expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: Infiltratie

Wiebe Alkema
070 370 7225

3818

13.07.1999

INFILTRATIE: VOORAL INGEZET IN COMPLEXE, ZWARE ZAKEN WAARIN HET DRAAIT

OM GEORGANISEERDE MISDAAD

Infiltratie is een ingewikkelde methode die succes kan opleveren in complexe, zware zaken, waar andere methoden hebben gefaald. Tegelijkertijd brengen de aard van dit type van zaken en de aard van de methode met zich mee dat succesvolle resultaten zeker niet gegarandeerd zijn; er bestaat een serieus risico dat zaken mislukken. Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek .Infiltratie in het recht en in de praktijk. van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie dat vandaag is verschenen.

Onderzoek
Het WODC komt tot deze conclusie na onderzoek van negentien zaken waar infiltratie als opsporingsmethode een rol speelde. Het gaat om zaken die in 1996 ter toetsing bij de Centrale Toetsingscommissie van het Openbaar Ministerie zijn aangemeld. Het onderzoek volgt op het werk van de parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmethoden en het daaruit voortvloeiende politieke debat. Centraal in het onderzoek staat de effectiviteit van infiltratie.
De negentien bestudeerde zaken hebben voor het merendeel betrekking op handel in drugs, al dan niet in combinatie met andere strafbare feiten. In de meeste zaken opereerden de verdachten in een meer of minder omvangrijk georganiseerd verband.

Infiltratie
Infiltratie wordt ingezet in de .zwaardere., ingewikkelder opsporingsonderzoeken, zaken waarin het draait om georganiseerde criminaliteit. Het wordt gedoseerd gebruikt, als ultimum remedium. Maar infiltratie is daarmee niet altijd een .redmiddel.. Ook deze relatief .zware. methode kent zijn beperkingen. In een groot deel van de zaken zijn observatie en het tappen van telecommunicatieverkeer gebruikt, alvorens de inzet van infiltratie is overwogen. De redenen waarom andere toegepaste opsporingsmethoden niet toereikend bleken, hebben vooral te maken met de professionaliteit van de verdachten en de geslotenheid van het milieu waarin zij opereerden. Met behulp van infiltratie probeerden justitie en politie meer inzicht te krijgen in de strafbare feiten, in een criminele organisatie en werd bewijsmateriaal verzameld.

Succes- en faalfactoren
In zaken waarin infiltratie heeft plaatsgevonden lijken de afbreukrisico.s beperkt en beheersbaar. Het blijkt evenwel moeilijk te zijn om op grond van het relatief geringe aantal bestudeerde zaken tot .harde. uitspraken over succes- en faalfactoren te komen. Wel zijn er aanwijzingen dat niet al te hoge verwachtingen gekoesterd moeten worden ten aanzien van infiltratiezaken die op grond van een internationaal assistentieverzoek worden gestart. De informatiepositie bij aanvang van een infiltratietraject lijkt een andere belangrijke factor te zijn. Als aan het begin contact met de verdachte(n) bestaat, is de kans op een soepel en succesvol verloop van het infiltratietraject groter dan wanneer dat contact ontbreekt. Ook blijkt de gelijktijdige inzet van andere opsporingsmethoden (observatie en telecommunicatietaps) bij te dragen aan een veilige uitvoering en het welslagen van infiltratie te zijn.

Effectief
De negentien gevalsstudies wijzen uit dat infiltratie-acties in veel gevallen niet het beoogde resultaat opleveren. In zeven van de bestudeerde zaken is het uiteindelijk niet tot feitelijke inzet gekomen. Van de overige twaalf zaken zijn er vijf waarin de gestelde doelen met behulp van infiltratie geheel of gedeeltelijk bereikt zijn. De vraag naar de effectiviteit van infiltratie-inzet vergt een behoedzame benadering, zo schrijven de onderzoekers. De negentien bestudeerde zaken zijn weliswaar het bijna volledige aantal zaken in 1996, maar absoluut gezien is het natuurlijk een vrij gering aantal.

Zij geven .....
Zij geven tevens aan dat bij de beoordeling van de effectiviteit ook rekening moet worden gehouden met feit dat het in de praktijk niet mogelijk blijkt te zijn om de effectiviteit van infiltratie geïsoleerd te bestuderen. In het type van zaken waarin uiteindelijk tot infiltratie wordt overgegaan, is altijd sprake van een complex van opsporingsmethoden die min of meer tegelijkertijd worden ingezet. De onderzoekers vragen in dit verband ook aandacht voor een wat .moeilijke. categorie zaken: die van de internationale assistentieverzoeken. Zo.n verzoek was in vijf van de negentien bestudeerde zaken reden voor infiltratie. De Nederlandse justitie en politie hebben in deze zaken rekening te houden met wensen en eisen van de verzoekende buitenlandse autoriteiten. Die stroken niet altijd met de ideeën in Nederland, hetgeen een negatieve invloed kan hebben op het verloop van de infiltratie-actie.

Reactie van het ministerie van Justitie:
Het rapport .Infiltratie in het recht en in de praktijk. van het WODC is het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van infiltratie. Omdat in het rapport wordt aangegeven dat vanwege het relatief geringe aantal bestudeerde zaken over succes- en faalfactoren nog geen .harde. uitspraken kunnen worden gedaan, is het voor justitie en politie van belang nader onderzoek te verrichten. Daarin moeten ook de jaren na 1996 worden betrokken. Een vervolgonderzoek zal meer inzicht kunnen geven in factoren die de effectiviteit van infiltratie beïnvloeden. De uitkomsten van een vervolgonderzoek zullen een meer afgewogen oordeel mogelijk maken over de wijze waarop en in welke situaties infiltratie als opsporingsmethode kan worden ingezet.

Deel: ' Infiltratie vooral ingezet in complexe, zware zaken '
Lees ook