Gemeente Heumen


Informatie over de gemeente Heumen
nieuws & actueel

Nieuws en actualiteiten
(voor het laatst bijgewerkt op 7 april 2000)

Werkzaamheden aan Rijksweg in Malden
In het centrum van Malden vindt een reconstructie van de Rijksweg plaats die ongeveer vier maanden zal duren. Gedurende een groot deel van die tijd wordt het noord-zuidverkeer omgeleid over Droogsestraat, Broekkant en Broeksingel. Het verkeer in noordelijke richting krijgt één rijbaan over de Rijksweg.
deze week
Deze en de volgende week is de Rijksweg nog open. Vanaf 11 april worden echter de kruispunten Droogsestraat/Rijksweg, Heiweg/Rijksweg en Groesbeekseweg/Rijksweg afgesloten. Er zijn omleidingen van en naar de Droogsestraat, de Heiweg en de Groesbeekseweg, die met borden worden aangegeven.
Voor inlichtingen kan elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld met de directie van het werk, tel.: 358 41 32.
Op deze pagina vindt u verder:
> Een overzicht van artikelen die de afgelopen dagen in De Gelderlander en in Regiodiek waren te lezen over de gemeente Heumen. > De tekst van de gemeentepagina De Verbinding in Regiodiek van 28 maart
> De tekst van de gemeentepagina De Verbinding in Regiodiek van 4 april
> De tekst van de gemeentepagina De Verbinding in Regiodiek van 11 april

Gelezen:

De dertig leerlingen van basisschool De Vuurvogel, van wie de resultaten van de Cito-toets kwijt zijn, zullen binnenkort een andere toets maken. Dat meldt De Gelderlander
op 25 maart. Op 27 maart bericht de krant dat de gemeenteraad de onteigeningszaak tegen Sweerts in april zal behandelen. De gunning van de reconstructie van de Rijksweg door Malden aan de laagste inschrijver heeft in de raadsvergadering veel kritiek gekregen. Verschillende fracties vinden dat B&W daarmee hun eigen regels hebben geschonden, aldus De Gelderlander van 28 maart, die verder stukken bevat over het Heumense St. Georgiusgilde, het schoolvervoer naar de gymlessen en een songfestivalavond in de bieb in Malden.
Op 6 april bericht de krant dat de bebouwde kom van Overasselt wordt uitgebreid.
De genoemde berichten uit De Gelderlander zijn ook te lezen op de Website van die krant (www.gelderlander.nl).
Op 28 maart schenkt Regiodiek aandacht aan de behandeling van de arbitragezaak over de Rijksweg in de gemeenteraad en uitgebreid aan de honderdjarige Harmonie van Overasselt.
In Regiodiek van 4 april gaat het over aangepaste woningen voor verstandelijk gehandicapten in Overasselt en een gekraakte opslagplaats. Verder een gesprek met kunstenaar Han van den Berg en de historie van de Overasseltse harmonie.

De Verbinding

De gemeente heeft onder de naam De Verbinding een pagina in het huis-aan-huisblad Regiodiek. De krant verschijnt dinsdags. De berichten worden ook op deze site opgenomen.De meeste daarvan staan hieronder. De openbare bekendmakingen staan in de aparte rubriek Openbare bekendmakingen die u in de knoppenrij links vindt.

