Gemeente Voorschoten


Informatieavond baggerbezinkbassins op 28 juni

Eind 1998 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Het GRP is tot stand gekomen in samenwerking met het ingenieursbureau TAUW uit Rotterdam.

Het GRP heeft tot doel de bescherming van het milieu en de volksgezondheid en in het bijzonder de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit binnen de gemeente Voorschoten. Als beheerder van de openbare ruimte draagt de gemeente zorg voor het beheer van de riolering en de uitvoering van de in het GRP genoemde maatregelen. Deze wettelijke taak is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De maatregelen die tot verbetering van met name de kwaliteit van het oppervlaktewater moeten leiden worden in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid en uitgevoerd.

Een van de maatregelen is het vergroten van het bergend vermogen van de riolering. Dit wordt bereikt door de bouw van een tweetal bergbezinkbassins: één in de Nassauwijk en één in de wijk Noord-Hofland. Deze ondergrondse betonnen bakken zorgen voor de opslag van overtollig afvalwater uit de riolering bij van hevige regenval. Met deze extra bergingscapaciteit wordt voorkomen dat onnodig overstorten uit de riolering op oppervlaktewater (zoals in singels) plaatsvindt.

Om te laten zien waar over gespoken wordt, worden belangstellenden uitgenodigd op 28 juni aanstaande naar de informatieavond te komen. Deze (inloop)avond vindt plaats tussen 20.00 en 22.00 uur in het activiteitencentrum Allettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97 in Noord-Hofland. Aan de hand van tekeningen, video's en een werkend model kan een goed beeld worden gevormd over de aanleg en de werking van de bassins. Medewerkers van de gemeente en het ingenieursbureau Tauw zullen die avond aanwezig zijn om uw eventuele vragen te beantwoorden.

Wilt u informatie vooraf, dan kunt u contact opnemen met de heer C. Moriën van de afdeling WWV, telefoon 071-5600742.

Deel: ' Informatieavond baggerbezinkbassins Voorschoten '
Lees ook