Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 1 maart 2000.

AANLEG VERKEERSVEILIGE FIETSOVERSTEKEN VAN START

Op 6 maart 2000 zijn wij voornemens te starten met de werkzaamheden ten aanzien van de verkeersveilige fietsoversteken. De fietsoversteken zijn gelegen ter plaatse van:
1. Kruising Parklaan-Stadslaan

2. Kruising Hezenbergerweg-Fietspad

3. Kruising Beukenlaan-Fietspad

4. Kruising Apeldoornseweg-Novalieweg

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma van Gelder b.v. te Elburg en zullen circa 4 weken duren, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Gelijktijdig met de werkzaamheden zal de voorrangssituatie worden aangepast. Dit houdt in dat alle fietsoversteken in de voorrang komen, e.e.a. conform de beleidsuitgangspunten van het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan (GVVP).
Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hattem: Dhr. Zuidema, 038-443681 (dagelijks opzichter); Dhr. Veenstra, 038-4431656 (projectbegeleider).

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van de heer en mevrouw Van Winsum, Hof van Blom 52 te Hattem, hebben besloten een invalidenparkeerplaats te realiseren nabij hun woning middels de plaatsing van een bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Dit verkeersbesluit ligt met ingang van heden gedurende zes weken ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum verzending besluit een bezwaarschrift bij ons college indienen. Indien tegen het besluit bezwaar wordt gemaakt, kan gedurende de bezwaartermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de President van de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL


1. Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op verzoek van de Commissie Hanze 2000

2. hebben besloten verkeersmaatregelen te treffen voor het organiseren en houden van de manifestatie

3. 'Dinner on the bridge" op 24, 25 en 26 mei 2000 op de IJsselbrug. De volgende

4. verkeersmaatregelen worden getroffen:

5. de Zuiderzeestraatweg, vanaf de kruising Geldersedijk-Zuiderzeestraatweg tot het midden van de IJsselbrug (gemeentegrens), wordt op 24, 25 en 26 mei 2000 voor motorvoertuigen afgesloten;

6. de hoofdrijbaan blijft op 24 mei, op 25 mei tot 10.00 uur en op 26 mei beperkt toegankelijk voor de buslijndienst, tractoren en hulpdiensten;

7. het noordelijk fietspad geheel en het zuidelijk fietspad, vanaf de Geldersedijk tot aan de brug, worden niet afgesloten en blijven altijd open voor voetgangers, fietsers, bromfietsers, hulpverleningsdiensten en gemotoriseerd langzaam verkeer dat geen gebruik mag maken van autosnelwegen;

8. op het gedeelte van het noordelijk fietspad, te weten op de IJsselbrug zelf, wordt tweerichtingsverkeer ingesteld.
9. desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

VERKOOP OPENHAARDHOUT

Als inwoner van de gemeente Hattem wordt u de mogelijkheid geboden om openhaardhout te betrekken van de gemeente.

Er ligt een hoeveelheid hout op de locatie Oranje Nassaulaan 13 (stortplaats) vanwaar u het kunt halen. Er is op voorhand 1m3 per gezin beschikbaar en de prijs die u hiervoor betaalt bedraagt f 50,- per m3.
De mogelijkheid om af te halen is enkel op dinsdag, vrijdag en zaterdagmorgen (openingstijden stortplaats).
Samen met een van de medewerkers op locatie wordt de door u meegenomen hoeveelheid geschat, en vastgelegd, waarover u later een nota krijgt toegestuurd. Aangezien er niet voldoende is voor elk huishouden binnen de gemeente Hattem is de stelregel van kracht "wie het eerst komt het eerst maalt" en "op is op".
Reservering is niet toegestaan, er wordt niet thuisbezorgd en zelf laden.
De eerste verkoopdag zal zijn dinsdag 7 maart en de laatste dag zaterdag 18 maart.

