Gemeente Houten


Rivierverrruiming als antwoord op hogere afvoeren
20/04/99

De komende decennia krijgt de Rijn naar verwachting steeds meer water te verwerken. Het huidige beschermingsniveau tegen hoogwater moet gehandhaafd blijven. Hiervoor zullen als gevolg op de dijkversterkingen in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren nieuwe maatregelen nodig zijn. Hogere afvoeren opvangen door nieuwe dijkversterkingen lijkt op lange termijn geen duurzame methode. De overheid onderzoekt daarom verruiming van het rivierbed, waardoor hogere afvoeren opgevangen kunnen worden.

Uit onderzoek is gebleken dat er verschillende mogelijkheden zijn om een hogere rivierafvoer op te vangen zonder dijkverhoging. Ieder maatregelenpakket kent zijn eigen gevolgen voor onder andere de gebruiksfuncties van de rivier en haar uiterwaarden en voor de uitvoering en financiering van de operatie. De eindoplossing zal een selectie zijn uit de doorgerekende maatregelenpakketten. In de notitie 'Stand van zaken Ruimte voor Rijntakken' is dit samengevat. Omdat de bestuurlijke begeleidingsgroep Ruimte voor Rijntakken graag wil inventariseren welke ideeën overheden, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden hebben naar aanleiding van de notitie 'Stand van zaken' worden er drie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en wel op:


22 april 1999, Raadzaal van het gemeentehuis in Tiel, Achterweg 2,
4001 MV

26 april 1999, Koffiekamer van het gemeentehuis Deventer, Grote Kerkhof 4, 7411 KT

28 april 1999, Musis Sacrum, Velperbuitensingel 25, 6828 CV

De zalen gaan open om 19.30 uur en om 20.00 uur beginnen de presentaties. Wanneer u één van de bijeenkomsten wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden bij Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland, t.a.v. mevrouw M. van Voorst, tel. 026-3688601.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Informatiebijeenkomsten rivierverrruiming in Houten '
Lees ook