Wetenschappelijk Studiecentrum RPF


Inhoud Afgestemd 5/98 (december 1998)

De verkiezingen van 1998 liggen al weer enige tijd achter ons. De Tweede Kamerfractie en de gemeenteraadsfracties zijn al weer volop in actie. Tegelijkertijd zit de RPF als partij niet stil. In de afgelopen tijd heeft een uitgebreide politieke evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen plaatsgevonden. Aangezien de conclusies van deze evaluatie van belang zijn voor de hele partij geeft politiek secretaris W. van Grootheest in het eerste artikel de hoofdlijnen en conclusies van deze evaluatie door. Daarin wordt het politieke en electorale krachtenveld waarin de RPF opereert geschetst en wordt aangegeven welke richting de RPF daarin kan en moet kiezen ter versterking van de christelijke politiek in Nederland.

"Er is een oecumene van het hart, maar wat ontbreekt is een oecumene van de handen", aldus Leen van Dijke in zijn toespraak tijdens de Federatieraad van 14 november jl. In het tweede artikel in dit nummer geeft Nico Schipper, landelijk opbouwwerker van de RPF, aan hoe aan het RPF-ideaal van een brede christelijk-politieke beweging handen en voeten gegeven kan worden. Zijn bijdrage is een sterk appèl op RPF'ers om de handen uit de mouwen te steken en bouwstenen aan te dragen voor een vitale basis van onze christelijke politieke partij.

Is een compromis geoorloofd of niet? Is er onderscheid tussen compromissen naar zwaarte of karakter? Deze vragen komen aan bod in het derde artikel van de hand van A. Kadijk. Bestuurders stuiten elke keer weer op de weerbarstige politieke werkelijkheid. Zij moeten soms lastige keuzen maken. Kadijk probeert met behulp van het onderscheid tussen beginsel- en bestuurlijke compromissen een handreiking te doen aan bestuurders.

Het slotartikel is een bijdrage van Herman van der Elst, die in het kader van een jaar studieverlof van maart 1998 tot maart 1999 meewerkt aan een studie van het Wetenschappelijk Studiecentrum over internationale economische relaties en de rol van ontwikkelingssamenwerking. Zijn artikel spitst Van der Elst toe op de ontwikkelingsrelaties tussen Nederland, Europa en Sub-Sahara Afrika.

Verder bevat dit nummer een kroniek van ds. Willem Smouter, nieuwsbrief nr.5 van het Centrum voor Lokaal Bestuur, een uit het buitenland ontvangen appèl tot christelijk burgerschap en enkele boekbesprekingen.

Inhoud Afgestemd 4/98

Kroniek: Een rivier die geneest

Ds. Willem Smouter

Kroniek: Een rivier die geneest
RPF en Tweede Kamerverkiezingen 1998

Ir. W. van Grootheest

Bouwstenen voor de oecumene van de handen

Van politieke bewustwording naar politieke beweging N.Th Schipper

Nieuwsbrief Centrum voor Lokaal Bestuur nr.5/98

Het compromis (bestuurlijk bezien)

Ir. A. Kadijk

Wereldnieuws: Oproep tot christelijk burgerschap

Marginalisering van economieën in Sub-Sahara Afrika De rol van de Nederlandse ontwikkelingshulp

J. van de Elst

Boekenhoek

H. Achterhuis et al.
Cultuur en mobiliteit

C. Augustijn en J. Vree
Vast en veranderlijk. De ontwikkeling van zijn denken

D.J.H. van Dijk en H.F. Massink (red.)
Groen en de grondwet. De betekenis van Groen van Prinsterers visie op de grondwet van 1848

Afgestemd 5/98 is voor fl 6,00 (excl. porto) verkrijgbaar bij het partijbureau van de RPF (telefoon: 0341-256744; e-mail: rpf@rpf.nl)

_________________________________________________________________

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met Ingrid Barneveld (0341-254344) of even een bericht sturen naar wsc@rpf.nl.

Deel: ' Inhoud Afgestemd 5/98 (december 1998) '
Lees ook