De inhoud van De Verbinding van 28 maart

Collectes
In de komende maand worden met toestemming van B&W collectes gehouden voor Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (week van 9 april), de Nederlandse Hartstichting (week van 16 april) en de Hersenstichting Nederland (week van 23 april). In de week van 30 april houdt de fanfare Overasselt in dat dorp een donateursactie. Alleen theorie- of ook praktijklessen?
Bromfietscertificaat verplicht
Sinds 1 juni 1996 moet elke bromfietser, snorfietser en brommobilist in het bezit zijn van een bromfietscertificaat óf een geldig auto- of motorrijbewijs.
Jongeren die na 31 mei 1980 zijn geboren, moeten een theorie-examen afleggen om het bromfietscertificaat te kunnen krijgen. Wie voor 1 juni 1980 is geboren, kan het certificaat voor f. 27,- aanvragen bij het postkantoor.
theorie- en praktijklessen
Om zich voor te bereiden op het theorie examen kunnen jongeren theorielessen nemen bij autorijscholen. Deze lessen worden verzorgd door speciale bromfietsinstructeurs. Steeds vaker kiezen jongeren en hun ouders er voor om niet alleen theorielessen te volgen. Theorielessen in combinatie met bromfiets-praktijklessen, vinden steeds meer aftrek.
praktijklessen hard nodig
In de praktijklessen komen onder andere zaken aan de orde als voertuigbeheersing en verkeersinzicht. Dat de beginnende bromfietser deze praktijklessen hard nodig heeft, blijkt wel uit de ongevallencijfers. De bromfietser heeft iedere kilometer 20 keer zoveel kans op een dodelijk ongeval als een automobilist. De kans op een ongeval met letsel is zelfs 50 keer zo groot. Door de praktijktraining nemen de bromfietsers beter voorbereid deel aan het verkeer. Dat deze praktijklessen ook worden gewaardeerd door de verzekeringsmaatschappijen blijkt wel uit het feit dat een aantal van hen korting geeft op de verzekeringspremie, wanneer de verzekeringsnemer een praktijktraining heeft gevolgd. Afvalberichten
Op woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 maart worden de vuilniszakken opgehaald. De week erna wordt de groene container geleegd.
Op de afvalkalender kunt u vinden op welke dag uw straat aan de beurt is.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op vrijdag 31 maart staat van 10.00 tot 15.00 uur een papiercontainer bij basisschool St. Jozef aan de Raadhuisstraat 1. Ook op zaterdag 8 april staat hier een papiercontainer, maar dan van 10.00 tot 12.00 uur.
Op woensdag 29 maart haalt fanfare Wilhelmina het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat.
grof vuil
In de week van 17 april wordt weer grof vuil opgehaald. U kunt zich daar nu al voor aanmelden. Dit kan elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur bij Burgers Afval Service, tel. 348 24 33. De laatste dag waarop u zich kunt aanmelden is vrijdag 14 april.
Op het moment dat u zich aanmeldt, verneemt u op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald. Dat kan een andere dag zijn dan die waarop normaal het huisvuil wordt opgehaald.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Bij B&W zijn aanvragen binnen gekomen om bouwvergunning voor: > uitbouw keuken, Raadhuisstraat 3
> uitbouw en zwembad, Puttershoek 5
> uitbreiding school, Zwerfkei
> veranderen veldschuur, Vosseneindseweg 30
> verbouw woning, Kroonsingel 61
> bouw erker en dakkapel, Rogge 26
> uitbreiding woning, Richtershof 1
> bouw loopbrug, Hofstraat
> bouw dakkapellen, Jonckherenhof 46
> bouw dakkapel, Garstkampsestraat 15a
> uitbreiding garage, Rijksweg 189a
> uitbreiding woning, Broeksingel 31, 33, 35 en 37 > plaatsen dakopbouw, De Karn 24
De bouwplannen kunnen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. aanvragen kapvergunning
Bij B&W zijn aanvragen ingediend om vergunning voor het kappen van 1 eik en 1 esdoorn aan de Blankenbergseweg en 1 naaldboom aan De Wieken 81.
Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 11 april a.s. C. kapvergunningen
Op 16 maart zijn de volgende kapvergunningen verzonden: > 3 bomen en opgaande begroeiing bij Malderburch (bouw aanleunwoningen)
> 1 populier en 3 berken, Rijksweg 3
> 6 dennen, Vinkenlaan 26
> 1 wilg, Hollestraat 20
> 3 dennen, Merellaan 15
> 2 populieren, Rijksweg 208
> 1 acacia, Tempelstraat 3
> 2 eiken, Ambachtsweg 3
> 1 prunus en 1 berk, De Vang 38
> 1 es, Kloosterstraat 34
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D. D. instemming
B&W hebben op 21 maart een besluit verzonden om in te stemmen met kabelwerkzaamheden door KPN aan de Rijksweg in Malden. Wie het met een van de besluiten onder C of D niet eens is kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.
Commissies
OWV
Op 3 april om 19.30 uur vergadert de commissie Openbare Werken en Verkeersveiligheid (OWV). De belangrijkste zaken zijn het gebruik van de parkeergarage onder Maldensteijn en het onderhoud van wegen. ROV
De commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting vergadert op 4 april om 19.30 uur over de onteigening van het perceel Sweerts, een weigering tot vergoeding van planschade en voorbereidingsbesluiten voor Looistraat 57 en Loksheuvelseweg 1.
We&Ed
Op 5 april om 19.30 uur vergadert de commissie Welzijn en Educatie over cliëntenparticipatie in de uitvoering van taken van Sociale Zaken, de begroting 2000 van het Belbusproject en het jaarverslag 1999 van de Hulpdienst.

