Gemeente Borsele


Informatiemarkt ‘Over de Dijk’ en Duurzaam Bouwen

Op woensdag 13 januari 1999 wordt een informatiemarkt gehouden over de nieuwe woonwijk in Heinkenszand ‘Over de Dijk’ en over Duurzaam Bouwen. Deze vindt plaats in De Stenge, Stengeplein 1 te Heinkenszand. Tussen 19.00 en 22.00 uur kunt u zo binnenlopen. De avond is niet alleen bedoeld voor geïnteresseerden in ‘Over de Dijk’, maar ook voor iedereen die belangstelling heeft voor Duurzaam Bouwen.

Programma informatiemarkt 13 januari 1999


19.00 uur Opening door wethouder Pieter Vollaard
19.30 uur 1e presentatie over ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp- beeldkwaliteitsplan ‘Over de Dijk’ door stedenbouwkundige Huub Droogh van Rothuizen van Doorn ‘t Hooft
20.00 uur 1e presentatie over sociale veiligheid in ‘Over de Dijk’ door Coos Huijsman van SCOOP (Provinciale welzijnsorganisatie)

20.30 uur 2e presentatie (= herhaling) door Huub Droogh
21.00 uur 2e presentatie (= herhaling) door Coos Huijsman
19.00 - 22.00 uur Inloopmarkt met diverse stands

Op de informatiemarkt krijgt u uitgebreid informatie over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, Duurzaam Bouwen, het politiekeurmerk Veilig Wonen, het duurzaam huishoudwatersysteem, architectuur, financiering, verkoopprocedure, e.d.. In deze gemeente-info zetten we nu alvast voor u de belangrijkste punten op een rij. Tegelijkertijd met deze gemeente-info is een nieuwsbrief verschenen over de nieuwe wijk. Deze nieuwsbrief is in Heinkenszand huis-aan-huis verspreid en bevat allerlei informatie over ‘Over de Dijk’.

Beeldkwaliteitsplan

‘Over de Dijk’ wordt een bijzondere wijk waar het heerlijk wonen is! Er wordt gestreefd naar een ‘hoogwaardig woon- en leefklimaat’ in de wijk. Daarom is er o.a. een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In dit plan worden de uitgangspunten voor de wijk en de gewenste sfeerbeelden beschreven. Eén van de sfeerbeelden sluit aan bij de moderne vormgeving van het Woonzorgcomplex, waarin het ritme en de vorm van het Wozoco worden herhaald. Hierdoor ontstaat er een herkenbaar en rustig beeld. Daarnaast zal het gedeelte van ‘Over de Dijk’ bij de oostelijke ontsluiting gekenmerkt worden door een traditionele vormgeving. Het beeldkwaliteitsplan houdt in dat bij het ontwerp en de bouw van een huis het desbetreffende sfeerbeeld geldt als uitgangspunt.

Duurzame Ontwikkeling

Eén van de speerpunten in het bestemmingsplan van ‘Over de Dijk’ is Duurzame Ontwikkeling. Dit betekent dat er in het plan van ‘Over de Dijk’ een aantal uitgangspunten vanuit de visie van Duurzame Ontwikkeling is te vinden. Aandacht wordt besteed aan de structuur van het landschap, het huishoudwatersysteem, Duurzaam Bouwen, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en politiekeurmerk Veilig Wonen.

Duurzaam Bouwen

Duurzaam Bouwen wordt steeds meer een normaal onderdeel van het bouwproces. De te bouwen woningen in ‘Over de Dijk’ moeten voldoen aan de zogenaamde vaste maatregelen van het ‘Nationaal Pakket duurzaam bouwen’. Duurzaam Bouwen betekent dat bij het ontwerpen, het bouwen en zelfs het slopen van woningen rekening wordt gehouden met mens en milieu. Naast uw gezondheid is Duurzaam Bouwen ook goed voor uw portemonnee. De meeste maatregelen verdienen zich binnen 5 tot 10 jaar terug. Andere maatregelen en voorzieningen leveren direct voordeel op.

Hoe gaat de procedure nu in zijn werk?

Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan liggen van 15-12-1998 t/m 11-01-1999 ter visie in het gemeentehuis te Heinkenszand. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan en inspraakreacties op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad van Borsele. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan worden uiterlijk in de raadsvergadering van mei
1999 vastgesteld. Vanaf januari 1999 wordt gestart met de uitgifte van bouwgrond, zodat vanaf 1999 de nieuwe woonwijk ook echt kan worden gebouwd!

Meer informatie?

Als u vragen heeft over het ontwerp-bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Jack Koolen. Wilt u meer informatie over het ontwerp-beeldkwaliteitsplan kunt u terecht bij Ans van Griethuizen. Voor zaken m.b.t. gronduitgifte kunt u contact opnemen met Cokkie van Riet. Allen zijn bereikbaar onder het telefoonnummer (0113) 561730.

Deel: ' Informatiemarkt 'Over de Dijk' en Duurzaam Bouwen Borsele '
Lees ook