Gemeente Heumen

Nieuwsberichten

14-06-2002
Informatie-avond over grondwatersanering Hoogenhof

Informatieavond grondwatersanering

Op woensdag 26 juni wordt in de burgerzaal van het gemeentehuis in Malden een i nformatieavond gehouden over de grondwatersanering in Hoogenhof. Geïnteresseerd e bewoners van de wijk Hoogenhof zijn welkom.

bodemonderzoek.

In het begin van de jaren negentig heeft een bodemonderzoek aangetoond dat het grondwater onder een deel van het plangebied Hoogenhof is verontreinigd met de oplosmiddelen per en tri. Deze stoffen worden veel gebruikt als schoonmaakmidde len in de reinigingsindustrie. Een chemische wasserij bleek de bron van de vero ntreiniging te zijn. Vanaf 1952 is er gedurende tientallen jaren afvalwater met oplosmiddelen in de bodem geloosd tot de wasserij in 1983 op het gemeentelijk riool werd aangesloten.

Uit onderzoek is gebleken dat de verontreiniging zich vooral bevindt in de bode m achter de stomerij (zinkput) en bij de oude lozingsput aan de Bosweg en in we stelijke richting is verspreid via de grondwaterstroming net voorbij het Maas-W aalkanaal.

sanering.

Omdat het hier om een ernstige bodemverontreiniging gaat, is de provincie Gelde rland verantwoordelijk voor de uitvoering van de sanering van de verontreinigin g. In 1998 is de provincie direct begonnen met het saneringsonderzoek. Daarin zijn verschillende saneringstechnieken met elkaar vergeleken en is voor een me thodiek gekozen.

In de eerste saneringsfase, die inmiddels is afgerond, lag de nadruk op het weg nemen van de verontreinigingsbronnen (de zinkput nabij de wasserij en het grind gat aan de Bosweg). De verontreiniging in de vaste grond is afgegraven en afgev oerd. Daarna is het grondwater opgepompt en gereinigd.

In de tweede fase wordt de verontreiniging van het grondwater in de zuid-oostho ek van Hoogenhof en het terrein rond de wasserij aangepakt. Dit gebeurt door he t oppompen en reinigen van het grondwater. De sanering van het grondwater in Ho ogenhof zal naar verwachting eind 2002 beginnen en 5 tot tien jaar in beslag ne men.

informatieavond.

De provincie Gelderland zal op 26 juni toelichten hoe en volgens welke planning de tweede fase van de sanering zal worden uitgevoerd. Tijdens de bijeenkomst z al er gelegenheid zijn om vragen te stellen. De avond begint om 19.45 uur en za l duren tot omstreeks 21.30 uur.

Deel: ' Informatie-avond over grondwatersanering Hoogenhof Heumen '
Lees ook