Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 33 / 23 augustus 2001

Inhoud

Arbeid
­ Werkloosheidscijfers mei 2001­juli 2001. pag. 2

Financiële instellingen en markten
­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 32. pag. 4

Prijzen
­ Prijsindexcijfers van de leaseprijzen naar type voertuig en prijs- categorie, 2e kwartaal 2001. pag. 3
­ Prijsindexcijfers beroepsgoederenvervoer over de weg, 2e kwartaal 2001. pag. 3

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 (ã 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 (ã 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: infoservice@cbs.nl © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V33378
Werkloosheid mei­juli

In de maanden mei­juli kwam het aantal geregistreerde werklozen Technische toelichting gemiddeld uit op 132 duizend. Dat is 39 000 lager dan een jaar geleden. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde Geregistreerde werkloosheid mei­juli werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeids- bureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steek- In de maanden mei­juli van dit jaar waren er gemiddeld 132 dui- proefonderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in zend geregistreerde werklozen. Door seizoeneffecten is de werk- Nederland wordt gehouden. loosheid in deze periode van het jaar altijd lager. Na verwijdering van deze seizoeneffecten komt het werkloosheidscijfer uit op De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurig- 146 duizend. Dat is drieduizend lager dan in april. heidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. De ontwikkeling van de worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. werkloosheid kan daarom het beste over een wat langere periode Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, worden vastgesteld. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van werklozen nu 39 duizend lager. Dat komt overeen met een daling het onbenut arbeids-aanbod. Eén daarvan is de werkloze beroeps- van gemiddeld ruim drieduizend per maand. Vanaf maart 2001 bevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en laten de cijfers echter weinig verandering zien. Het is nog te vroeg actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal om daaruit te concluderen dat aan de daling van de werkloosheid Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. een einde is gekomen. Daarom moeten de cijfers van de komende Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: maanden worden afgewacht. alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzo- voorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww-uitkering.

1. Geregistreerde werklozen naar geslacht, naar duur inschrijving en naar leeftijd (driemaandsgemiddelden) (29)

Totaal Mannen Vrouwen Korter dan 1 jaar < 25 25­34 35­64 1 jaar of langer jaar jaar jaar

x 1 000

Maart '00 ­ mei '00 195 103 93 111 85 24 45 126 April '00 ­ juni '00 173 91 82 95 78 21 44 108 Mei '00 ­ juli '00 171 87 83 89 82 18 46 106

Juli '00 ­ sept. '00 176 87 88 98 78 24 42 110 Okt. '00 ­ dec. '00 186 90 96 108 78 22 53 111 Jan. '01 ­ maart '01 176 98 78 114 62 24 43 109

Maart '01 ­ mei '01 134 76 58 79 55 16 31 87 April '01 ­ juni '01 132 72 61 80 52 16 31 85 Mei '01 ­ juli '01 132 70 62 82 50 14 32 86

Bron: Statistiek geregistreerde werkloosheid.

N.B. Niet voor seizoen gecorrigeerde cijfers. Duur inschrijving volgens registratie arbeidsbureaus.

2. Geregistreerde werklozen naar geslacht en leeftijd en naar geslacht en duur inschrijving (driemaandsgemiddelden) (29)

Totaal 25 jaar 25­64 jaar Korter dan 1 jaar 1 jaar of langer

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

x 1 000

Maart '00 ­ mei '00 195 11 13 91 80 55 55 47 37 April '00 ­ juni '00 173 10 12 82 70 47 48 44 34 Mei '00 ­ juli '00 171 9 9 78 74 45 44 42 39

Juli '00 ­ sept. '00 176 11 14 77 75 51 48 37 41 Okt. '00 ­ dec. '00 186 7 14 83 81 48 59 42 36 Jan. '01 ­ maart '01 176 11 13 87 65 65 49 33 28

Maart '01 ­ mei '01 134 9 7 67 50 43 36 33 22 April '01 ­ juni '01 132 10 6 62 55 41 39 30 21 Mei '01 ­ juli '01 132 9 5 61 57 41 41 29 21

Bron: Statistiek geregistreerde werkloosheid.

