Gemeente Castricum

Info-bulletin gemeente Castricum

KENNISGEVING ONTVANGEN AANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING

190100 Geelvinckstraat 6 vernieuwing keuken en wijziging woning

210100 Heereweg 19a sloop en nieuwbouw garage /berging en stal

250100 Jan Miessenlaan 3 bouw woning

Overtoom 3-5 renovatie / verbouwing en uitbreiding van de opslagruimte / stoffeerderij en woning

280100 Rooseveltlaan 52 plaatsing dakkapel

Brakenburgstraat 3 aanbouw berging

Helmbloem 6 plaatsing twee dakkapellen

310100 Het Nieuwland 21 vergroting schuur

Braveld 9 vergroting badkamer

Bakkummerstraat 49 uitbreiding woning

Prins Bernhardstraat 15 plaatsing dakkapel

010200 Oosterweide 32 uitbreiding woning

020200 Prins Bernhardstraat 20 plaatsing twee dakkapellen

030200 Strandplateau Castricum vernieuwing kassahuisjes

Heereweg 56 bouw erker

040200 Korte Cieweg 6a uitbreiding kantoorruimte

Eerste Groenelaan 117 plaatsing luifeltje

Brederodestraat 15 plaatsing dakkapel

Chopinstraat 22 plaatsing dakkapel en vernieuwing / ver-groting dakkapel

De kennisgeving van een aanvraag impliceert niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 10 februari 2000 liggen, in verband met een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:

Charley Tooropstraat 1 uitbreiding woning

Oosterweide zijde nrs. 29 / 53 plaatsing luifel

De Bloemen 70 uitbreiding woning

Heereweg 20 plaatsing garage / berging / carport

Een ieder kan gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VRO in het gemeentehuis. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Castricum.

Raadscommissie Onderwijs en Sociale Zaken

De commissie vergadert op donderdag 10 februari 2000 in het gemeentehuis om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder meer:


-benoeming bestuursleden Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland.


-Voortgang projecten


-Informatie uit de samenwerkingsverbanden

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum, maken ter voldoening aan het bepaalde artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van de gemeente in zijn vergadering van 27 januari 2000 besloten heeft te verklaren, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor:

* -De Bloemen

* -Torenstraat 52 en 54

* -Van Oldenbarneveldweg 33

* -Bonhoeffer College en omgeving

* -Gasstraat 11

Deze besluiten treden in werking en liggen ter inzage met ingang van 10 februari 2000 bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Castricum.

Onderhoudswerkzaamheden

Vanaf maandag 14 februari zullen er onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan plaatsvinden aan de Doodweg bij de huisnummers 1 tot en met 10. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de fa. Twisk en Bosman uit Castricum en zullen ongeveer 5 weken duren.

Vanaf maandag 14 februari worden onderhoudswerkzaamheden aan rijbaan en trottoir aan de Stetweg uitgevoerd, de werkzaamheden starten ter hoogte van nummer 62 en eindigen nabij nummer 5. Het Aannemingsbedrijf Ketting B.V. voert de werkzaamheden uit.

De weg zal gedeeltelijk worden afgesloten en de toegang rond uw woning zal niet altijd even gemakkelijk zijn, wij verzoeken u hiermee rekening te houden en in overleg met de opzichter uw auto elders te parkeren. Ook verzoeken wij u de huisvuilcontainers en eventueel overig afval buiten het door werkzaamheden afgesloten gebied aan te bieden.

De opzichter van beide projecten is de heer E.J. Koers, 0251-661383.

Betrokken bewoners krijgen nog een brief van de gemeente.

Procedureverordening planschadevergoeding

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op27 januari 2000 heeft besloten de volgende wijziging op te nemen in de op 24 mei 1995 vastgestelde procedureverordening planschadevergoeding artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

de termijn van 16 weken, genoemd in artikel 8, lid 1 van de procedureverordening planschadevergoeding wordt gewijzigd in 26 weken.

Artikel 8, lid 1 luidt derhalve als volgt:

"De commissie brengt schriftelijk advies uit aan de gemeenteraad binnen zesentwintig weken na verzending van de opdracht als bedoeld in het eerste lid van artikel 4"

Dit wijzigingsbesluit ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis en treedt in werking op 10 februari 2000.

Besluit

Burgemeester van Castricum heeft besloten ontheffing te verlenen aan de houders van inrichting Café de Dukdalf en Snackbar De Vluchtheuvel , gevestigd aan de Van der Mijlenweg 1-3 om deze tussen 23.00 uur en 05.00 uur, voor het publiek geopend te hebben of daarin één of meer bezoekers toe te laten of te hebben in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2000, de ontheffing geldt voor de nachten van:

maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag en donderdag op vrijdag tot 01.00 uur;

vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tot 02.00 uur; en

zondag op maandag tot 01.30 uur.

Verkeersbesluit

Naar aanleiding van het verzoek van de Vereniging van eigenaren van het appartementengebouw "Le Soleil" hebben burgemeester en wethouders besloten:


-de bij besluit van 19 februari 1985 geplaatste borden model 49 (parkeerverbod) van Bijlage ll van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens (oud) te verwijderen;

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Castricum. Nadere informatie bij de afdeling VRO in het

gemeentehuis.

CAL

Volgende week, 16 februari, zal in de plaatselijke huis aan huis bladen van Castricum, Akersloot en Limmen het laatste nieuws van de CAL worden geplaatst. Het betreft de verschillen tussen het concept van de strategische visie en de definitieve versie van de strategische visie na de inspraak van de diverse groepen en individuen.

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

Het gemeentehuis is 's morgens vanaf 8.30 telefonisch te bereiken. Wanneer zich voor 8.30 uur een probleem voordoet waar u de gemeente voor nodig hebt, zoals een verstopt riool dan kunt u de gemeente rechtstreeks bereiken van 7.30 uur tot 8.30 uur op nummer 661327.

Castricum, 7 februari 2000

Deel: ' Info-bulletin gemeente Castricum '
Lees ook