De inhoud van De Verbinding van 4 april

Hulpsecretarie weer open
Met ingang van 10 april is de hulpsecretarie in het Verenigingsgebouw in Overasselt weer geopend. Elke maandag van 14.00 tot 15.30 uur is er iemand van Burgerzaken aanwezig.
De hulpsecretarie was tijdelijk gesloten in verband met enkele langdurige ziektegevallen. Daarvoor is nu een oplossing gevonden. Drempel in Tarwe
B&W hebben in principe besloten in de Tarwe, ter hoogte van huisnummer 23, een drempel aan te leggen. Hij is bedoeld om de rijsnelheid van de weggebruikers daar af te remmen. Ter plekke komt een pad tussen twee huizen door op de straat uit. Het pad is door de bebouwing moeilijk te zien. Dat levert soms gevaarlijke situaties op als fietsers of rennende kinderen ineens op straat komen op een punt waar iemand dat niet verwacht.
De drempel bestaat uit een korte betonnen balk die voor de zichtbaarheid een witte kleur zal krijgen.
Tot 19 april kunnen bedenkingen tegen dat voornemen worden ingediend bij B&W. Voor inlichtingen kan men tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis terecht bij de balie van Grondgebiedzaken. Aldus besloten
Op 23 maart was de gemeenteraad bijeen. De volgende besluiten werden genomen:

1. notulen van de vergadering van 24 februari: vastgesteld.
2. ingekomen stukken en mededelingen: voor kennisgeving aangenomen.
3. voorbereidingsbesluit voor Rijksweg 225 (benzineverkooppunt): vastgesteld.

4. intrekking voorbereidingsbesluit voor Scheidingsweg 111: het voorstel is teruggenomen.

5. verzoek om planschade van G.B. Eijkhout: f 45.000,-- (vermeerderd met rente) aan planschade wordt vergoed.

6. herziening exploitatieopzetten Hoogenhof en Sluisweg en beschikbaar stellen kredieten bouwrijp maken: de raad gaat akkoord met de voorstellen.

