Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 30 / 2 augustus 2001

Inhoud Overige gegevens Overige gegevens pag. 1 (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Algemeen Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statis- ­ Maandplanning sociaal-economische kerncijfers. pag. 6 tieken: ­ Werkelijke individuele consumptie van huishoudens, volume- Bevolking mutaties, mei 2001. ­ Bevolkingsontwikkeling, juni 2001. pag. 3 t/m 5 ­ Werkelijke individuele consumptie van huishoudens, waarde- mutaties, mei 2001. Huishoudens en individuen Inl. tel. (045) 570 70 70. ­ Consumentenconjunctuuronderzoek, juli 2001. pag. 2 ­ Ziekteverzuimcijfers overheid 1999 Inl. tel. (045) 570 70 70. Energie ­ Aardoliestatistiek: voorlopige cijfers mei 2001 ­ Aardoliegrondstoffen en -producten, april 2001. pag. 6 Inl. tel. (045) 570 70 70.

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 (ã 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 (ã 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: infoservice@cbs.nl © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V33253
Consumentenvertrouwen in juli stabiel Indexen consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

Het consumentenvertrouwen is in juli vrijwel gelijk aan dat van juni. index Het oordeel van de consument over de economie in het algemeen 40 verslechtert niet verder. Ook de koopbereidheid, de andere compo- nent van het consumentenvertrouwen, neemt niet verder af. Dit 30 blijkt uit het Consumenten Conjunctuur Onderzoek van het CBS. 20

Consument niet pessimistischer over economisch klimaat 10 Het onveranderde vertrouwen hangt grotendeels samen met het oordeel over het economisch klimaat. Dit is één van de twee 0 onderdelen waarmee het consumentenvertrouwen gemeten wordt. -10 De consument is in juli nagenoeg even pessimistisch over de economie als in juni. Sinds februari dit jaar is het pessimisme -20 vrijwel iedere maand toegenomen. In juli verwacht ruim veertig procent van de ondervraagden een voortgaande verslechtering -30 van de economie. Slechts één op de tien consumenten verwacht -40 dat het beter zal gaan. Vorig jaar was de consument nog over- j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j wegend optimistisch over het economisch klimaat. 1999 2000 2001 consumenten- economisch koop- Koopbereidheid stabiel vertrouwen klimaat bereidheid De koopbereidheid, de andere component van het consumenten- vertrouwen, is in juli eveneens vrijwel even groot als in juni. Daar- mee zet de daling die in juni plaatsvond niet verder door. De koop- bereidheid ligt echter het hele jaar al op een lager niveau dan in 2000. Dit onderdeel van het consumentenvertrouwen wordt gebaseerd op de mening van huishoudens over hun eigen finan- De ondervraagden kunnen vinden dat het beter gaat (de `optimis- ciën en over het doen van grote uitgaven. Ten opzichte van juni ten'), dat het slechter gaat (de `pessimisten') of dat de situatie vinden huishoudens de tijd even gunstig voor het doen van grote gelijk blijft. Als er evenveel optimistische als pessimistische consu- aankopen, zoals televisies, koelkasten en computers. De mening menten zijn, heeft de index de waarde nul. Een waarde van tien van de consument over de eigen financiële situatie is in juli iets betekent dat de optimisten een meerderheid van tien procent positiever dan vorige maand. hebben ten opzichte van de pessimisten. Twee van de vragen gaan over de economische situatie in het Technische toelichting algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden hierop de indicator De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre van het economisch klimaat. De overige drie vragen gaan over de huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. mening van huishoudens over het algemene economische klimaat De antwoorden op deze drie vragen worden samengevat in de en over de eigen koopbereidheid. Maandelijks worden hierover in indicator van de koopbereidheid. het Consumenten Conjunctuuronderzoek vijf vragen gesteld aan Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt vanaf mei 2000 ongeveer duizend personen. medegefinancierd door de Europese Gemeenschap.

Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (26)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Index van consumentenvertrouwen 2)

1994 ­18 ­16 ­14 ­11 ­8 ­6 ­5 3 6 ­3 ­2 ­8 1995 ­1 5 5 2 6 2 5 11 8 8 4 ­3 1996 4 ­2 ­8 ­8 ­2 ­1 4 5 8 8 2 1 1997 12 12 13 13 16 16 18 19 19 16 14 12 1998 20 19 23 20 25 25 25 24 16 4 4 5 1999 8 6 7 9 11 10 15 16 23 23 20 20 2000 28 24 25 26 25 27 25 26 24 23 17 19 2001 15 11 5 ­0 3 ­4 ­2

Index van het economisch klimaat 2)

1994 ­42 ­36 ­28 ­23 ­20 ­13 ­12 5 16 1 0 ­8 1995 1 7 9 2 9 1 3 14 11 13 7 ­1 1996 4 ­12 ­23 ­26 ­11 ­8 ­2 ­2 9 14 2 6 1997 18 13 13 15 23 18 21 23 24 23 20 16 1998 24 24 30 24 30 28 28 26 11 ­13 ­11 ­8 1999 ­3 ­7 ­8 ­9 ­3 ­4 6 6 24 24 17 18 2000 33 25 27 30 26 27 25 24 23 21 14 14 2001 10 ­1 ­13 ­26 ­20 ­29 ­28

Index van de koopbereidheid 2)

1994 ­1 ­3 ­4 ­3 ­0 ­2 ­1 1 ­1 ­5 ­4 ­7 1995 ­2 3 2 2 4 3 7 9 7 5 2 ­4 1996 4 4 2 5 3 4 8 9 7 5 2 ­2 1997 8 11 12 11 11 14 16 16 16 12 11 8 1998 17 15 19 18 21 22 22 22 20 15 14 13 1999 15 16 17 20 20 20 21 22 22 22 22 21 2000 24 23 23 24 24 27 25 27 25 24 19 22 2001 19 19 18 17 17 13 15

1) Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap; netto steekproef aantal is 930 in de maand juli 2001. Door omstandigheden omvat het onderzoek over de maand juni 2000, 543 geënquêteerden. Normaal gesproken maken ongeveer 900 personen deel uit van de steekproef. Door de kleinere steekproefomvang zijn de onnauwkeurigheidsmarges bij de uitkomsten iets groter dan gebruikelijk. 2) Voor berekeningswijze van deze index zie de publikatie Gebruikershandboek Consumentenconjunctuuronderzoek 1972 ­ 1992 (SDU/uitgeverij, 1994 . Met ingang van januari 1994 worden de indexen met terugwerkende kracht gepresenteerd als een saldo met als minimum ­100 en als maximum +100.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
I. Bevolking, stand en dynamiek

Levend- Overledenen Buitenlandse migratie Totale Aantal in- Binnen- Binnen- Huwelijks- Partner- Echt- geborenen bevolkings- woners aan landse gemeentelijk sluitingen schaps- scheidingen Immigratie Emigratie 1) groei 2) het einde verhuisde registraties van het jaar/ personen de maand

1996 189 521 137 561 108 749 91 945 73 218 15 567 107 629 774 1 084 411 85 140 34 871 1997 192 443 135 783 109 860 81 973 87 085 15 654 192 633 356 1 106 833 85 059 33 740 1998 199 408 137 482 122 407 79 289 106 033 15 760 225 665 795 1 108 216 86 956 4 626 32 459 1999 200 445 140 487 119 151 78 779 103 725 15 863 950 637 394 1 058 308 89 428 3 256 33 571 2000 206 606 140 543 132 857 79 043 119 877 15 983 827 614 232 972 515 88 034 2 922 34 227 januari 17 068 14 916 10 036 6 514 5 674 15 869 624 49 515 81 981 3 094 195 2 978 februari 16 605 11 775 10 250 5 588 9 492 15 879 116 46 390 79 500 4 487 215 2 875 maart 17 442 11 607 9 966 6 667 9 134 15 888 250 49 504 85 449 4 623 232 3 225 april 16 627 11 472 8 491 5 685 7 961 15 896 211 42 216 74 483 6 221 213 2 511 mei 17 511 11 510 9 970 5 660 10 311 15 906 522 49 657 86 128 11 333 313 3 192 juni 16 774 11 202 10 135 6 460 9 247 15 915 769 46 644 78 608 11 527 296 2 661 juli 17 696 11 167 12 270 8 222 10 577 15 926 346 58 057 85 335 8 799 241 2 900 augustus 18 314 10 960 14 834 7 719 14 469 15 940 815 63 145 80 807 9 830 254 2 890 september 17 734 10 665 14 015 7 415 13 669 15 954 484 56 981 77 276 12 552 276 2 841 oktober 17 156 11 561 12 611 6 713 11 493 15 965 977 53 264 81 389 6 503 225 2 993 november 16 993 11 372 11 939 6 464 11 096 15 977 073 50 878 81 642 4 315 239 2 976 december 16 686 12 336 8 340 6 660 6 030 15 983 103 47 981 79 917 4 750 223 2 185

