Gemeente Castricum

Info-bulletin gemeente Castricum

KENNISGEVING ONTVANGENAANVRAGEN OM EEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN

BOUWVOORNEMEN

210200 Tine Marcushof 21 uitbreiding woning

Burgemeester Mooijstraat 21 uitbreiding winkel

Teunisbloem 7 plaatsing dakkapel

220200 Dokter Teenstralaan 4 aanbouwen berging

230200 Oude Haarlemmerweg 7 uitbreiding verdieping

Belle van Zuylenlaan 57 plaatsen kasje

Harriët Freezerstraat 5 sloop en nieuwbouwen schuurtje

Geelvinckstraat 18 plaatsing schuurtje

Ruiterweg 49 plaatsing dakkapel

280200 Brakersweg 15 plaatsing praktijkruimte

290200 Prins Mauritsstraat 44 uitbreiding woning

De kennisgeving van een aanvraag impliceert niet dat de vergunning wordt verleend.

KENNISGEVING TER INZAGE LIGGENDE MELDINGEN EN AANVRAGEN BOUWVERGUNNINGEN

Met ingang van donderdag 9 maart 2000 liggen, in verband met een

vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, gedurende 2 weken bij de receptie van het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage:

Dokter Teenstralaan 4 aanbouwen berging

Prins Mauritsstraat 44 uitbreiding woning

Belle van Zuylenlaan 57 plaatsing kasje

Van Haerlemlaan 19 uitbreiding woning

Een ieder kan gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van deze vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders naar voren brengen.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN EN GEHONOREERDE MELDINGEN:

020300 Gasstraat 11 uitbreiding woning

030300 Chopinstraat 22 plaatsing dakkapel en vernieuwing / vergroting dakkapel

Henriëtte Roland Holststraat 18 uitbreiding woning

Esdoornlaan 7 plaatsing schuurtje

Bakkummerstraat 86 uitbreiding woning

Prins Bernhardstraat 15 plaatsing dakkapel

Geelvinckstraat 18 plaatsing schuurtje

Harriët Freezerstraat 5 slopen en nieuwbouwen schuurtje

AFGEGEVEN KAPVERGUNNINGEN:

290200 nabij kruising C.F. Smeetslaan / Dokter

de Jonghweg en de Geesterduinweg kappen 7 iepen en 2 esdoorns

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VRO in het gemeentehuis. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Castricum.

WELSTANDSCOMMISSIE

De welstandscommissie vergadert op dinsdag 14 maart 2000 in het gemeentehuis, aanvang 14.00 uur.

RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING/GEMEENTEWERKEN

De commissie vergadert woensdag 15 maart 2000 om 19.30 in het gemeentehuis.

Op de agenda staat onder meer:


-Voorbereidingsbesluit:


- Gasstraat t.b.v. realisering parkeerterrein


-Bremlaan 16


-Hoogeweg 2


-Grutto 57


-Leo Toepoelstraat 1


-Korte Cieweg 6a


-Geelvinckstraat 2b


-Dr. Ramaerlaan 6


-Tulpenveld 50


-Burgemeester Zaalbergstraat 1a


-Ontwikkelingsplan Sokkerwei locatie


-Voorstel tot benoeming leden Stuurgroep Duurzaam Castricum


-Bestemming bijdrage planschadevergoeding


-Herinrichting Smeetslaan /uitvoering waterverversingsplan


-Krediet marktverplaatsing/herinrichting Burgemeester Mooijstraat


-Krediet uitbreiding parkeerterrein nabij Jac. P. Thijsse College


-Near shore windpark/ontwerp PKB en MER-locatiekeuze


-Onderhoudsprogramma 2000 rioleringen


-Onderhoudsprogramma 2000 wegen


-Voortgang grondwaterbeheersplan

RAADSCOMMISSIE BESTUURSZAKEN EN FINANCIEN

De commissie vergadert dinsdag 14 maart 2000 om 19.30, op de agenda staat onder meer:

19.30 uur bestuurszaken


-Openbare orde en veiligheid (bepalen datum werkbezoek aan de gebiedsgebonden functionarissen van de politie)


-Informatie werkprocessen door de heer G. van Eerde van Bestuur en Management Consultants


-Voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend kredier millennium.

21.00 uur gezamenlijk met financien


- Samenwerking/samenvoeging CAL:


-strategische visie


-hoofdstructuur bestuurlijke en ambtelijke organisatie


-financiele analyse


-concept-notitie meerwaarde fusie


-eindrapportage 'peiling burgerbevolking strategische visie CAL-gemeente' (CAB/RUG)

financien


-bestemming opbrengst uit verkoop aandelen N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten


-wijziging legesverordening 1999

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de heer R.T.J.M. Schuijt en mevrouw S.J. Nieuwenweg zijn aangewezen voor het toezicht op de naleving van de Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet bodembescherming, Afvalstoffenverordening en de Provinciale Milieuverordening.