7. SOA/aidspreventie 2000 (project voor niet-schoolgaande jongeren): de raad besluit aan het project mee te doen.

8. krediet voor (meest urgente) speelvoorzieningen: de gemeenteraad stelt het gevraagde bedrag van f100.000,-- beschikbaar.
9. inspectie Kindercentra: de raad gaat akkoord met het voorstel voor een periodieke inspectie.
10. vervoerskosten gymnastiekonderwijs voor leerlingen van de basisscholen Zilverberg en Tandem: de raad besluit de kosten te vergoeden totdat de sporthal in Overasselt in gebruik wordt genomen. 11. buitenschoolse opvang: de raad neemt het voorstel van B&W over. Dat betekent dat buitenschoolse opvang start in Malden en op proef in Overasselt. Bovendien besluit de raad geld beschikbaar te stellen voor de aanpassing van 2 lokalen in de Tovercirkel.
12. subsidie voor Stichting "Ons Huis" (onderhoud): de raad stelt het door B&W voorgestelde bedrag beschikbaar.
13. subsidie voor gevolgschade aan trainingsvelden van S.V. Heumen: overeenkomstig het voorstel van B&W stelt de raad een eenmalige vergoeding beschikbaar.
14. begrotingswijzigingen: akkoord.
15. spoedarbitrage over de aanbesteding van de reconstructie van de Rijksweg. De raad besluit met een tegenstem van de fractie Thonen tot het voeren van verweer.
Een uitgebreidere versie van deze besluitenlijst staat op www.heumen.nl.
Vergunningen
A. aanvragen bouwvergunning
Er zijn aanvragen om bouwvergunning binnen voor: >uitbreiden berging, Basalt 10
>uitbreiden woning, Vinkenlaan 2
>verbouw woning, Eikendreef 65
>uitbreiden berging/kas, De Zoom 3
>uitbreiden woning, Boterdijk 21
>bouw garage, Hollestraat 27
>bouw tuinhuisje, Leegraaf 11
>uitbreiden woning, Rijksweg 41
De aanvragen kunnen tijdens de openstellingstijden worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B.aanvragen kapvergunning
Bij B&W zijn aanvragen ingediend om vergunning voor het kappen van 2 berken aan Kroonsingel 70 en 1 conifeer aan Sleedoorn 23 en een sierkers aan de Vlier 13.
Wie het met een eventuele verlening van een vergunning niet eens is kan bedenkingen indienen bij B&W tot uiterlijk 18 april a.s. C. meldingen
Naar aanleiding van de volgende meldingen van een bouwplan hebben B&W bericht verzonden dat de bouw kan plaats vinden: Verzonden 28 maart:
M2000-6: tuinhuisje, Gildeplein 53
M99109: dakkapel, Eikendreef 34
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D. D. bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 28 maart:
303/99: carport, Klinker 41
297/99: vergroten dakkapel op het achterdakvlak, Veldsingel 67 8/2000: dakkapel op het voor- en achterdakvlak, Proefsteen 28 320/99: uitbreiden en verbouwen kantoorgebouw tot bankfiliaal, Promenade 21
309/99: uitbreiding woning en bouw fietsenstalling, Stalmeesterslaan 44
283/99: veldschuur, Donderbergweg 10
288/99: verbouw woning, Loksheuvelseweg 1
107/99: uitbreiding woning, de Schoren 2
Wie het met een van de besluiten onder C of D niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W.
Afvalberichten
Op woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 april wordt de groene container geleegd.
De week erna worden de vuilniszakken opgehaald. Op de afvalkalender kunt u vinden op welke dag uw straat aan de beurt is.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool de Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 8 april staat van 10.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij basisschool St. Jozef aan de Raadhuisstraat 1. grof vuil
In de week van 17 april wordt weer grof vuil opgehaald. U kunt zich daar nu al voor aanmelden. Dit kan elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur bij Burgers Afval Service, tel. 348 24 33. De laatste dag waarop u zich kunt aanmelden is vrijdag 14 april.
Op het moment dat u zich aanmeldt, verneemt u op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald. Dat kan een andere dag zijn dan uw vaste ophaaldag.
Commissie Milieu
Op 11 april om 19.30 uur vergadert de commissie milieu. Op de agenda staan o.a. evaluatie afvalinzameling en evaluatie van het hondenpoepbeleid.
Werk aan Rijksweg
In week 13 komen de nutsbedrijven vrijwel gereed met de aanpassingswerken.
In de 2e helft van week 14 zullen de verkeersafzettingen worden aangebracht. In week 15 starten dan de feitelijke reconstructiewerken. Begonnen zal worden aan de rotondes Droogsestraat en Groesbeekseweg. inlichtingen
Het directie- en het uitvoerdersverblijf is geplaatst aan de Broeksingel nabij het Sociaal Cultureel Centrum. Dit zal iedere werkdag telefonisch bereikbaar zijn tussen 12.00 uur en 12.30 uur onder nummer 024-3584132. Het is ook mogelijk om persoonlijk te komen om informatie te vragen of klachten te uiten. Van alle telefoontjes en bezoekjes zal een aantekening worden gemaakt. Iedereen kan erop rekenen dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.
De planning is dat de rijbanen van de Rijksweg weer te gebruiken zijn op vrijdag 13 juli (week 26).
De opmerkingen van de aanwonenden geuit op de inloopavond zijn verzameld en behandeld in de bouwvergadering. Waar mogelijk zal hiermede rekening worden gehouden.
Er zal een aantal borden worden geplaatst met de tekst "alle winkels en bedrijven bereikbaar". Wanneer bij winkels, bedrijven of particulieren zich bijzondere situaties voordoen zal er bij de uitvoering van het werk zo goed mogelijk rekening mee worden gehouden. Het is wenselijk de opzichter of de uitvoerder tijdig te informeren, zodat voldoende tijd resteert voor het bedenken van een oplossing.
De inhoud van De Verbinding van 11 april:

