den haag, 1 juli 1999

inbreng pvda-fractie t.b.v. het verslag wetsvoorstel wijziging van de grens tussen de gemeenten deventer en gorssel, tevens provinciegrens tussen overijssel en gelderland (26 528) woordvoerder: marleen barth

de leden van de fractie van de pvda hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. deze leden constateren dat de raad van state zich zonder een voorbehoud maken met het wetsvoorstel kan verenigen. de leden van de pvda-fractie willen nog wel enkele opmerkingen maken met bijbehorende aan de regering gerichte vragen.

tijdens de behandeling van het wetsvoorstel samenvoeging van de gemeenten deventer, diepenveen en bathmen in de tweede kamer is de toevoeging van een gedeelte van het grondgebied van gorssel aan de gemeente deventer al aan de orde geweest. de pvda-fractie was toen al van mening dat toevoeging van het gebied epse-noord aan deventer, de nieuwe gemeente de ruimte zou geven om de komende 25 jaar een gezonde ontwikkeling door te maken. daarbij heeft de pvda-fractie toen nadrukkelijk de antwoorden betrokken van de toenmalige staatssecretaris in de nota naar aanleiding van het verslag, over de wijze waarop bij realisering van een bedrijventerrein op die plaats het goede woon- en leefmilieu van het dorp epse bijzondere aandacht krijgt. kan de regering aangeven op welke wijze recht zal worden gedaan aan het destijds ook door de staatssecretaris als redelijk gekwalificeerde verzoek, dat er een redelijke afstand behoort te blijven tussen het nieuw te bebouwen bedrijventerrein en de woonkern epse?

de staatssecretaris verklaarde indertijd in het debat over deventer, diepenveen en bathmen verder, dat het logisch lijkt een ter bebouwing aan een gemeente toe te voegen gebied ook op bebouwingsmogelijkheden te beoordelen. daarnaast deed de staatssecretaris in de nota bij het verslag enkele uitspraken met betrekking tot het vermijden van nadelige effecten voor de omgeving en werd een zeer ruime buffer tussen het bedrijventerrein en het dorp toegezegd. welke garanties kan de regering de leden van de pvda-fractie geven over de handhaving van een groene zone tussen het bedrijventerrein epse-noord en het dorp epse na overgang van het gebied naar de gemeente deventer, mede in verband met de functie van ecologische verbindingszone die het gebied heeft?

in de memorie van toelichting wordt gesproken over de problemen die ontwikkeling van het oxerveld als bedrijventerrein met zich meebrengt. kan de regering de leden van de pvda-fractie schetsen op welke wijze daarnaast de kwaliteit van het gebied epse-noord en de kwaliteit van het oxerveld hebben meegespeeld in de afweging om ontwikkeling van het oxerveld pas na vergaande ontwikkeling van colmschate-noord en epse-noord te overwegen? is epse-noord wel op een goede manier, ook vanuit de stad deventer, te ontsluiten en wat is de relatie tussen de ontwikkeling van epse-noord als bedrijventerrein en de gedachten over 'corridor-ontwikkeling' en concentratie van dergelijke locaties, zoals die bij de regering leven?

met betrekking tot de noodzaak van de gedeeltelijke ontwikkeling van dit gebied tot bedrijventerrein willen de leden van de pvda-fractie de regering vragen of ook de nog te nemen beslissing omtrent de toekomst van bathmen bij de totstandkoming van dit wetsvoorstel nog een rol heeft gespeeld en of andere mogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen in dit gebied voldoende bekeken zijn? hoe staat de regering tegenover de onder meer van gorsselse kant gehoorde suggestie, dat de gemeente gorssel in samenwerking met de provincie gelderland ook heel goed of zelfs beter een dergelijk terrein binnen de eigen gemeentegrenzen zou kunnen ontwikkelen?

toen de herindelingvoorstellen voor deventer, diepenveen en bathmen behandeld werden, ging de toenmalige staatssecretaris er nog vanuit dat de grenscorrectie epse-noord niet zou uitmonden in een wetsvoorstel. de toezegging ten tijde van het debat over deventer, diepenveen en bathmen, dat deze grenscorrectie na een positieve beoordeling van de argumentatie voor de grenscorrectie bij het provinciale voorstel en een zorgvuldige afweging, middels een algemene maatregel van bestuur zou worden geregeld, was voor de pvda reden om niet verder aan te dringen op het betrekken van deze grenscorrectie bij genoemd herindelingvoorstel. acht de regering na de opgelopen vertraging en met het nu te doorlopen wetgevingstraject in het vooruitzicht, de in de memorie van toelichting voor de realisering van de grenscorrectie als 'zo mogelijk' genoemde datum van 1 januari 2000 haalbaar? kan de regering de leden van de pvda-fractie in dat verband toelichten hoe zij de zo gewenste samenhang tussen de herindelingen in de hele regio, de (mogelijke) grenscorrectie(s) en bijvoorbeeld de positie van bijvoorbeeld bathmen - dat zowel buiten de herindeling deventer, diepenveen, als buiten de diverse herindelingvoorstellen voor het gebied ten oosten van deze gemeente is gebleven - zoveel als mogelijk zeker wil stellen?

Deel: ' Inbreng PvdA wetsvoorstel wijziging gemeentegrens Deventer '
Lees ook