WET MILIEUBEHEER

Openbare kennisgeving ontwerp-besluit

Vanaf donderdag 9 maart 2000 ligt het volgende ontwerp-besluit en bijbehorende stukken op de aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer 4 weken ter inzage:

Glashandel J. Bakker, Castricummerwerf 103, 1901 RS te Castricum

Het voornemen bestaat de gevraagde vergunning onder voorschriften te verlenen.

Gedurende de termijn van tervisieligging kunnen schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerp-besluit bij het college van burgemeester en wethouders van Castricum worden ingediend.

Degene die schriftelijke bedenkingen indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekent te maken. Er bestaat gelegenheid tot het uiten van mondelinge bedenkingen en gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit. Een dergelijke hoorzitting wordt uitsluitend gehouden nadat daartoe een (telefonisch) verzoek is ingediend, voor 6 april 2000.

Het stuk ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (tijdens kantooruren) en in de Openbare Bibliotheek.

AFGEGEVEN KAPVERGUNNING

06-03-2000 Rossinistraat 12 boom in de voortuin

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een

bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling VRO. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van het betreffende besluit te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Algemene bekendmaking

De burgemeester maakt bekend, dat hij ontheffingen van het sluitingsuur heeft verleend, van het gestelde verbod vervat in artikel 44, van de Algemene Plaatselijke Verordening

(= verder de APV) om de inrichtingen geopend te hebben:

a. tot 01.00 uur in de nachten van maandag tot en met donderdag;

b. tot 02.00 uur in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag; en

c. tot 01.30 uur in de nacht van zondag op maandag.

Dit betreft de volgende inrichtingen:


1. City Pool, gevestigd op de Dorpsstraat 22 (boven) van 1 april t/m 30 juni 2000;


2. Millennium/Sam-Sam, gevestigd op de Dorpsstraat 75, van 1 april t/m 30 juni 2000.

Op 16 en 23 februari jl. is per abuis een ontheffing gepubliceerd ten behoeve van

cafébedrijf 't Gemeentehuys, gevestigd op de Dorpsstraat 18, alhier.

Met ingang van 9 maart 2000 liggen deze besluiten (inclusief de bezwaarprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht) ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Welzijn, Bestuurszaken en

Onderwijs van het gemeentehuis (telefoonnummer: 0251-661366).

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van de volgende inrichtingen een melding ex artikel 8.1, tweede lid, Wet milieubeheer is ontvangen:


-op grond van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer:

Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch ten behoeve van de inrichting aan de Gasstraat nr. 3


-op grond van het Besluit opslag goederen milieubeheer:

Mevr. G.C.M. Borst-Groen en de heer P.C.J. Borst ten behoeve van de inrichting aan de Brakersweg 2A.

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad van deze gemeente in zijn vergadering van 24 februari 2000 heeft vastgesteld:

De 1e partiële herziening van het bestemmingsplan "Dorpskom"

Deze herziening heeft betrekking op de winkelbestemming van de percelen Torenstraat 48 en 50 in verband met een verbouwing van deze panden waarvoor een bouwvergunning is verleend. Tevens is in de herziening de horecabestemming van perceel Torenstraat 60A aangepast naar aanleiding van een uitgevoerde uitbreiding van het pand.

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 9 maart 2000 gedurende vier weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Castricum.

Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijke bedenkingen inbrengen tegen de herziening van het bestemmingsplan.

Overleg uitwerkingsplan Albert's Hoeve

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een uitwerking van deelplan H van het globale bestemmingsplan Albert's Hoeve in voorbereiding hebben.

De uitwerking betreft het gedeelte van de Albert's Hoeve gelegen ten noorden van het Landschapsplan Hendriksveld, ten Oosten van de Anna Reynvaansingel en ten westen van de Korte Brakersweg, ten zuiden van het sportcomplex De Bloemen. Bekend als deelplan H.

Inmiddels zijn een aantal woningen in dit gedeelte gerealiseerd en in gebruik genomen. Voor de overige woningen zijn de voorbereidingen voor de bouw getroffen.

In de uitwerking wordt de vergunde woningbouwsituatie vastgelegd en is een regeling opgenomen voor het uitbreiden van de woningen en bijgebouwen.

Het uitwerkingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 9 maart 2000 gedurende 4 weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (tijdens kantooruren)

Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk reageren op dit uitwerkingsplan bij burgemeester en wethouders.

AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

In januari 2000 hebben alle belastingplichtigen van Castricum (die in aanmerking komen voor automatische incasso) een brief en machtigingsformulieren ontvangen voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen. Wanneer u gebruik wilt maken van de automatische incasso denkt u er dan aan de groene kaart voor 15 maart 2000 in te vullen en naar de gemeente te sturen! Na deze datum kan de administratie de machtigingskaart niet meer tijdig verwerken.

Met de groene machtigingskaart worden automatisch de gemeentelijke belastingen van uw bank- of girorekening afgeschreven in acht termijnen.

HONDENPOEP

Het voorjaar komt er weer aan en de kinderen gaan weer buiten spelen.

Let u daarom goed op uw hond wanneer hij uitgelaten wordt!

Hondenpoep kunt u kwijt in speciale bakken of in de goot. En laat uw hond zeker niet los lopen op speelterreinen, zodat de kinderen gerust kunnen spelen!

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum, maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de Raad van deze gemeente in zijn vergadering van 24 februari 2000 besloten heeft te verklaren, dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:


-Van Haerlemlaan 19

Dit besluit treedt in werking en ligt ter inzage met ingang van 9 maart 2000 bij de receptie van het gemeentehuis, tijdens kantooruren..

BEWONERSOVERLEG HORECA

Dinsdag 21 maart om 20.00 uur is er een bewonersoverleg horeca in het raadhuis.

Eenmaal per kwartaal worden de bewoners van de Dorpsstraat en omgeving uitgenodigd voor overleg en informatie over zaken betreffende de horeca. Men kan informatie uitwisselen, suggesties doen, vragen stellen of klachten uiten over alles wat met de horeca te maken heeft.

KLACHTEN OVER POLITIE

Wanneer u zich niet correct behandeld voelt door de politie kunt u hierover een klacht indienen.

Want net als andere organisaties of instellingen heeft de politie ook een klachtenreglement. Mensen die klachten hebben over de handelswijze van de politie kunnen deze direct schriftelijk indienen bij de korpschef van de politie Kennemerland, of via de burgemeester of hoofdofficier.

U kunt dit ook mondeling doen bij ieder politiebureau die de klacht dan schriftelijk vastlegt en doorgeeft.

Een klachtenbehandelaar zorgt voor de verdere procedure, een onderzoek, een bemiddelingsgesprek en de uiteindelijke beslissing, waarop u nog in bezwaar kunt gaan.

Uitgebreide informatie over het indienen van een klacht staat beschreven in een speciale brochure die u bij het politiebureau en het gemeentehuis kunt krijgen.

RECONSTRUCTIE KRUISPUNT DORPSSTRAAT/STATIONSWEG

Op 13 maart wordt begonnen aan de reconstructie van het kruispunt Dorpsstraat/Stationsweg. Het werk zal afhankelijk van het weer duren tot begin juni.

Tijdens de werkzaamheden wordt het kruispunt in fases in 1 richting worden afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Kramersweg en De Puikman.

Omleidingsroutes worden aangegeven.

De direkt betrokkenen krijgen een brief van de gemeente.

Voor inlichtingen: Hans Bregman, 661314

TOERISTENBELASTING

Op grond van de 'Verordening Toeristenbelasting 2000' heft de gemeente belasting voor overnachtingen tegen betaling binnen de gemeente door personen die geen inwoners van de gemeente zijn. Degene die gelegenheid tot overnachting biedt, dient deze belasting te betalen en is verplicht deze overnachtingen aan te melden. Deze kan de belasting verrekenen met de persoon die overnacht. De toeristenbelasting is verschuldigd over de periode 1 april tot en met 30 september en bedraagt fl. 1.25 per persoon per overnachting.

Degenen die gelegenheid tot overnachting bieden en bij de gemeente geregistreerd zijn, hebben in de loop van het vorig jaar schriftelijke informatie van ons ontvangen. Zij die geen informatie hebben ontvangen staan niet bij de gemeente geregistreerd en dienen zich alsnog aan te melden. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen van de gemeente, tel. 661221.

EXPOSITIE GEMEENTEHUIS

Catharina Reynolds exposeert tot en met 19 april 2000 in het gemeentehuis te Castricum.

De laatste jaren heeft zij vaak in Frankrijk en in de Verenigde Staten gewerkt en in Spanje geschilderd en geëxposeerd. Daardoor heeft haar werk duidelijk een internationale allure gekregen, waarbij haar heel persoonlijke gebruik van kleur en vorm diepere betekenislagen doen vermoeden.

Haar schilderijen vormen in forse streken tekens als mijlpalen van innerlijke reizen naar de ziel, waarbij de verwondering vaak de boventoon voert.

