Provincie Overijssel

Zwolle, 23 september 1999

INFORMATIEBIJEENKOMST OVER HERINRICHTING N743 IN ZENDEREN

Maandag 27 september 1999 om 19.30 uur organiseert de provincie Overijssel een informatiebijeenkomst in de St. Stephanusschool te Zenderen. Thema van de bijeenkomst is de herinrichting van het wegvak Zenderen tussen Almelo en Hengelo. Dit wegvak maakt onderdeel uit van de provinciale weg N743.
De provincie wil in 2001 met de herinrichting van het wegvak Zenderen starten. Het plan dat de provincie tijdens de informatiebijeenkomst aan inwoners voorlegt, bevat een aantal elementen om de verkeersveiligheid te vergroten. Hierbij gaat het om het beter oversteekbaar maken van de weg, de kans op ongevallen verminderen en de rijsnelheid omlaag brengen. Om dit te bereiken is de provincie van plan om op regelmatige afstand oversteekplaatsen en middengeleiders aan de brengen. De middengeleiders worden aangelegd in de buurt van de Reefsweg, de Azelerbeek, de St. Stephanusstraat en op het wegvak tussen de Boumanslaan en de kruising Het Hulscher. Daarnaast wordt de aansluiting van de Albergerweg op de Hoofdstraat voorzien van verkeerslichten. De Boumanslaan wordt voor verkeer afgesloten, maar blijft via de parallelweg en de aan te leggen rotonde bij de kruising van de Hoofdstraat, Het Hulscher en de Hertmerweg bereikbaar. De fietspaden langs het wegvak Zenderen wil de provincie geschikt maken voor tweerichtingsverkeer. Vanaf dat moment mogen alleen nog (snor)fietsers gebruikmaken van het fietspad. Bromfietsers moeten dan gebruik maken van de rijbaan.
Gemiddeld maken per etmaal 15.000 motorvoertuigen en 1.200 (brom)fietsen gebruik van dit wegvak. Vooral de rijsnelheden van het gemotoriseerde verkeer vormen een probleem. Om de verkeersveiligheid te bevorderen, heeft de provincie Overijssel gekozen voor de aanleg van snelheidsremmende maatregelen.
Het plan voor de herinrichting van het wegvak Zenderen ligt tot 10 oktober 1999 tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis in Overijssel en het gemeentehuis van Borne. De uitvoering van de N743 is naar verwachting in 2001. De exacte datum hangt af van de verwerving van de benodigde grond. De kosten van het hele project zijn geraamd op f 2.800.000,--, deze raming is exclusief de kosten voor grondaankoop.

Nadere informatie: team Communicatie, Petra Timmer, telefoon 038 425
23 18.

99/162

Deel: ' Informatiebijeenkomst herinrichting n743 in Zenderen '
Lees ook