Provincie Zuid-Holland

Voorbereiding nieuw streekplan West Informatie en discussiebijeenkomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek

04-10-2001

Voorbereiding nieuw streekplan West
Informatie en discussiebijeenkomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek

In verband met de voorbereiding van een nieuw streekplan voor het westelijke deel van Zuid-Holland is een aantal informatie en discussiebijeenkomsten georganiseerd. De eerst komende vindt plaats op dinsdag 9 oktober in het Holiday Inn Hotel, Haagsche Schouwweg 10 in Leiden en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het streekplan is voor de regio van groot belang omdat daarin belangrijke besluiten betreffende onder andere woningbouw, recreatiegebieden en bedrijfsterreinen in de regio worden vastgelegd. Gedeputeerde Marnix Norder is op de bijeenkomsten aanwezig om de plannen toe te lichten en te bediscussiëren

Het huidige streekplan West loopt tot 2005 en moet worden vervangen. De uitgangspunten voor een nieuw streekplan zijn neergelegd in de Nota Koersbepaling, die momenteel in alle gemeentehuizen en openbare bibliotheken voor belangstellenden ter inzage ligt.

De provincie Zuid-Holland wil graag met zoveel mogelijk bij het streekplan betrokken partijen en individuen overleggen over zaken die in het nieuwe streekplannen geregeld moeten worden. In het streekplan wordt bijvoorbeeld bepaald waar gebouwd mag worden, waar groen en watergebieden zijn, waar bedrijfsterreinen of natuur- en recreatiegebieden liggen en vergelijkbare zaken. Bovendien is het Provinciaal Streekplan toetsingskader voor gemeentelijke bestemmingsplannen en dus ook van groot belang voor gemeentebesturen en particulieren.

Deel: ' Informatiebijeenkomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek '




Lees ook