Haar werk is niet alleen in Castricum te zien, maar ook volgende maand in Polop de la Marina in de provincie Alicante in Spanje en op internet: http://home.planet.nl/~cath.reynolds/.

De expositie hangt in de hal en op de 1e verdieping van het raadhuis en is te bezichtigen tijdens kantooruren.

RECONSTRUCTIE C.F.SMEETSLAAN

Op 6 maart wordt begonnen met de reconstructie van de C.F. Smeetslaan. Als eerste wordt het kruispunt met de Dr. de Jonghweg/Geesterduin omgebouwd tot rotonde. De aansluitende wegen worden daarom tot eind mei afgesloten. Omleidingsroutes worden aangegeven.

De bushalte op de Geesterduinweg vervalt gedurende die tijd. Gebruikers van lijn 179 kunnen gebruik maken van de bestaande bushalten op de Soomerwegh en Pr. Beatrixstraat.

De tweede fase wordt aansluitend gestart, dit is de herinrichting van de CF Smeetslaan zelf.

Langs de bestaande rijbaan wordt een vijver aangelegd, tussen de vijver en de rijbaan komt een aanliggend fietspad. Het bestaande fietspad zal dan nog slecht in één rijrichting bereden mogen worden. In de rijbaan van de C.F. Smeetslaan worden een 4-tal snelheidsremmers aangelegd.

Ook wordt de 'punaise' op het kruispunt met de M.L. Kinglaan/Dorcamp gereconstrueerd. Dit betekent dat deze zijwegen tijdelijk voor al het gemotoriseerde vervoer worden afgesloten. Deze afsluiting zal ca. 4 weken duren en in juni/juli plaats vinden.

Alle betrokkenen ontvangen een brief van de gemeente.

Voor inlichtingen: Hans Bregman, 661314.

RECYCLING

Huishoudelijke apparaten van krultangen tot wasmachines, worden ook gerecycled.

Oude apparaten kunt u op twee manieren kwijt raken:

Oud voor nieuw: inleveren bij de winkelier, op het moment dat u een nieuw apparaat koopt. Dit moet eenzelfde apparaat zijn, maar het mag wel van een ander merk zijn. De leverancier is verplicht uw apparaat in te nemen en hij mag hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

Daarnaast kunt u apparaten ook inleveren bij de gemeente, het afvalbrengdepot Schulpstet 17 heeft een speciale container voor huishoudelijke apparatuur.

Openingstijden: Ma tmt vr 8.00 -12.00 uur en 13.00-16.00 uur; za
9.00-13.00 uur

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BRANDWEER

Als je niet langer toeschouwer wilt zijn..........

De brandweer in Castricum zoekt vijf vrijwilligers die de 37 mannen en 3 vrouwen van het corps wil komen versterken.

De brandweer Castricum bestaat uit een groep stressbestendige sportievelingen met lef en een enorme teamgeest, en aan deze eisen moet jij als de vrijwilliger ook voldoen.

Want je volgt dezelfde opleiding als de beroepsmedewerkers omdat je ook hetzelfde werk moet verrichten. En het werk stelt nogal wat eisen aan je. De helft van alle meldingen gaat om brand, daarnaast krijg je te maken met het bevrijden van mensen of dieren die bekneld zitten, het opruimen van gevaarlijke stoffen en het verwijderen van boomstronken en takken die na een storm op de weg liggen.

Wij verwachten van jou dat je binnen 6 minuten ter plaatse bent als er een melding komt. En dat je vaak beschikbaar bent, ook in de weekenden en nachten, want een brand ontstaat niet enkel tijdens kantooruren.

Je bent bereid een opleiding te volgen met verplichte en keuzevakken, gevolgd door een rijksexamen en je bent iedere week aanwezig tijdens de oefenavond om jouw kennis en vaardigheden uit te breiden.

Ben je nog niet geschrokken van dit eisenpakket? Dan zoeken we jou!

Als je tussen de 18 en 40 jaar bent, minstens 1.65 m. lang en een opleiding op ten minste LTS, MTS of MAVO hebt, bel dan met de kazerne 0251-661357 voor meer informatie en/of een sollicitatieformulier.

Brandweer Castricum

Postbus 338

1900 AH Castricum

BEREIKBAARHEID GEMEENTE

Het gemeentehuis is 's morgens vanaf 8.30 telefonisch te bereiken. Wanneer zich voor 8.30 uur een probleem voordoet waar u de gemeente voor nodig hebt, zoals een verstopt riool dan kunt u de gemeente rechtstreeks bereiken van 7.30 uur tot 8.30 uur op nummer 661327.

Castricum, 08-03-2000

Deel: ' Info-bulletin gemeente Castricum '
Lees ook