2001
januari 15 764 13 188 9 124 5 500 6 200 15 989 303 42 451 72 077 3 842 168 2 748 februari 16 666 11 446 10 953 5 574 10 599 15 999 902 48 567 76 397 3 222 163 3 324 maart 15 675 11 587 13 197 8 935 8 350 16 008 252 53 869 89 316 4 248 171 3 156 april 16 244 11 772 9 821 5 505 8 788 16 017 040 43 865 72 844 5 942 146 3 044 mei 17 555 12 367 9 303 5 838 8 653 16 025 693 41 477 73 416 10 116 185 3 194 juni 15 286 10 156 9 541 6 369 8 302 16 033 995 44 254 71 138 9 384 161 3 025

N.B. De cijfers die betrekking hebben op 1999 en eerder, zijn definitief. De overige cijfers zijn voorlopig.

1) Inclusief saldo administratieve correcties.
2) Inclusief het verschil tussen het officieel vastgestelde en het berekende inwonertal (overige correcties).

II. Levendgeborenen naar legitimiteit en rangnummer (uit de moeder)

Eerste kinderen Tweede kinderen Derde kinderen Vierde of Totaal w.o. buitenechtelijk volgende kinderen totaal w.o. eerste kinderen

1996 85 792 68 334 24 631 10 764 189 521 32 192 20 492 1997 89 322 68 173 24 238 10 710 192 443 36 863 23 410 1998 93 876 69 877 24 970 10 685 199 408 41 439 26 691 1999 93 815 71 289 24 840 10 501 200 445 45 592 29 165 2000 96 109 73 916 25 645 10 936 206 606 51 842 32 732 januari 8 166 5 879 2 063 960 17 068 4 174 2 703 februari 7 680 6 034 2 005 886 16 605 4 129 2 615 maart 7 945 6 377 2 198 922 17 442 4 213 2 663 april 7 508 6 061 2 198 860 16 627 4 027 2 467 mei 7 733 6 550 2 266 962 17 511 4 248 2 598 juni 7 666 6 082 2 100 926 16 774 4 052 2 472 juli 8 129 6 459 2 188 920 17 696 4 423 2 752 augustus 8 581 6 568 2 258 907 18 314 4 681 2 978 september 8 413 6 205 2 198 918 17 734 4 546 2 956 oktober 8 121 6 049 2 061 925 17 156 4 416 2 785 november 8 111 5 936 2 078 868 16 993 4 442 2 815 december 8 056 5 716 2 032 882 16 686 4 491 2 928

2001
januari 7 398 5 680 1 848 838 15 764 4 085 2 620 februari 7 591 6 081 2 060 934 16 666 4 404 2 739 maart 7 089 5 795 1 989 802 15 675 4 140 2 588 april 7 309 6 023 2 082 830 16 244 4 290 2 734 mei 7 967 6 421 2 226 941 17 555 4 593 2 839 juni 7 007 5 643 1 873 763 15 286 4 273 2 653

N.B. De cijfers die betrekking hebben op 1999 en eerder, zijn definitief. De overige cijfers zijn voorlopig.

Statistisch bulletin 30 (CBS) 2/8/2001 3
III. Overledenen naar leeftijd en geslacht

0­19 jaar 20­39 jaar 40­59 jaar 60­79 jaar 80­89 jaar 90+ jaar Totaal w.o. beneden