ONTWERP RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSMODEL

In het ontwerp van het Ruimtelijk Ontwikkelingsmodel (ROM) is aangegeven in welk gebied van Hattem de toekomstige woningbouw en industriële ontwikkeling wordt voorgesteld
In begin 1999 is daartoe inspraak verleend en is op 9 februari 1999 een informatie-/inspraakavond georganiseerd. De ontvangen inspraak- en overlegreacties zijn inmiddels verwerkt.
Thans wordt gelegenheid geboden de zienswijze op het huidig ontwerp naar voren te brengen.

Het ontwerp-ROM ligt met ingang van 2 maart 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging van het ontwerp-plan kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijk dient dat te geschieden bij de gemeenteraad van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.
Mondelinge zienswijzen kunnen - tijdens openstellingtijden - ter gemeentesecretarie, bureau Ruimtelijke Ordening, naar voren worden gebracht bij de heer Roetert, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerk(st)er van het bureau Ruimtelijke Ordening. In dat laatste geval dient nadrukkelijk te worden vermeld dat het een mondelinge zienswijze betreffende het ontwerp-ROM betreft.

De indieners van een zienswijze zullen te zijner tijd door de Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening in de gelegenheid worden gesteld de zienswijze nader mondeling toe te lichten.
Aansluitend zal de raad een voorstel worden gedaan tot vaststelling van het Ruimtelijk Ontwikkelingsmodel (ROM) als beleidsregel.

BOUWVERGUNNINGEN

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van:
- een verzoek om bouwvergunning in het bestemmingsplan "De Hilst 1998" voor het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel De Reest 52 te Hattem;

- een verzoek om bouwvergunning in het bestemmingsplan "De Hilst 1998" voor het uitbreiden en veranderen een woning op het perceel Oude Kerkweg 16 te Hattem.
Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van de Algemene Verklaring van geen Bezwaar d.d. 22 april 1997 van Gedeputeerde Staten van Gelderland met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet de gevraagde bouwvergunningen te verlenen.
De aanvragen bouwvergunning liggen met ingang van 2 maart 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, bij de receptie van de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging van de stukken, schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem.

VRIJSTELLING/BOUWVERGUNNING

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling/bouwvergunning voor het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw op het perceel De Hunze 23 te Hattem. Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

1. met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "De Hilst 1998";

2. bouwvergunning te verlenen met toepassing van de Algemene Verklaring van geen Bezwaar d.d. 22 april 1997 van Gedeputeerde Staten van Gelderland met toepassing van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Het vrijstellingsverzoek/verzoek om bouwvergunning ligt met ingang van 2 maart 2000 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, bij de receptie van de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging van de stukken, schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling/bouwvergunning naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:


1. het uitbreiden van een berging en het oprichten van een garage/berging, De Dinkel 12 (VZ 16-02-2000);

Sloopvergunning is verleend voor:


1. het slopen van een deel van een bedrijfspand, Burgemeester Moslaan 3-5 (VZ 16-02-2000);

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval

van onverwijlde spoed kan de
President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij
afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een
bezwaarschrift te zijn ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:


1. het uitbreiden en veranderen van een woning, Grote Gracht 81;
2. het oprichten van een woning, Vijzelpad 51;
3. het oprichten van een garage/berging, Dorpsweg 116;
4. het veranderen van een winkel, Kerkstraat 24 en 26;
5. het uitbreiden van een kas, Zuiderzeestraatweg 34;
6. het uitbreiden van een kassencomplex, Zuiderzeestraatweg 21a;
7. het uitbreiden en veranderen van een woning, Nieuweweg 93;
8. het uitbreiden en veranderen van woningen met bijgebouwen, Allershoeve 2, Rademakershoeve 2
en 4 en Van Lingenshoeve 2 en 6;

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het bureau Ruimtelijke Ordening van de sector R.O.B.

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op donderdag 9 maart 2000 om 09.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk woensdag 8 maart 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op het perceel:

* Sparrenlaan 3 (VZ 17-02-2000)

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen aanvragen om een kapvergunning zijn binnengekomen betreffende de percelen:
* Libanonweg 10, 1 boom.

* Konijnenbergerweg 6, 1 boom

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

Hattem, 1 maart 2000.

Deel: ' Informatie gemeente Hattem '
Lees ook