Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO201
Datum: 6 september 1999

Informatie-avond over bestemmingsplan Sluispolder-Oost in De Ark

Op donderdag 16 september 1999 wordt in de grote zaal van gebouw De Ark aan de Rembrandtlaan 2 in Maassluis-Oost een bijeenkomst gehouden over het ontwerp-bestemmingsplan Sluispolder-Oost. Belangstellenden kunnen hier vanaf 20.00 uur terecht voor informatie over het plan en uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

Het ontwerp-bestemmingsplan Sluispolder-Oost omvat het gebied dat globaal wordt begrensd door de Jeroen Boschstraat, de Boonervliet, de Prinses Julianalaan en de Laan 1940-1945. In het grootste deel van dit gebied is sprake van gerealiseerde bebouwing en komt het bestemmingsplan feitelijk neer op het vastleggen van de bestaande toestand, zonder dat daarop nog wijzigingen van betekenis mogelijk zijn.

Wouwermanstraat
Een uitzondering hierop vormt het bouwplan zoals dat enige tijd geleden is ingediend voor de Wouwermanstraat. In mei van dit jaar heeft de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, mede naar aanleiding van reacties van omwonenden, besloten dat voor dit plan geen aparte vrijstellingsprocedure gevolgd zou worden. Hiervoor achtte men het plan te ingrijpend voor de buurt en te weinig spoedeisend. De discussie over het bouwplan wordt nu meegenomen in de inspraakprocedure rondom de herziening van het bestemmingsplan. In het ontwerp-bestemmingsplan zoals dat nu ter inzage ligt wordt de bouw van 26 woningen met daaronder bedrijfsruimten in de Wouwermanstraat mogelijk gemaakt.

Informatie-avond op 16 september
Tijdens de informatie-avond op 16 september wordt door het stedenbouwkundig bureau RBOI, dat het ontwerp-bestemmingsplan heeft opgesteld, informatie gegeven over de uitgangspunten die bij het plan zijn gehanteerd. Een vertegenwoordiger van het architectenbureau Quadrant zal informatie verstrekken omtrent het bouwplan voor de Wouwermanstraat. Uiteraard zullen er ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden over onderwerpen van bestemmingsplantechnische of stedenbouwkundige aard, onderwerpen met betrekking tot bouwen en welstand en zaken die het openbare gebied betreffen, zoals bijvoorbeeld parkeren.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom bij de bijeenkomst, die om
20.00 uur begint in de grote zaal van De Ark.

Inspraakprocedure
Het ontwerp-bestemmingsplan Sluispolder-Oost ligt in de periode van 31 augustus tot en met 27 september 1999 ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek. Gedurende deze inspraakperiode kan iedereen mondeling of schriftelijk op het plan reageren. Schriftelijke reacties kunnen tot 27 september worden gestuurd naar: De gemeenteraad van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Mondeling reageren kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij de heer G. Groeneveld van de afdeling ruimtelijke ordening en milieu in het stadhuis, telefoon 5931796. Na afloop van de inspraaktermijn wordt een verslag gemaakt van alle mondelinge en schriftelijke reacties. Uiteraard worden de reacties die gegeven zijn tijdens de bijeenkomst op 16 september hierin ook meegenomen. Het inspraakverslag zal worden toegezonden aan iedereen die een reactie heeft ingediend, en wordt uiteraard door de gemeenteraad betrokken bij de verdere besluitvorming over de herziening van het bestemmingsplan voor de Sluispolder-Oost.

Laatste wijziging: 06 September 1999

Deel: ' Informatie-avond Sluispolder-Oost Maassluis '
Lees ook