Provincie Zuid-Holland

Persbericht

4-06-2002
Informatiebijeenkomst Westelijke randweg Lisse

De provincie Zuid-Holland organiseert op 13 juni 2002 een inloopmiddag en -avond voor het project Westelijke Randweg in Lisse. Medewerkers van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Lisse en ingenieursbureau IBZH zijn in het gemeentehuis aanwezig om belangstellenden te woord te staan en uitleg te geven over het project.

Project Westelijke Randweg
Het project Westelijke Randweg bestaat uit de volgende onderdelen: de aanleg van een rotonde bij de kruising Heereweg-Noord, de aanleg van een rotonde bij de kruising Keukenhofdreef, het plaatsen van een nieuwe verkeersregelinstallatie op de kruising Heereweg-Zuid, de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de westzijde van de Westelijke Randweg vanaf de Heereweg-Noord tot aan de kruising met de Heereweg-Zuid en de reconstructie (duurzaam veilig inrichten) van het gedeelte Heereweg vanaf de kruising Heereweg-Zuid tot aan de nieuwe rotonde Dever.

Inloopmiddag- en avond
Belangstellenden zijn welkom op donderdag 13 juni 2002 tussen 15.30 en 17.30 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur om de plannen bekijken in het gemeentehuis van Lisse, Heereweg 254. Tijdens deze middag en avond zijn medewerkers van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Lisse en het raadgevend ingenieursbureau IBZH aanwezig om de plannen nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Belangstellenden kunnen reactie(s) op de plannen kenbaar maken en (indien gewenst) op de daarvoor aanwezige reactieformulieren aangeven.

Inzage en reacties
Het plan ligt van 13 juni tot 27 juni 2002 ter inzage op het gemeentehuis van Lisse, Heereweg 254. Reacties kunnen tot 27 juni 2002 worden ingediend bij de provincie Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobiliteit, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, ter attentie van C. Rossel. Reageren per e-mail kan ook: rossel@pzh.nl

Inspraakprocedure ex artikel 6a WRO
Er zal inspraak worden verleend op het voornemen medewerking te geven aan het voeren van een zelfstandige projectprocedure. Burgemeester en Wethouders van Lisse maken dit tegelijkertijd bekend. Deze vrijstellingsprocedure heeft betrekking op de rotonde nabij de Keukenhofdreef, alsmede het fietspad langs de Westelijke Randweg. Deze worden namelijk gedeeltelijk uitgevoerd op gronden waarvoor het geldende bestemmingsplan moet worden gewijzigd.

Met de inspraakprocedure wordt voldaan aan de gemeentelijke inspraakverordening en artikel 6a van de WRO. De inspraakprocedure begint op 13 juni 2002 en eindigt op 11 juli 2002. Gedurende deze termijn kan op alle werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur het plan worden ingezien bij de afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in het gemeentehuis. Inspraakreacties - gericht op de afwijkingen van de bestemmingsplannen - kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Mondelinge reactie
Het is ook mogelijk een mondelinge reactie te geven. Dat kan op donderdag 13 juni 2002 tussen 15.30 en 17.30 uur en diezelfde dag tussen 19.00 en 20.30 uur in het gemeentehuis van Lisse, Heereweg 254. Zonodig kan ook een afspraak gemaakt worden met de heer M. Randsdorp van de afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Telefoon 0252 - 433164.

Project N 208
Het project Westelijke Randweg maakt deel uit van het project N 208. Dat project omvat diverse deelprojecten zoals het aanleggen van rotondes, het aanleggen en verbeteren van fietspaden en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de N 208. Het voornemen is om eind 2002 te starten met de uitvoering van het project Westelijke Randweg.

Deel: ' Informatiebijeenkomst Westelijke randweg Lisse '
Lees ook