Gemeente Etten-Leur

Bestuurscommissie sociale zaken

Algemene informatie Fonds MKZ.

De MKZ-crisis heeft grote gevolgen gehad voor veel bedrijven in Nederland. Een aantal bedrijven is zodanig in financiële problemen geraakt dat de continuïteit van de onderneming in het gedrang is gekomen.
Sinds juli 2001 is het Fonds MKZ operationeel. Het Fonds MKZ heeft als doel financiële steun te verlenen aan zelfstandige ondernemingen met continuïteitsproblemen als gevolg van de MKZ-crisis. Dit kunnen ondernemingen zijn uit de agrarische sector, maar ook uit sectoren als horeca, toerisme of transport. Het fonds is een aanvullend instrument op overige, al dan niet voor de agrarische sector, beschikbare financiële instrumenten. Het Fonds MKZ is niet bedoeld om een directe compensatie te geven voor omzet- en inkomensverlies. Als instrumentarium wordt primair gekozen voor rentesubsidies. De uitvoering is in handen van LASER, agentschap van het Ministerie van LNV.

Wie komen in aanmerking?

Zelfstandige ondernemingen die een beroep willen doen op het Fonds MKZ dienen minimaal aan de volgende criteria te voldoen:
* Er moet een directe en bewijsbare relatie zijn tussen financiële continuïteitsproblemen en de getroffen maatregelen gedurende de MKZ-crisis;

* De bewijslast ligt bij de ondernemer die zijn dossier vergezeld moet laten gaan van de afgegeven accountantsverklaringen of, indien deze niet beschikbaar zijn, jaarrekeningen en/of belastingaangiften over de afgelopen drie jaren;
* De onderneming moet met zijn bank een saneringsplan van de schuldenlast zijn overeengekomen, blijkend uit een daartoe strekkende verklaring van de bank.

Indienen van de aanvraag. De aanvraag dient uiterlijk 31 december 2001 opgestuurd te worden aan:

LASER Dordrecht
Fonds MKZ,
Postbus 1191
3300 BD Dordrecht.

U kunt ook aanvullende informatie over het Fonds MKZ opvragen bij LASER Dordrecht, telefoon 078 - 6395390.

Aanvraagformulieren voor het Fonds MKZ zijn ook verkrijgbaar bij de Afdeling Sociale Zaken, kamer 6 van het gemeentehuis.

Bestuurscommissie Sociale Zaken van Etten-Leur. de secretaris, de voorzitter,
C.M. Martens. W.B.M. Vermunt.

Deel: ' Informatie Fonds MKZ voor Etten-Leur '
Lees ook