Gemeente 's-Hertogenbosch

College presenteert voorlopig ontwerp

do 13 september 2001

Het college van burgemeester en wethouders presenteert het voorlopig ontwerp van het bouwplan voor de "Verkadefabriek". In deze voormalige fabriek wordt het kunstencentrum gehuisvest, waarin Productiehuis Brabant, Theater Bis, Filmhuis Jeroen, Amateurtheaterschool Picos en de Wetten van Kepler gezamenlijk hun onderkomen krijgen. Hubert-Jan Henket architecten bna heeft ervoor gezorgd dat door de wijze van samenvoegen van bestaande en de nieuw te bouwen delen, de karakteristieke industriële sfeer van het complex blijft behouden. In vergelijking tot het eerder gepresenteerde structuurplan kent dit voorlopig bouwplan de volgende wijzigingen:


- Vanwege stedenbouwkundige redenen is de nieuwbouw opgeschoven richting Veemarktweg en sluit deze nu in hoogte aan op de bebouwing van de Boschveldweg;

- de nieuwste fabriekshal blijft niet gehandhaafd; de hal heeft geen enkele architectonische waarde en weinig functionele en economische waarde.
Het college is er trots op een voorlopig ontwerp te kunnen presenteren dat nagenoeg voldoet aan het programma van eisen en dat volledig past binnen de financiële kaders, zoals die eerder door de gemeenteraad zijn gesteld. Het college vindt dit voorlopig ontwerp en de kostenraming daarvan een verantwoorde basis om van start te gaan met fase 3: het definitief ontwerp. Pas dan (circa maart 2002) zullen alle stichtingskosten en de gevolgen voor de exploitatie, in beeld worden gebracht.

Uitgangspunten voor voorlopig ontwerp
De gemeenteraad heeft op 23 maart 2001 besloten het Verkadecomplex te gaan gebruiken voor het realiseren van een kunstencentrum met als naam Verkadefabriek. Aan Hubert-Jan Henket architecten bna is opdracht verleend om het voorlopig ontwerp te maken op basis van de volgende uitgangspunten:

- Het programma van eisen van 18 januari 2000, dat tot stand is gekomen in samenwerking met de toekomstige gebruikers en is geënt op de locatie St. Josephstraat;

- het structuurplan voor het Verkadecomplex dat Hubert-Jan Henket bij de locatiekeuze is gepresenteerd;

- een financieel kader van 13.637.340,- ( 6.188.355,09) voor de bouwkosten sec als onderdeel van een budget van 25,5 miljoen ( 11,57 miljoen) voor de totale stichtingskosten (dit is het "besparingsscenario" bij een budget van maximaal 30,8 miljoen ( 13,98 miljoen) volgens het raadsbesluit van 23 maart 2001).

Bruto vloeroppervlakte
Met een bruto vloeroppervlakte van 5090 m2 overschrijdt het voorlopig ontwerp het programma van eisen met 390 m2. Dit verschil wordt veroorzaakt door de stramienmaten van de bestaande gebouwen, installatieruimten en verkeersruimten. Hierdoor moet er circa één miljoen gulden extra worden geïnvesteerd in de bouw en komen de totale bouwkosten op 14.685.282,- ( 6.663.890,44). Hiermee wordt het minimum beschikbare bouwbudget overschreden met ongeveer één miljoen gulden, maar blijft het college binnen het maximaal beschikbare budget. Omdat er later gestart kan worden met de bouw dan verwacht, is er ook sprake van een kostenstijging van circa één miljoen gulden. De totale kosten worden geraamd op 27,5 miljoen ( 12,48 miljoen). Verwachting is dat de bouw start in november 2002 en dat in het najaar van 2004 de Verkadefabriek haar deuren voor het publiek opent.

Procedure
Op maandag 1 oktober aanstaande is er om 19.30 uur in de w2 Concertzaal een informatiebijeenkomst over het voorlopige ontwerp voor de Verkadefabriek. Als voorzitter treedt op wethouder E. de Jonge van onder meer Cultuur en architectenbureau Henket presenteert het voorlopig ontwerp. Begin oktober wordt het voorlopig ontwerp besproken in de raadscommissie Cultuur, Grotestedenbeleid en Volkshuisvesting.

Deel: ' Informatiebijeenkomst over voorlopig ontwerp Verkadefabriek '
Lees ook