Opsporing illegale stort
Her en der in de gemeente wordt nogal eens illegaal afval gestort. Dat varieert van zakken restafval en tuinvuil tot accu's en afgewerkte olie. Ook wordt er nogal wat afval uit hennepkwekerijen gevonden. Het wordt zo snel mogelijk opgeruimd, omdat ervaring heeft geleerd dat vuil alleen maar meer vuil aantrekt. Dat opruimen kan gelukkig vaak snel gebeuren als de gemeente wordt getipt door mensen die illegaal gestort vuil zien liggen.
Het opruimen ervan kost geld. Dat zou moeten worden verhaald op degenen die het hebben gedumpt. In werkelijkheid betaalt iedereen er aan mee omdat de kosten nu worden doorberekend in de afvalstoffenheffing.
Dat is onrechtvaardig omdat op die manier iedereen die zich inspant om een bijdrage te leveren aan een schone omgeving opdraait voor de daden van degenen die zich daar niets aan gelegen laten liggen. De reinigingswachter vraagt daarom om uw hulp. Mocht u weten wie een illegale stort heeft veroorzaakt, meld dat dan bij de reinigingswachter of bij de cluster milieu en afval. Mocht u getuige zijn van een illegale stort vanuit een voertuig, noteert u dan het kenteken en geeft u dat aan ons door.
De reinigingswachter kunt u bereiken onder nummer (024) 373 21 25, de cluster milieu en afval heeft het nummer (024) 358 83 62. Afvalberichten
Op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 april, worden de huisvuilzakken opgehaald. In de week erna wordt de groene container geleegd.
oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op zaterdag 29 april wordt in Malden geen oud papier opgehaald omdat dan Koninginnedag wordt gevierd. In plaats daarvan komt de papierwagen op 6 mei langs.
Op zaterdag 15 april staat van 09.00 tot 12.00 uur een papiercontainer bij Verenigingsgebouw Terp in Heumen.
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 april staat een papiercontainer op het marktplein. Deze staat er op vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Op woensdag 26 april haalt Fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat. gereedschap
Soms is gereedschap dat voor u heeft afgedaan na een opknapbeurt nog goed te gebruiken. U kunt het aan vertegenwoordigers van Milieudefensie afgeven op vrijdag 14 april tussen 18.30 en 20.30 uur in sociaal-cultureel centrum "Maldensteijn" en bij de heer G. Kerkhoff, Dorpstraat 31c in Heumen. Het gereedschap wordt afgevoerd naar stichting "De Keilbout" in Nijmegen. Daar wordt het weer geschikt gemaakt voor gebruik bij kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Gereedschappen van elk vakgebied zijn welkom, evenals pannen en bestek, naaimachines, brillen, en schone emmers en jerrycans.
Voor informatie kunt u bellen naar Milieudefensie, afdeling Heumen, tel. (024) 358 11 48 / 358 23 76.
grof vuil
In de week van 17 april wordt grof vuil opgehaald. U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij Burgers Afval Service, tel. (024) 348 24 33. De laatste dag waarop u zich kunt aanmelden is vrijdag 14 april. Daarna is aanmelden niet meer mogelijk, ook niet via de cluster milieu.
Wanneer u zich aanmeldt, verneemt u op welke dag het grof vuil bij u wordt opgehaald. Dat kan best op een andere dag dan uw vaste ophaaldag zijn.
Raadpleeg voor de regels rondom het ophalen van grof vuil de afvalkalender, of neem contact op met de cluster milieu en afval, tel. (024) 358 83 62.
Niet correct aangeboden grof vuil wordt niet meegenomen! Raadsvergadering op 20 april
Op 20 april om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. De agenda ziet er als volgt uit:

