Provincie Utrecht

Persbericht
999813600

Provincie organiseert informatie-avond
Nieuw plan busdienst Soest en omgeving

Op 19 september 2001 organiseert de provincie Utrecht een informatie-avond in Soest over een nieuw plan voor de busdiensten in Soest en omgeving. De avond is bedoeld voor bewoners van de gemeenten Soest, Baarn en Eemnes.

Aanleiding
De provincie Utrecht, verantwoordelijk voor het busvervoer in het oostelijk gedeelte van de provincie, heeft plannen voor een verregaande aanpassing van de busdiensten in Soest en omgeving. Al bij de vaststelling van de dienstregeling dit voorjaar, besloot de provincie dat er op korte termijn iets moest gebeuren met de dienstverlening van de bussen in en om Soest. De provincie vond het namelijk niet langer verantwoord dat de bussen van de lijnen 71 tot en met 74 in de huidige hoge frequentie zouden blijven rijden, terwijl er slechts relatief weinig mensen gebruik van maakten. De kosten waren te hoog opgelopen; de inkomsten uit de kaartverkoop waren zeer beperkt. De provincie heeft busondernemer connexxion opdracht gegeven om een plan uit te werken voor een versoberde dienstregeling. Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis bij de gemeenten Soest, Baarn en Eemnes.

Het plan
Het plan dat nu is uitgewerkt komt in grote lijnen op het volgende neer: Lijn 72 is en blijft de belangrijkste lijn in Soest en blijft de hele dag als 30-minutendienst rijden. In de avonduren vervalt deze lijn. Lijn 71 wordt beperkt tot de ochtend- en avondspits. De ritten van lijn 73 van Eemnes via Baarn naar Soestdijk vice versa vervallen geheel. Lijn 74 vervalt tussen Soest en Soesterberg. Tot slot wordt de frequentie van lijn 70 tussen Soest en Amersfoort 's-avonds teruggebracht van n keer per 30 minuten naar n keer per 60 minuten. Het voorstel is gebaseerd op onderzoek naar de belangrijkste halten en relaties in Soest en omgeving en op rijtijdmetingen. De belangrijkste halten en relaties worden met dit voorstel bediend (de meeste routes zijn dezelfde gebleven) op tijdstippen dat er de meeste vraag naar is. 's Avonds en in het weekend is er beduidend minder vraag en overdag is de vraag in de spits het grootst. Vandaar de beperking van lijn 71 tot alleen de spitsuren, lijn 72 tot alleen overdag en de uitdunning van lijn 70 in de avond. De vervoersvraag tussen Soest en Baarn/Eemnes en tussen Soest en Soesterberg is zeer gering, vandaar het voorstel om deze verbindingen niet meer te handhaven. Hoewel het plan een aanmerkelijke versobering betekent, blijft er een aanvaardbare dienstverlening over.

Regiotaxi per 1-1-2002
Gelijktijdig met de veranderingen in het busvervoer wordt op 1 januari 2002 in Eemland de Regiotaxi ingevoerd. Dit systeem van oproepgestuurde busjes kan een compensatie zijn voor de uitgevallen lijnbussen. De provincie neemt in oktober het definitieve besluit; op 1 januari 2002 gaat de nieuwe dienstregeling van start.

Informatie-avond voor bewoners
Tijdens de informatie-avond van 19 september zal de provincie uitleg geven over het hoe en waarom van het nieuwe plan. Een vertegenwoordiger van connexxion zal het plan inhoudelijk toelichten. De avond wordt gehouden in De Rank, Soesterbergsestraat 18 in Soest en begint om 19.30 uur.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Clara van Foreest, 030 - 258 3319 of per e-mail:
Clara.van.foreest@provincie-utrecht.nl .

Deel: ' Informatieavond nieuw plan busdienst Soest en omgeving '
Lees ook