M V M V M V M V M V M V M V M V

1996 1 125 800 2 115 1 167 8 365 5 276 33 896 22 029 18 749 26 064 4 758 13 217 69 008 68 553 615 471 1997 1 016 724 2 026 1 151 8 187 5 421 32 890 21 785 18 425 25 864 4 699 13 595 67 243 68 540 541 427 1998 1 103 692 1 901 1 035 8 340 5 520 33 343 21 962 18 598 26 028 4 924 14 036 68 209 69 273 613 422 1999 1 055 785 1 937 1 128 8 570 5 787 33 416 22 608 18 716 26 452 5 178 14 855 68 872 71 615 563 485 2000 1 082 789 1 837 1 087 8 808 5 854 32 731 22 129 19 339 27 077 4 985 14 825 68 782 71 761 548 444 januari 77 58 181 96 807 543 3 173 2 152 2 222 2 990 696 1 921 7 156 7 760 32 28 februari 81 55 118 97 660 444 2 659 1 795 1 738 2 276 479 1 373 5 735 6 040 40 27 maart 95 87 131 78 730 466 2 686 1 806 1 611 2 237 437 1 243 5 690 5 917 50 51 april 95 58 178 78 720 440 2 628 1 775 1 679 2 147 400 1 274 5 700 5 772 51 25 mei 98 63 155 81 758 499 2 638 1 805 1 586 2 234 401 1 192 5 636 5 874 50 33 juni 83 66 164 91 717 447 2 601 1 744 1 536 2 154 402 1 197 5 503 5 699 47 36 juli 101 75 147 89 707 490 2 734 1 812 1 459 2 124 351 1 078 5 499 5 668 50 46 augustus 92 80 170 89 724 497 2 522 1 734 1 441 2 160 358 1 093 5 307 5 653 45 45 september 88 66 147 98 728 472 2 508 1 786 1 402 2 007 334 1 029 5 207 5 458 46 41 oktober 103 51 163 112 744 520 2 840 1 893 1 490 2 151 367 1 127 5 707 5 854 49 35 november 65 63 145 96 745 520 2 792 1 809 1 481 2 203 375 1 078 5 603 5 769 32 38 december 104 67 138 82 768 516 2 950 2 018 1 694 2 394 385 1 220 6 039 6 297 56 39

2001
januari 106 71 168 105 763 514 2 902 2 015 1 861 2 589 548 1 546 6 348 6 840 49 41 februari 104 73 120 80 659 472 2 640 1 794 1 547 2 188 457 1 312 5 527 5 919 60 50 maart 84 50 149 76 720 499 2 641 1 741 1 685 2 167 490 1 285 5 769 5 818 44 35 april 70 45 143 103 751 489 2 730 1 775 1 692 2 278 417 1 279 5 803 5 969 30 20 mei 83 66 156 92 749 539 2 930 1 849 1 666 2 441 464 1 332 6 048 6 319 44 43 juni 91 64 133 69 620 415 2 365 1 557 1 373 1 973 396 1 100 4 978 5 178 51 45

N.B. De cijfers die betrekking hebben op 1999 en eerder, zijn definitief. De overige cijfers zijn voorlopig.

1) Leeftijd op de laatste verjaardag.

IV. Buitenlandse migratie naar geboorteland

Totaal 1) Werelddelen Landen

Europa Amerika Azië Afrika Oceanië EU-landen

Nederland België BR Verenigd Overige Duitsland Koninkrijk EU-landen

Immigratie 2)
1996 108 749 57 251 14 682 20 722 15 228 866 22 566 1 915 5 626 4 439 6 888 1997 109 860 56 719 15 736 22 016 14 527 862 22 715 2 244 5 548 4 454 7 533 1998 122 407 60 679 20 492 24 080 16 027 1 039 25 984 2 336 5 465 4 469 8 145 1999 119 151 61 522 19 946 21 557 14 921 1 204 24 974 2 360 5 193 4 780 8 523 2000 132 857 66 924 22 429 24 341 17 825 1 338 23 818 2 244 5 150 5 564 8 844 januari 10 036 5 439 1 528 1 628 1 316 125 2 011 206 478 407 754 februari 10 250 5 226 1 469 1 818 1 624 113 1 614 175 411 412 757 maart 9 966 5 059 1 454 1 889 1 460 104 1 700 162 411 443 684 april 8 491 4 295 1 311 1 554 1 216 115 1 600 139 356 362 556 mei 9 970 5 044 1 537 1 892 1 380 117 1 867 178 365 454 600 juni 10 135 5 039 1 700 1 984 1 310 102 2 079 145 406 422 534 juli 12 270 6 160 2 749 1 911 1 337 113 2 878 217 341 425 616 augustus 14 834 7 234 3 369 2 300 1 785 146 3 073 268 523 608 851 september 14 015 7 000 2 377 2 654 1 871 113 2 083 250 591 560 1 156 oktober 12 611 6 277 1 924 2 656 1 667 87 1 780 190 517 570 918 november 11 939 5 958 1 672 2 484 1 693 132 1 648 192 456 585 906 december 8 340 4 193 1 339 1 571 1 166 71 1 485 122 295 316 512

