten voor een benadering waar die oppervlakten meegeteld kunnen worden waar een verantwoorde en dus begrensde mineralenafzet mogelijk is. Voor de leden van de fractie van PvdA is tevens van belang dat de lössgronden niet gerangschikt worden onder zandgronden. Ook zal de langlopende kwestie met betrekking tot het in- en uitscharen van schapen op grote natuurterreinen geregeld moeten worden. De PvdA vindt dat de regering hier het initiatief moet nemen om goede afspraken te maken tussen overheid, grote terreinbeheerders en schapenhouders.

Verder vinden de leden van de PvdA het een goede zaak dat er een accountantsverklaring overlegd moet worden bij de aangifte. Wel constateren de leden van de PvdA dat er op dit moment onvoldoende gebruik kan worden gemaakt van een elektronische uitwisseling van gegevens tussen de verschillende schakels en het Bureau Heffingen. Zij verzoeken dan ook de regering het initiatief te nemen om te komen tot een verdere stroomlijning van de gegevens en om hierover de Kamer te informeren.

Graag willen de leden van de PvdA een opmerking maken over het feit dat de parelhoenders wel onder de regulerende heffingen worden gebracht en de struisvogels en paarden niet. Er zijn op dit moment slechts 15 bedrijven die parelhoenders houden. De leden van de PvdA vinden dat dan ook de paarden en de struisvogels onder de regulerende heffingen moeten worden gebracht.

De bedrijfseffecten van de voorgestelde maatregelen worden door de regering naar de mening van de leden van de PvdA te licht opgevat. Door de versnelde aanscherping van de normeringen en het onder de regeling brengen van de nu nog vrijgestelde bedrijven zal op sommige bedrijven een grote omslag gerealiseerd moeten worden, die gepaard kunnen gaan met grote financiële consequenties. Namelijk op die bedrijven die nog onvoldoende rekening houden met de gewijzigde randvoorwaarden. De leden van de fractie van de PvdA vragen dan ook van de regering oog te hebben voor de consequenties van deze aanpak. In de brief van 10 september 1999 wordt door de regering melding gemaakt van het ter beschikking stellen van financiële middelen. De PvdA vindt dat met deze wijzigingen nu al een aanvang wordt gemaakt met de integrale aanpak van het mineralenprobleem en het daarom gewenst is dat er nu al afspraken worden gemaakt over de financiële ondersteuning. De leden van de PvdA willen hierover nader door de regering worden geïnformeerd. Ten aanzien van de handhaving en de uitvoering willen de leden van de PvdA weten of het systeem in de overgangsperiode waarin de akker- en tuinbouwbedrijven nog niet onder de regeling vallen, voldoende bestand is tegen fraude druk. Bovendien vragen dezelfde leden zich af of er in de korte periode die er nog rest tot 1-1-2000 voldoende capaciteit is om alle bedrijven te informeren en van de nodige formulieren te voorzien. Voor de PvdA staat voorop dat er een handhaafbaar systeem, zowel fysiek als ook juridisch, wordt geïntroduceerd. De PvdA wil hierover absolute garanties.

De leden van de PvdA willen graag van de Minister vernemen welke stappen hij heeft gezet om te komen tot certificering van monster- en weegapparatuur. Zij vragen zich af of er voldoende en betaalbare apparatuur voorhanden is. Bij herhaling is door het landbouwbedrijfsleven aangegeven dat er een aantal storende onvolkomenheden in het huidige MINAS-systeem zitten. Door het NAJK is melding gemaakt van problemen die zich voordoen bij de bedrijfsovername. Ook zouden er nog moeilijkheden zijn bij bedrijfssplitsingen, met name ten aanzien van het splitsen van de opgebouwde stikstofsaldi. Kan de Minister een inventarisatie geven van de niet-gerealiseerde, bij de regering bekende wensen vanuit het landbouwbedrijfsleven?

Deel: ' Inbreng PvdA-fractie wijziging meststoffenwet '
Lees ook