N.B. Niet voor seizoen gecorrigeerde cijfers. Duur inschrijving volgens registratie arbeidsbureaus.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
Prijsindexcijfers van de leaseprijzen naar type voertuig en prijscategorie 1) (21)

Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 Procentuele coefficient 1) ontwikkeling gem. gem. gem. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw.* 2e kw. 2001 t.o.v. 2e kw. 2000

juli 1990=100 2)

Auto lease, totaal 100 114,3 115,8 124,6 124,1 125,8 126,3 125,9 125,6 1,2

Personenauto's 77 116,7 118,6 129,1 128,6 130,5 131,0 130,6 130,2 1,2 w.v. categorie 3)
< 34 500 28 115,2 116,4 126,4 125,8 127,3 128,8 129,0 128,0 1,7 34 500­ 51 799 34 116,0 118,2 129,4 129,1 131,5 131,5 130,7 130,3 0,9 51 800 15 121,0 123,7 133,2 132,9 134,3 134,1 133,6 134,3 1,1

Bestelauto's 10 101,5 101,5 106,0 105,6 107,4 106,2 107,3 107,6 1,9

Vrachtauto's 13 110,1 110,3 112,2 111,9 111,8 113,7 112,0 111,7 ­0,2

1) De enqueteperiode is in de afgelopen jaren op verzoek van de branche-organisaties aangepast. De prijsindexcijfers voor 1994 zijn gebaseerd op uitsluitend de maand juli. De prijsindexcijfers in 1994 zijn gebaseerd op de maanden mei en juli. De prijsindexcijfers na 1994 zijn gebaseerd op uitsluitend de maand mei. Vanaf mei 1996 worden de prijsindexcijfers elk kwartaal berekend op basis van de middelste maand. 2) De wegingscoefficienten zijn gebaseerd op branche-informatie en op gegevens uit de Productiestatistiek van de verhuurbedrijven van roerende goederen 1991. 3) Prijscategorie op basis van de catalogusprijs in januari 1990 (inclusief BTW, exclusief afleveringskosten) van de goedkoopste uitvoering. Geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens voor nieuw aangekochte auto's.

Technische toelichting

De CBS-cijfers over de leaseprijzen van auto's zijn gebaseerd op de prijzen voor gesloten operational leasecontracten. De brandstofkosten zijn niet inbegrepen.

Prijsindexcijfers Beroepsgoederenvervoer over de weg

Vanaf heden zijn de gegevens over het tweede kwartaal 2001 beschikbaar van het Beroepsgoederenvervoer over de weg. Door nage- komen informatie zijn indexcijfers over het laatste kwartaal van 2000 en het eerste kwartaal van 2001 herzien. Aan het CBS onderzoek beroepsgoederenvervoer over de weg hebben circa 160 beroepsvervoerders hun medewerking verleend. Eigen vervoerders zijn niet opgenomen in het onderzoek. In de statistiek worden per bedrijf de prijzen van specifieke transporten met gelijkblijvende goederen en laad- en losadressen gevolgd. De transporten zijn ingedeeld op basis van het soort voertuig waarmee het transport is uitgevoerd. Eventuele wijzigingen van het transportmiddel, condities, hoeveelheid lading en dergelijke hebben geen invloed op de berekende prijsindexcijfers.

Prijsindexcijfers Beroepsgoederenvervoer over de weg 1) (21)

Deelmarkt Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 Procentuele coefficient 2) ontwikkeling gem. gem. gem. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw.* 2e kw. 2001 t.o.v. 2e kw. 2000

1e kwartaal 1994=100

Totaal 10 000 104,8 105,9 109,6 109,0 109,8 111,1 113,7 113,9 4,5 w.v.
containervervoer 838 101,4 103,2 108,7 108,6 108,7 109,4 111,7 111,6 2,8 verhuisvervoer 218 112,5 116,9 120,3 117,0 123,0 125,0 124,3 128,3 9,7 open en gesloten vervoer 4 336 107,3 108,5 111,7 110,9 111,6 113,4 117,8 118,1 6,5 koel-, en vries- en isothermvervoer 1 184 101,9 103,0 106,5 106,0 107,0 107,4 109,6 109,6 3,4 tankvervoer 838 100,7 99,5 102,9 102,8 102,9 103,9 104,2 105,4 2,5 kippervervoer 351 104,8 106,5 112,1 111,4 113,0 113,7 118,4 118,7 6,6 overig vervoer 2 235 103,5 104,9 108,7 108,2 109,0 110,2 110,5 109,9 1,6