1. notulen van de vergadering van 23 maart

2. ingekomen stukken en mededelingen

3. voorbereidingsbesluit Looistraat 57 (Marishuis)
4. bestemmingsplan "Hoogenhof, herziening 2000-1"
5. bezwaar tegen afwijzing verzoek om planschade ex art. 49 W.R.O.
6. beschikbaarstelling van een krediet voor onderhoud van wegen en de verbetering van de Vosseneindseweg

7. beschikbaarstelling krediet voor de aanleg van een wandelpad langs de Motteburcht

8. overeenkomst educatie 2000-2003

9. beschikbaarstelling krediet voor een educatieonderzoek 10. onteigening van grond in het bestemmingsplan "Malden-Centrum , Uitwerking 1998-1" (Kerkplein 10, Sweerts)
11. subsidie ten behoeve van het Sint Georgius Gilde 12. verkoop strook grond aan restaurant Groot Jachthuis 13. intrekken voorbereidingsbesluit
14. begrotingswijzigingen
De volledige tekst van de meeste voorstellen is te vinden op www.heumen.nl
Commissies
Op 11 april om 19.30 uur vergadert de commissie Milieu over de evaluaties van de afvalinzameling en het hondenpoepbeleid. ABO
Op 13 april om 19.30 uur komt de commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken (ABO) bijeen. De onderwerpen zijn: interactief beleid voor Het Stenen Hoofd en radio-uitzendingen van Kerkplein8cht. Rechten van de brommobiel
Een brommobiel is een `overdekte' bromfiets die eruit ziet als een kleine auto. Wat betekent dat voor de deelname aan het verkeer? Moet een brommobiel worden gezien als een auto of als een bromfiets? categorie
Volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) is de brommobiel een aparte voertuigcategorie. De brommobilist moet de gedragsregels volgen die gelden voor motorvoertuigen. Dat betekent dat:

- de brommobilist niet op het fietspad en ook niet op het fiets- / bromfietspad mag rijden,

- de brommobilist dezelfde voorrangs- en parkeerrechten heeft als de automobilist en

