Gemeente Zoetermeer

Individuele HuurSubsidie (IHS),
maak er (opnieuw) gebruik van!

Huurders die nu reeds subsidie ontvangen moeten hun nieuwe formulier voor

1 oktober a.s. bij de verhuurder of bij de gemeente inleveren. Wanneer een huurder nog nooit huursubsidie heeft ontvangen en daar toch voor in aanmerking meent te komen, is het verstandig de aanvraag ook ruim voor 1 oktober bij de verhuurder of de gemeente in te dienen.

In principe heeft iedere huurder recht op individuele huursubsidie, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden zoals huurprijs, inkomen en vermogen. De aanvrager en de eventuele medebewoners moet bij de afdeling Burgerzaken(GBA)zijn ingeschreven op het huursubsidieadres. Alle personen dienen op dat adres Nederlander te zijn dan wel rechtmatig in Nederland te verblijven.

Huurprijs
De huurprijs van de woning moet hoger zijn dan f358,= per maand en mag niet meer bedragen dan f1.193,= per maand. Let op: voor alleenwonenden van 18 t/m 22 jaar geldt een maximale huurgrens van f658,= per maand.
Onder huurprijs wordt verstaan de kale huur als u in een laagbouwwoning woont. Woont u in een hoogbouwwoning dan moet u ongeveer f45,= per maand bij de kale huurprijs optellen.

Inkomen
Als uw huurprijs ligt tussen f358,= en f1.193,= is het belangrijk om te weten dat de huursubsidie maximum inkomensgrenzen kent:
f37.350,= per jaar voor eenpersoonshuishoudens van 18 t/m 65 jaar;
f33.150,= per jaar voor eenpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar; f50.050,= per jaar voor meerpersoonshuishoudens van 18 t/m 65 jaar;
f43.250,= per jaar voor meerpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar.

Bij meerpersoonshuishoudens worden alle inkomens achter een deur bij elkaar geteld. Het inkomen van inwonende kinderen, tot 23 jaar, wordt tot maximaal f9.000,= per jaar niet meegerekend. Onder inkomen wordt verstaan het zgn. belastbare inkomen over het vorige jaar (2000).

Vermogen
Heeft u een laag inkomen maar een groot vermogen dan komt u niet voor huursubsidie in aanmerking. De vermogensgrenzen die vanaf 1 juli gelden zijn:
f40.500,= voor eenpersoonshuishoudens van 18 t/m 65 jaar; f69.250,= voor eenpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar; f59,700,= voor meerpersoonshuishoudens van 18 t/m 65 jaar; f95,900,= voor meerpersoonshuishoudens vanaf 66 jaar.

Wie komt in aanmerking voor individuele huursubsidie? Niet iedereen komt in aanmerking. De Huursubsidiewet kent een zgn. eigen aandeel in de te betalen huur. Dit zelf te betalen deel is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Iedere huurder wordt geacht f358,= zelf te kunnen betalen. Als u een inkomen heeft dat ligt op of rond het minimumniveau, zoals het minimum loon, uitkering of AOW, wordt het meerdere boven f358,= per maand (deels) gesubsidieerd. Naar mate uw inkomen meer bedraagt dan het minimuminkomen wordt uw eigen aandeel in de huur ook steeds hoger.

Vangnetregeling huursubsidie
Indien het totale belastbare inkomen over 2000 minstens 20% hoger ligt dan het naar een huidig jaarinkomen omgerekende netto inkomen dan kunt u misschien in aanmerking komen voor een bijzondere bijdrage in de huurlasten. De vangnetregeling kijkt naar het actuele inkomen, terwijl de huursubsidieregeling altijd op het inkomen van het vorige jaar wordt gebaseerd. Om voor deze bijzondere bijdrage in aanmerking te komen moet u wel voldoen aan de overige eisen die gelden voor de huursubsidie.
De bijzondere bijdrage kunt u aanvragen bij de gemeente. Deze bijdrage wordt telkens voor maximaal drie maanden toegekend. U kunt na deze periode weer een vervolgaanvraag indienen.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u met uw inkomens- en huurgegevens langs gaan bij uw verhuurder of de afdeling Publiekszaken (balie 20/21) in de hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1.
Openingstijden: maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur. Telefoon (079)346 8441 of 8442. Daar is ook een uitgebreide toelichting met tabellen beschikbaar.Gemeente Zoetermeer © mei 2001

Last update: 14 mei 2001

Deel: ' Individuele HuurSubsidie in Zoetermeer '
Lees ook