Nationaal vervoer 5 272 106,9 108,6 112,4 111,8 112,6 113,9 117,8 118,0 5,5 w.v.
containervervoer 666 101,2 103,3 108,8 108,7 108,8 109,4 111,8 111,5 2,6 verhuisvervoer 137 111,9 116,0 119,8 116,8 122,0 124,3 125,2 130,4 11,6 open en gesloten vervoer 2 592 110,8 112,5 115,9 115,3 115,7 117,5 123,4 123,4 7,0 koel-, en vries- en isothermvervoer 312 104,3 105,9 107,7 107,5 108,2 108,2 110,9 110,9 3,2 tankvervoer 426 100,2 99,3 101,1 100,2 101,0 101,6 102,6 103,2 3,0 kippervervoer 304 104,8 106,8 112,6 111,5 113,5 114,4 119,7 120,1 7,7 overig vervoer 835 103,8 105,7 110,8 110,1 111,9 112,6 113,5 113,5 3,1

Internationaal vervoer 4 728 102,4 103,0 106,5 105,9 106,6 108,0 109,2 109,4 3,3 w.v.
containervervoer 172 102,1 102,8 108,1 108,2 108,2 109,3 111,4 111,7 3,2 verhuisvervoer 81 113,6 118,6 121,0 117,4 124,6 126,1 122,7 124,7 6,2 open en gesloten vervoer 1 744 102,0 102,4 105,5 104,5 105,5 107,4 109,6 110,4 5,6 koel-, en vries- en isothermvervoer 872 101,1 102,0 106,0 105,4 106,5 107,2 109,1 109,1 3,5 tankvervoer 412 101,3 99,7 104,9 105,5 104,9 106,3 105,9 107,6 2,0 kippervervoer 47 104,4 104,7 109,4 110,6 109,8 109,6 109,7 109,7 ­0,8 overig vervoer 1 400 103,4 104,5 107,4 107,1 107,3 108,7 108,7 107,7 0,6

1) De prijzen zijn kwartaalgemiddelden gebaseerd op de middelste maand van elk kwartaal. 2) De wegingscoefficienten zijn gebaseerd op branche-informatie, gegevens uit de Productiestatistiek Goederenwegvervoer 1992 en gegevens van de deelnemende beroepsvervoerders.

Statistisch bulletin 33 (CBS) 23/8/2001 3
Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (32)

Gemiddelden Week 33 per dag

2001 13­8 14­8 15­8 16­8 17­8

juni juli week 31 week 32 week 33


Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 5,01 5,00 4,88 4,85 4,77 4,79 4,79 4,78 4,76 4,74 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,64 4,63 4,50 4,47 4,39 4,42 4,41 4,40 4,36 4,38 5­< 8 jaar 4,90 4,91 4,79 4,76 4,69 4,72 4,72 4,71 4,68 4,65 3­< 8 jaar 4,79 4,80 4,68 4,64 4,57 4,60 4,59 4,58 4,55 4,54 Vijf langstlopende staatsleningen 5,40 5,39 5,27 5,24 5,17 5,18 5,19 5,18 5,16 5,14 Nieuwste 10-jarige staatslening 5,15 5,17 5,03 5,01 4,93 4,94 4,96 4,94 4,92 4,90

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 114,6 114,7 115,2 115,4 115,7 115,5 115,6 115,6 115,8 115,7 5­< 8 jaar 122,8 122,7 123,5 123,7 124,2 124,0 124,0 124,1 124,3 124,5 8­<10 jaar 126,6 126,3 127,4 127,6 128,4 128,3 128,3 128,2 128,5 128,5

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 327,3 309,0 302,4 303,7 301,6 302,9 303,0 300,4 300,9 300,8

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 365,2 366,8 369,4 370,4 371,8 371,9 371,2 371,6 371,7 372,6 Financiële instellingen
gewone obligaties 349,0 350,5 352,9 353,8 355,0 354,8 354,7 354,9 355,1 355,5 achtergestelde obligaties 427,1 429,0 432,6 434,1 435,7 435,7 435,0 435,5 435,8 436,8

