Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 994612
datum
15-12-1999

onderwerp
Tuberculosebesmetting op rundvee- bedrijfTRC 1999/6496 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In aansluiting op de eerdere brief van 24 november jl. aan u over de besmetting met rundertuberculose, stel ik u mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nader op de hoogte van de jongste ontwikkelingen.

Inleiding Met de brief van 24 november jl. over de besmetting van rundertuberculose op een bedrijf te Agelo, heb ik u geïnformeerd over de aard van de maatregelen. Belangrijke elementen van deze maatregelen zijn het onderzoeken van de runderen op de bedrijven die runderen hebben aangevoerd afkomstig van het besmette bedrijf te Agelo (traceren) en het onderzoeken van runderen op de bedrijven in de omgeving van het besmette bedrijf (buurtonderzoek).

In aanvulling op eerdere maatregelen is besloten in het buurtonderzoek ook de bedrijven te betrekken die vee in het aangewezen gebied hebben geweid.

Alvorens nader op de maatregelen en bevindingen in te gaan is het van belang te onder-kennen dat een uitbraak van rundertuberculose zich langzaam uitbreidt en niet de kenmerken heeft van de explosieve toename van een besmetting zoals bijvoorbeeld het geval is bij varkenspest of mond- en klauwzeer.

Omvang en resultaten eerste onderzoeken De voorgaande beslissingen over de te onderzoeken bedrijven leiden ertoe dat vanuit de oorspronkelijk besmette situatie 165 bedrijven in onderzoek zijn genomen. Van 11 bedrijven is het onderzoek niet voortgezet, aangezien daar geen runderen meer aanwezig zijn.

up

datum
15-12-1999

kenmerk
VVM. 994612

bijlage

Het onderzoek op de overige 154 bedrijven vindt in eerste instantie plaats door middel van tuberculineren (het inbrengen van tuberculine in de huid van een rund, wat een reactie geeft bij een besmetting). Per 8-12-1999 zijn de resultaten van 88 bedrijven bekend; op 52 bedrijven zijn geen aanwijzingen voor rundertuberculose en op 36 bedrijven is de uitslag niet-negatief en is verder onderzoek nodig. Deze laatste bedrijven worden verdacht verklaard dan wel waren al verdacht verklaard.
Bij de te onderzoeken runderen op de andere bedrijven is hoge prioriteit gegeven aan de runderen die oorspronkelijk afkomstig zijn van het besmette bedrijf te Agelo. In dit verband zijn tot nu toe 6 runderen van 6 bedrijven die een positieve reactie gaven na de tuberculinatie, overgebracht naar ID-Lelystad voor verder onderzoek. Het ID-Lelystad heeft gemeld dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de betreffende 6 runderen met rundertuberculose zijn besmet. Het ingezette bacteriologisch onderzoek van deze runderen zal daar definitief uitsluitsel over moeten geven.

Van deze 6 bedrijven zijn 5 in de nabijheid van het eerste besmette bedrijf gelegen en het 6e bedrijf in Friesland.

Het aantal positief reagerende runderen op de tuberculinatie van de 6 hiervoor aange-geven bedrijven met een besmet rund, varieert van 3 % tot 15 %. Op basis van de uitslagen van aanvullend onderzoek op het bloed bij 5 van de betrokken bedrijven in combinatie met de bevindingen van de eerdere tuberculinatie, kan worden geconcludeerd dat de besmetting bij deze 6 bedrijven zich slechts in zeer beperkte mate of zelfs niet verder heeft uitgebreid.
Ruiming van het gehele bedrijf is bij bevindingen als bij deze 6 bedrijven dus niet aan de orde en de melk kan na pasteurisatie verder normaal worden verwerkt tot zuivelproducten.

Alle 6 bedrijven blijven overigens verdacht totdat op basis van verder onderzoek zekerheid is verkregen over de afwezigheid van rundertuberculose bij de overige nog aanwezige runderen. Daarnaast zal de afvoer van runderen van deze 6 bedrijven worden getraceerd en de betrokken runderen worden onderzocht. Langs deze weg wordt een mogelijk nog opgetreden besmetting (vervolg actie vanuit het primaire proces) opgespoord.

Overleg met bedrijfsleven
Over het voorgaande is regelmatig overleg met het bedrijfsleven in het kader van het basisoverleg. Het bedrijfsleven stemt in met de maatregelen zoals deze tot op heden zijn uitgevoerd.

Omvang en EU status
Zoals al eerder gemeld is Nederland door de EU erkend als zijnde vrij van rundertuber-culose. Eerst als in enig jaar bij meer dan 0,1 % van alle beslagen een besmetting wordt vastgesteld, bestaat het gevaar dat de EU besluit de erkenning in te trekken. Deze kritische grens ligt bij circa 55 daadwerkelijk besmette beslagen.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Informatie tuberculosebesmetting op rundvee- bedrijf '
Lees ook