- voor de brommobilist de gordel draagplicht geldt. maximum snelheid
De maximumsnelheid voor de brommobiel is echter zowel binnen als buiten de kom 45 km/uur. Dit betekent ook dat de brommobiel niet op wegen mag komen waar 100 km/uur of meer gereden mag worden. De achterzijde van de brommobiel moet zijn voorzien van een rond wit bord met rode rand en in het zwart de cijfers 45. Zodoende kan het verkeer dat van achteren nadert rekening houden met de beperkte snelheid van het voertuig.
rijbewijs of bromfietscertificaat?
Voor de brommobiel is nog geen apart rijbewijs nodig. De wetgever treft echter de nodige voorbereidingen om een brommobiel -examen in te voeren voor bestuurders die geen geldig auto- of motorrijbewijs hebben. Voorlopig echter volstaat een bromfietscertificaat. Afsluitingen Rijksweg
De komende tijd zullen we in De Verbinding zo vaak mogelijk berichten opnemen over de voortgang van de werkzaamheden aan de Rijksweg in Malden en de daarmee samenhangende stremmingen. Omdat Regiodiek eenmaal per week verschijnt kunnen we niet altijd zo actueel zijn als we zouden willen. Voor de actuele stand van zaken kunt u kijken op de Website van de gemeente (www.heumen.nl). In dringende gevallen zal De Gelderlander en de SLOH worden gevraagd mededelingen te doen via de (kabel)krant. Bovendien kan voor inlichtingen op elke werkdag tussen 12.00 uur en 12.30 uur worden gebeld naar 358 41 32. Dat is het nummer van directiekeet aan de Broeksingel.
deze week
Met ingang van 11 april zijn de aansluitingen van de Groesbeekseweg, de Heiweg en de Droogsestraat op de Rijksweg afgesloten. Doorgaand verkeer op de Rijksweg kan wel plaatsvinden. Dat zal echter vertragingen ondervinden.
De genoemde straten (Heiweg, Droogsestraat en Groesbeekseweg) zijn tijdens de afsluiting van de kruispunten alleen bereikbaar via een omleiding die met borden zal worden aangegeven. Voor de Heiweg zal in verband daarmee een tijdelijke doorgang vanuit Molenwijk worden gemaakt.
De afsluitingen staan in verband met de aanleg van rotondes op de betreffende kruispunten en ze zullen 3 à 4 weken duren. Vergunningen
A. aanvragen vergunning
Er zijn aanvragen om bouwvergunning binnen voor: > dakkapel, Veldsingel 83
> veranderen woning, Garstkampsestraat 4
> serre en erker, Zwenkgras 37
De aanvragen kunnen tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
B. invalidenparkeerplaatsen
Op 28 maart zijn twee besluiten verzonden over
invalidenparkeerplaatsen. Aan de Promenade in Malden, nabij de bibliotheek, werd een invalidenparkeerplaats opgeheven. Ter hoogte van De Brem 7 zal een invalidenparkeerplaats met kentekenaanduiding worden aangelegd.
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D. C. melding
Op 4 april zijn twee besluiten verzonden waarbij B&W naar aanleiding van een melding hebben ingestemd met een bouwplan: M2000-32: serre, Gladiolenstraat 38
M2000-29: tuinhuisje, Dennenhof 16
Voor de mogelijkheid bezwaar te maken, zie onder D. D. bouwvergunning
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 30 maart:
17/2000: berging, Klinker 17
Verzonden op 3 april:
302/99: uitbreiding woning, Rijksweg 178a
46/2000: uitbreiding woonhuis, Looistraat 57
335/99: uitbreiding woning, Zwerfkei 54
312/99: uitbreiding woning, De Hage 32
304/99: uitbreiding woning, Kon. Julianastraat 3, Overasselt 276/99: dakkapel, Heidezoom 28
24/2000: uitbreiding woning, Richtershof 1
Verzonden op 4 april:
328/99: bouw woning, Benedenschap 7
Wie het niet eens is met een van de besluiten onder B, C of D kan daartegen binnen zes weken na de datum van de verzending van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen bij B&W. E. correctie
Vorige week meldden we de aanvraag van een kapvergunning voor twee berken aan Kroonsingel 70. Het huisnummer is niet juist. Het moet 84 zijn.
Werk in Zicht doet naam eer aan
De Stichting Werk in Zicht (WIZ), waaraan ook de gemeente Heumen deelneemt, heeft in 1999 150 langdurig werklozen aan een baan kunnen helpen. Dat is gebeurd via speciale werkgelegenheidsprojecten, maar ook via de reguliere weg.
WIW
De Wet inschakeling Werkzoekenden (WIW) bereidt langdurig werklozen voor op een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ze komen in dienst bij Werk in Zicht (WIZ) en worden gedetacheerd bij bedrijven en instellingen. Die betalen daar een inleenvergoeding voor. Begin 1999 waren via WIZ 138 WIW-ers bij bedrijven en instellingen geplaatst. In de loop van dat jaar zijn er nog eens 100 in dienst genomen, terwijl er 50 weer uit de regeling konden omdat ze een vaste baan vonden.
Op dit moment zijn 205 mensen via WIZ aan het werk. in- en doorstroom
WIZ beheert ook de zogenaamde in- en doorstroombanen, ID (de vroegere Melkert-banen). Deze ID-ers komen rechtstreeks in dienst van een non profit organisatie en worden volledig gesubsidieerd. De regiogemeenten hebben samen de beschikking over 81 ID-banen. Daar zijn begin dit jaar nog eens 200 ID-banen in de gezondheidszorg bijgekomen.
ontwikkelingen
WIZ wil nog meer gaan doen, vooral voor werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt afstaan. Daarbij wordt gedacht aan trainingen die gericht zijn op persoonlijk functioneren en vakkennis. In dat kader kunnen bijvoorbeeld stages worden gedaan.
Wie meer wil weten kan in de gemeente Heumen terecht bij Bernadette Loosen, telefoonnummer 358 82 61.

Deel: ' Informatie over de gemeente Heumen '
Lees ook