Ernst & Young

Nieuws
Belastingadviseurs

Industriebeleid tegen het licht gehouden

De recent door het kabinet gepresenteerde beleidsnota Ruimte voor industriële vernieuwing heeft als doel industrieel Nederland in de toekomst beter te kunnen laten inspelen op de steeds veranderende omgeving. Het tot nu toe gevoerde industriebeleid is door het Ministerie van Economische Zaken geanalyseerd. Hieruit kwam een aantal maatregelen voort.

In grote lijnen bleek dat het vernieuwingsvermogen van Nederland achterblijft bij een aantal andere landen uit de Europese Unie. Met het oog hierop wordt een aantal maatregelen voorgesteld:
* mobilisatie van het publieke kennispotentieel (onder andere meer samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteiten);
* verbeteren van het klimaat voor technostarters (onder andere door een verbreding van het Twinning-concept voor startende ondernemingen in de energie- en milieusector alsmede de laser- en sensortechnologie);

* versterking van het innovatieve clusterbeleid (onder andere meer aandacht voor het MKB);

* betere aansluiting van aanbod van personeel op de vraag (onder andere verbetering rendement technisch onderwijs, verbreding van scholingsinitiatieven uit de marktsector naar andere sectoren);
* financiële prikkels ten behoeve van een gunstiger kennisklimaat (onder andere door een aanpassing van de subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk);

* terugdringen van de administratieve lasten en regeldruk (meer aandacht voor onnodige administratieve belasting van bedrijven);
* stroomlijning en modernisering van het EZ-instrumentarium om de effectiviteit en toegankelijkheid daarvan te vergroten (onder andere door een clustering van het aantal subsidieregelingen en het vergroten van de toegankelijkheid ervan).

Gevolgen stimuleringsbeleid
Bezien vanuit het stimuleringsbeleid zijn vooral de laatste drie maatregelen van belang. Zo zullen er fiscale maatregelen worden getroffen om een stimulerend kennisklimaat te kunnen realiseren. Hierbij kan in het licht van de herziening van het fiscale stelsel worden gedacht aan een integraal ondernemerspakket.

Voorts zal de stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (beter bekend als de WBSO) worden aangepast. Door de hoogte van de verminderingspercentages niet langer afhankelijk te stellen van het gebruik, doch deze vooraf te bepalen, wordt de onzekerheid ten aanzien van de overheidsbijdrage verminderd. Vooral MKB-bedrijven hadden - zo is uit onderzoek gebleken - hieronder te leiden. Het belang dat wordt gehecht aan de WBSO als instrument blijkt overigens ook uit het advies van een fiscale werkgroep, die aan de hand van een door haar uitgevoerde analyse aanbeveelt om de voorgenomen bezuinigingen op het budget voor de WBSO te schrappen. Een voorstel dat naar verwachting door het kabinet zal worden gevolgd.

Een andere voorgestelde wijziging betreft het onder handen nemen van het stimuleringsinstrumentarium van het ministerie van Economische Zaken. Dit met het doel om de doorzichtigheid en toegankelijkheid ervan te vergroten. Zo bestaat het voornemen om het aantal subsidiemaatregelen aanzienlijk te verminderen door deze te clusteren. Hierdoor dienen in de toekomst de instrumenten die zich richten op de onderdelen van het ondernemingsbeleid, beter op elkaar te kunnen aansluiten en in sterkere mate geïntegreerd te kunnen worden aangeboden.

Naast het clusteren van een aantal subsidiemaatregelen vraagt tevens de toegankelijkheid ervan de nodige aandacht. Om hier gericht op te kunnen inspelen denkt het kabinet aan een aantal maatregelen. Zo zullen subsidies in de toekomst wellicht elektronisch kunnen worden aangevraagd en zal er een gebruikersvriendelijk elektronisch zoeksysteem op Internet beschikbaar komen. Ook kan worden gedacht aan een betere samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties van de diverse subsidies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviesgroep Subsidies van Ernst & Young Belastingadviseurs.

Deel: ' Industriebeleid tegen het licht gehouden '
Lees ook