Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

15-05-2002
Informatie over woningbouw in de Nieuweling
Stand van zaken

Op dit moment krijgt de gemeente Duiven veel vragen over de woningbouwplannen in De Nieuweling. In deze plannen worden door de gemeente particuliere bouwkavels uitgegeven, waarvoor u zich overigens NIET meer kunt inschrijven. Ook worden door bouwondernemingen nieuwbouwwoningen gebouwd en verkocht. In dit artikel leest u welke bouwondernemingen dit zijn en hoe en wanneer u in aanmerking kunt komen voor deze woningen.

Stand van zaken
Onlangs heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland het bestemmingsplan De Nieuweling goedgekeurd. Dit betekent dat binnenkort wordt gestart met de afrondende fasen van de jongste nieuwbouwwijk van Duiven. In een eerdere fase zijn al ongeveer 360 woningen gebouwd in de Nieuweling.

In de komende 2e fase worden in totaal nog ongeveer 100 woningen gebouwd. Binnenkort wordt daarvoor het gebied bouwrijp gemaakt. Zodra dat gereed is, kan worden gestart met de woningbouw. Naar verwachting kan eind 2002 worden begonnen met de bouw van de eerste woningen.

De gemeente Duiven heeft inmiddels overeenstemming bereikt over de verplaatsing van het agrarisch bedrijf aan de Heiliglandsestraat 7. Zodra de verplaatsing van dit bedrijf een feit is, kunnen in De Nieuweling nog eens 35 woningen extra worden gebouwd (fase 3). Wel moet daarvoor nog een aparte procedure worden gevolgd. Naar verwachting bestaat in 2003 meer zekerheid over fase 3 van de Nieuweling.

Particuliere bouwkavels
In de 2e fase van de Nieuweling worden door de gemeente 20 particuliere bouwkavels uitgegeven. In een eventuele 3e fase zouden nog eens 13 bouwkavels extra kunnen worden uitgegeven. Voor de uitgifte van deze bouwkavels hanteert de gemeente een wachtlijst van kandidaten die zich in het verleden hebben ingeschreven voor de Nieuweling. De inschrijving daarvoor is op 14 september 2000 gesloten, hetgeen destijds is gepubliceerd in de Duivenpost. Dit betekent dat u zich NIET meer kunt inschrijven voor een particuliere bouwkavel in de Nieuweling! Bovendien zijn de eerste gegadigden inmiddels rechtstreeks door de gemeente benaderd.

Projectmatige nieuwbouw
In de afrondende fasen van de Nieuweling zullen in de vrije sector ook woningen worden gebouwd door aannemers. Aan de orde zijn 3 projecten die door de volgende (bouw-) ondernemingen zullen worden gerealiseerd:


1.Varioplan b.v.
Deze onderneming realiseert maximaal 14 rijenwoningen in fase 2. Bijzonder aan het project is opnieuw de energieprestatiedoelstelling.


2.Aannemersbedrijf H.L. van den Boom
Deze aannemer realiseert 16 twee-onder-één-kapwoningen in fase 2 en mogelijk nog eens 6 twee-onder-één-kapwoningen in fase 3.


3.Aannemersbedrijf Mans B.V.
Deze aannemer realiseert 2 vrijstaande woningen en 2 twee-onder-één-kapwoningen in fase 2 en mogelijk nog eens 12 twee-onder-één-kapwoningen in fase 3.

Open inschrijving voor projectbouw start na de zomer Het college van burgemeester en wethouders van Duiven is van mening dat iedereen die geïnteresseerd is in deze nieuwbouwwoningen, de gelegenheid moet krijgen om daarvoor in aanmerking te komen. Verder vindt het college dat iedereen daarbij gelijke kansen moet hebben. Daarom wordt voor deze woningen een open inschrijving georganiseerd. De volgorde van de kandidaat-kopers wordt dan bepaald door openbare loting. De inschrijving en de loting van deze projectmatige nieuwbouwwoningen worden georganiseerd door de bouwondernemingen of een door de bouwonderneming in te schakelen makelaar.

Op dit moment zijn de bouwondernemingen de bouwplannen voor de woningen aan het uitwerken. Zodra de bouwplannen en de prijzen van de woningen bekend zijn, kan worden gestart met de inschrijving. Het heeft daarom geen zin om de bouwondernemingen nu reeds te benaderen.

De start van de inschrijving vindt op zijn vroegst plaats na de zomervakantie en wordt tegen die tijd gepubliceerd in de gemeentelijke informatiekatern 'Informeel' in de Duivenpost en de gemeentelijke internetpagina. U kunt ook dan pas bij de makelaar terecht voor meer informatie over de inschrijving en de bouwplannen. U kunt zich daarvoor dus ook NIET richten tot de gemeente. Ook hiervoor geldt dat u zich NIET bij de gemeente kunt inschrijven voor een projectmatige nieuwbouwwoning.

Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen hebben over De Nieuweling, dan kunt u contact opnemen met de heer R. van Heugten, afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, doorkiesnummer: (0316) 279383.


Deel: ' Informatie woningbouw de Nieuweling Duiven, stand van zaken '
Lees ook