2001
januari 9 124 4 582 1 331 1 813 1 313 85 1 584 152 312 390 575 februari 10 953 5 417 1 427 2 194 1 797 118 1 621 186 392 460 796 maart 13 197 6 472 1 865 2 603 2 115 139 2 046 170 464 543 873 april 9 821 4 851 1 295 1 899 1 640 136 1 564 135 369 483 600 mei 9 303 4 281 1 326 1 904 1 671 121 1 489 143 349 355 593 juni 9 541 4 725 1 417 1 834 1 461 104 1 858 140 353 367 534 Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties) 1996 91 945 65 420 10 594 7 605 7 380 946 40 365 1 391 5 066 4 894 5 876 1997 81 973 58 535 9 701 6 889 6 089 774 37 849 1 293 4 336 3 748 5 249 1998 79 289 56 709 8 953 7 059 5 827 717 35 778 1 371 4 321 3 971 5 643 1999 78 779 55 853 9 055 7 054 5 997 818 35 785 1 331 4 119 3 643 5 627 2000 79 043 57 082 8 347 6 838 5 941 834 37 448 1 375 3 980 3 353 5 759 januari 6 514 4 651 671 560 535 97 3 178 109 266 281 439 februari 5 588 3 993 587 525 424 59 2 629 88 266 256 393 maart 6 667 4 679 696 719 516 57 2 999 141 353 275 519 april 5 685 4 085 569 490 491 50 2 724 64 280 259 359 mei 5 660 4 053 566 532 435 74 2 566 99 258 246 459 juni 6 460 4 608 756 582 449 64 2 937 119 343 311 544 juli 8 222 5 810 1 071 777 499 64 3 791 160 404 298 653 augustus 7 719 5 764 758 603 520 74 3 882 127 370 324 543 september 7 415 5 486 735 638 496 60 3 600 127 393 332 539 oktober 6 713 4 912 648 490 582 81 3 227 109 357 280 459 november 6 464 4 572 746 543 530 74 2 916 109 349 263 473 december 5 936 4 469 544 379 464 80 2 999 123 341 228 379

2001
januari 5 500 3 897 585 501 470 47 2 664 91 201 202 354 februari 5 574 4 144 482 425 449 74 2 687 128 257 199 412 maart 8 935 6 107 966 932 865 64 4 034 126 376 359 633 april 5 505 3 966 529 497 465 48 2 607 72 305 204 374 mei 5 838 4 135 619 544 479 61 2 726 117 260 221 461 juni 6 369 4 634 796 446 430 63 2 999 96 303 243 539

N.B. De cijfers die betrekking hebben op 1999 en eerder zijn definitief. De overige cijfers zijn voorlopig.

1) Inclusief geboorteland onbekend.
2) Inclusief in Nederlandse asielzoekerscentra geboren kinderen.

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
V. Asielaanvragen naar land van nationaliteit

Totaal w.o.

Afghanistan Bosnië- China Irak Iran Servië en Somalië Sri Lanka Turkije Dem. Rep. Herzegovina Montenegro Congo (Za- ïre)

1996 22 857 3 019 984 468 4 378 1 521 797 1 461 1 483 692 435 1997 34 443 5 920 1 968 1 158 9 641 1 253 1 652 1 280 1 497 1 135 592 1998 45 217 7 118 3 769 916 8 300 1 680 4 288 2 775 1 049 1 222 410 1999 42 729 4 400 1 169 1 246 3 703 1 527 7 125 2 731 856 1 490 252 2000 43 559 5 032 1 637 1 393 2 747 2 530 3 813 2 095 972 2 246 501 januari 4 125 391 89 112 312 224 260 348 110 175 31 februari 3 840 352 78 111 305 183 199 156 97 192 70 maart 3 571 334 181 98 238 150 330 173 107 185 39 april 3 104 348 139 109 157 176 318 193 71 153 36 mei 3 053 390 105 118 151 160 175 156 60 234 34 juni 3 371 398 87 140 139 105 818 120 89 151 26 juli 3 581 428 161 146 195 173 608 154 75 173 38 augustus 3 920 558 154 151 259 243 346 214 80 159 63 september 3 418 410 185 97 222 230 198 194 74 209 41 oktober 3 981 417 155 114 246 316 273 136 86 225 39 november 3 927 526 146 113 285 291 168 139 54 205 41 december 3 668 480 157 84 238 279 120 112 69 185 43