Algemeen 364,0 365,7 368,3 369,3 370,6 370,6 370,2 370,5 370,6 371,3

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,63 4,60 4,61 4,59 4,59 4,60 4,59 4,59 4,58 4,59

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiële Markt
Algemeen 820,3 785,3 781,3 766,9 756,7 758,1 766,1 758,1 755,8 745,2 Algemeen excl. Kon. Olie 789,0 763,7 759,7 752,2 740,2 743,4 751,6 742,8 736,9 726,3

Internationals 856,3 814,3 820,2 788,7 781,2 778,1 785,2 783,2 786,2 773,4

Lokale fondsen 825,6 794,0 783,2 779,7 767,3 771,8 780,6 768,4 762,5 753,0 Financiële instellingen 1 009,5 998,3 989,3 991,4 989,0 986,5 1 005,7 993,4 990,0 969,6 Niet-financiële instellingen 748,4 700,6 687,7 680,1 659,9 669,7 671,8 658,9 650,8 648,4

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 172,9 165,3 164,0 162,0 158,5 159,3 160,3 159,0 157,5 156,5 aandelenfondsen 237,8 223,6 221,0 217,1 210,3 211,8 213,6 211,3 208,4 206,4 obligatiefondsen 132,6 132,0 132,1 132,2 132,4 132,5 132,6 132,2 132,4 132,5 geldmarktfondsen 118,0 118,3 118,4 118,5 118,6 118,5 118,6 118,6 118,6 118,6

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 342,7 315,2 316,8 314,2 305,3 307,9 309,4 305,2 302,9 301,4 CBS MIT-index 363,0 331,9 343,4 327,1 310,9 314,2 320,5 315,8 307,0 297,3 CBS MIT Small-index 458,9 385,2 386,1 368,8 353,6 355,4 364,5 355,8 349,8 342,3 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 97,7 96,3 95,7 95,5 94,1 94,4 94,6 94,1 93,9 93,7

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiële Markt
Algemeen 1 566,6 1 499,8 1 493,0 1 468,8 1 451,1 1 453,4 1 468,7 1 453,6 1 449,2 1 430,7 Algemeen excl. Kon. Olie 1 385,5 1 341,2 1 334,4 1 321,2 1 302,5 1 307,7 1 322,0 1 306,7 1 296,4 1 279,8

Internationals 1 752,2 1 666,1 1 680,3 1 624,5 1 609,0 1 602,5 1 617,3 1 613,1 1 619,3 1 592,8 Lokale fondsen 1 452,9 1 397,5 1 378,7 1 372,7 1 353,9 1 361,2 1 376,7 1 355,5 1 345,0 1 331,1 Financiële instellingen 2 113,3 2 089,8 2 071,1 2 075,5 2 078,6 2 071,6 2 112,0 2 086,1 2 079,0 2 044,5 Niet-financiële instellingen 1 196,2 1 120,1 1 100,0 1 088,0 1 056,3 1 071,6 1 075,0 1 054,9 1 041,9 1 038,0

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 190,0 181,7 180,3 178,2 174,4 175,2 176,3 174,9 173,3 172,2 aandelenfondsen 262,8 247,3 244,4 240,2 232,6 234,3 236,3 233,7 230,5 228,3 obligatiefondsen 144,2 143,7 143,9 144,0 144,3 144,3 144,4 144,1 144,3 144,3 geldmarktfondsen 122,4 122,7 122,9 122,9 123,0 123,0 123,0 123,1 123,0 123,0

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 406,8 374,4 376,4 373,4 362,9 365,9 367,7 362,8 359,9 358,2 CBS MIT-index 417,5 381,7 394,9 376,1 357,6 361,3 368,6 363,1 353,1 341,9 CBS MIT Small-index 498,1 418,1 419,1 400,3 383,8 385,8 395,6 386,2 379,7 371,6 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 156,6 156,9 156,0 155,5 153,5 153,8 154,1 153,5 153,1 152,9

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
Deel: ' Inhoud Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek '
Lees ook