VSNUVSNU-persbericht
Datum: 28 mei 2002

Industrial design door VSNU gevisiteerd. Stimulerende omgeving op hoog niveau

Industrial Design Engineering van de TU Delft is van hoog niveau, het bedrijfsleven ziet de afgestudeerden graag komen en de onderzoeksklimaat is stimulerend. Dit stelt de visitatiecommissie onder voorzitterschap van prof. Cees Dam, die in opdracht van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) het onderwijs- en onderzoeksprogramma heeft beoordeeld. Het rapport van de commissie wordt op 29 mei aangeboden aan mr. Edumond d'Hondt, voorzitter VSNU.

In deze visitatie zijn zowel onderzoek als onderwijs beoordeeld voor Industrial Design Engineering (IDE) van de TU Delft. Tot 2001 was dit de enige universiteit in Nederland die dit programma aanbiedt.

Opleiding
Het opleidingsprogramma is van hoog niveau in vergelijking met soortgelijke opleidingen in andere landen. Er springen echter twee problemen in het oog: de gemiddelde studieduur is te lang en het aantal studenten dat binnen de tijd klaar is met de studie ligt te laag. Verklaringen moeten gezocht worden in het moeten accepteren van bijbaantjes vanwege de lage studiebeurs en de constante wijzigingen in het studieprogramma, dat het lastig maakt voor studenten die achterlopen om een inhaalslag te maken. Ook internationale uitwisseling behoeft verbetering, zeker gezien de solitaire rol van de opleiding in Nederland, stelt de commissie. De academische en professionele status van IDE-studenten is goed: de industrie -in brede zin- wil hen graag hebben.

Onderzoek
Het onderzoeksklimaat is stimulerend volgens de commissie, maar behoeft nog wel enige ontwikkeling ten aanzien van het aangaan van 'joint ventures', zowel binnen de faculteit als met andere faculteiten. Ook zou de faculteit meer beroep kunnen doen op NWO-gelden. De gebouwen en apparatuur bleken goed ten tijde van de visitatie en de commissie verwachtte dat deze voor de nabije toekomst zelfs uitstekend en uitdagend zouden worden door -inmiddels opgeleverde- nieuwbouw.

Deel: ' Industrial design door VSNU gevisiteerd '
Lees ook