2001
januari 3 697 342 211 96 214 310 106 135 76 174 45 februari 2 805 254 191 86 139 172 59 85 42 154 38 maart 3 086 358 139 59 171 125 106 103 57 152 41 april 2 781 263 88 79 97 124 81 98 72 131 50 mei 2 549 298 106 38 85 98 102 89 49 141 25 juni . . . . . . . . . . .

Bron: Ministerie van Justitie.

Afghani- China Egypte Irak Iran Japan Marokko Neder- Somalië Suriname Turkije VS van Voormalig Voomalige Zuid- stan landse Amerika Joego- Sovjet Afrika Antillen slavië Unie plus Aruba

2 848 1 516 750 4 673 2 818 1 385 4 528 3 845 3 478 3 643 6 209 3 132 3 636 2 378 913 3 664 1 788 826 6 130 1 689 1 293 4 894 4 751 1 644 3 555 6 291 3 151 1 818 2 162 1 051 3 929 1 940 859 7 368 1 139 1 228 5 531 7 588 1 385 4 603 5 459 3 408 1 682 2 656 1 688 5 506 1 850 671 3 346 1 144 1 293 4 670 8 813 1 668 3 205 4 817 3 488 4 133 2 975 1 333 4 611 2 632 571 4 445 1 733 1 298 4 483 10 168 2 182 3 601 5 393 3 538 4 780 6 104 1 331 269 149 45 318 104 84 372 656 168 209 431 280 414 326 111 319 179 50 395 142 75 485 470 193 269 463 306 509 471 138 316 198 51 396 143 101 398 495 172 301 493 264 410 361 120 257 146 31 254 98 129 406 530 150 231 360 204 250 366 104 296 188 35 374 135 175 359 623 188 303 439 245 402 356 106 354 246 48 408 97 111 364 841 179 279 296 255 381 461 81 374 195 44 323 141 102 262 1 608 181 329 343 341 394 585 77 397 230 49 377 133 133 509 1 779 161 443 563 524 327 534 137 589 337 64 369 197 118 517 1 105 227 366 552 360 468 663 123 567 312 52 515 211 114 378 806 154 342 537 327 463 798 119 529 300 62 416 228 91 261 635 264 321 506 255 505 667 103 344 152 40 300 104 65 172 620 145 208 410 177 257 516 112

410 179 41 376 154 37 274 555 132 220 440 221 295 443 125 472 228 55 412 211 82 427 470 188 259 504 271 342 570 148 482 299 68 472 199 122 486 701 256 295 624 279 450 773 157 333 323 48 236 138 120 504 473 156 283 465 202 310 502 120 390 253 36 228 182 116 519 510 114 278 450 174 214 337 97 368 185 58 245 157 122 376 592 166 250 418 226 234 479 93

108 684 617 245 443 1 388 2 490 3 288 641 2 391 4 189 2 635 1 222 551 649 56 592 502 257 465 1 246 1 711 14 354 771 2 228 2 637 2 494 1 122 538 647 109 532 373 373 349 1 137 1 466 2 385 846 1 791 2 210 2 544 774 596 815 204 544 335 720 339 1 237 1 432 2 646 1 286 1 630 1 860 2 557 938 493 816 214 502 270 634 318 1 155 1 110 2 447 1 829 1 277 1 161 2 489 1 263 668 680 40 58 22 72 21 72 96 214 153 152 60 162 123 60 83 24 29 18 79 27 79 73 176 126 100 72 132 87 62 56 14 57 30 59 38 189 102 190 137 109 67 215 78 70 55 5 22 23 46 25 90 123 144 120 119 93 162 106 34 45 11 56 27 60 22 66 73 180 108 61 104 181 132 60 39 14 47 7 53 24 119 85 181 122 106 73 281 84 38 45 19 36 24 41 43 144 108 258 152 141 83 425 116 65 47 10 33 27 51 19 124 80 216 203 81 108 244 164 57 56 16 51 12 67 35 80 85 241 191 128 119 165 127 50 64 14 41 19 37 21 68 103 237 221 94 134 171 85 64 56 35 42 33 44 28 63 118 254 140 139 126 178 109 61 48 12 30 28 25 15 61 64 156 156 47 122 173 52 47 86

39 58 19 72 23 44 68 186 143 68 105 174 68 61 64 24 34 4 50 14 52 34 184 221 45 91 132 127 46 41 21 75 41 82 38 253 152 304 304 209 135 264 142 92 67 24 32 11 53 32 91 50 162 153 59 108 166 112 28 53 28 41 13 58 16 102 83 202 174 82 82 180 65 66 41 27 33 0 36 39 76 98 230 140 77 105 270 91 64 46

Statistisch bulletin 30 (CBS) 2/8/2001 5
Aardoliegrondstoffen en -producten (26)

2000 2001 2000 2001

jaar april februari maart april jaar april februari maart april
----- ----- ----- ---- ----- ----- mln kg

Grondstoffen Winning Verwerking raffinaderijen

Ruwe aardolie 1 443 120 102 110 108 55 078 4 494 4 360 4 650 4 830 Overige grondstoffen 957 75 92 94 79 6 760 460 569 640 591

Totaal grondstoffen 2 401 195 194 204 187 61 838 4 954 4 929 5 291 5 421

Chemisch restgas 1 868 111 162 188 177 703 36 62 67 60 Raffinaderijgas 1 816 139 140 149 152 ­ ­ ­ ­ ­ Vloeibaar gas 3 720 244 298 374 370 2 099 150 190 161 150 Nafta's 4 983 332 464 483 460 387 12 31 53 36 Aromaten 7 161 376 567 615 617 1 594 141 120 129 161

Motorbenzine 9 646 886 770 767 963 4 030 351 312 342 336 Speciale benzine en min. terpentijn 389 20 30 37 32 110 7 8 10 8 Overige lichte oliën 6 398 476 527 551 436 1 003 62 102 68 45 Vliegtuigbenzine 51 7 0 2 11 3 1 0 0 0 Jet fuel benzine basis ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Jet fuel petroleum basis 7 121 640 514 613 616 86 6 4 5 4 Petroleum 440 17 57 56 40 83 6 6 10 6 Gas-/diesel- en lichte stookolie
< 15 cSt 22 711 1 599 1 810 1 918 1 926 6 663 599 478 606 550 Stookolie = 15 cSt 12 215 1 063 912 895 1 051 51 8 3 7 3 Minerale smeeroliën en -vetten 654 57 48 35 46 183 16 15 15 15

Bitumen 740 63 42 45 68 287 36 8 41 26 Minerale wassen 127 12 8 8 8 97 5 4 ­6 3 Overige producten 4 822 297 445 461 415 2 289 146 204 295 221

Totaal producten 84 863 6 339 6 794 7 197 7 388 19 669 1 584 1 547 1 803 1 625

1) Exclusief het verbruik als grondstof en/of brandstof voor de in deze tabel genoemde producten.

6 Centraal Bureau voor de Statistiek
Maandplanning sociaal-economische kerncijfers

Het CBS publiceert een jaarplanning en een halfjaarplanning van zijn persberichten. Deze geven een indicatie van het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen. De weekplanning geeft nauwkeurig weer op welke dag een persbericht gepubliceerd zal worden. Als een uitbreiding van de dienstverlening publiceert het CBS voortaan ook maandelijks de publicatiedata van een aantal sociaal-economische kern- cijfers voor de komende vijf maanden.
Nieuwe cijfers over lonen en bevolking worden gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. Nieuwe cijfers over werkgelegeheid worden gepubliceerd op de internet-site van het CBS (www.cbs.nl). De overige sociaal-economische kerncijfers worden als persbericht uitgebracht.

Onderwerp Publicatiedatum

2001

augustus september oktober november december

Kwartaalrekeningen 16 (2e kw 01) 1) 18 (2e kw 01) 2) 15 (3e kw 01) 1) Industriële productie 09 (06-01) 11 (07-01­08-01) 08 (09-01) 11 (10-01) Werkgelegenheid 28 (2e kw 01) 21 (3e kw 01) Werkloosheid 17 (05-01­07-01) 19 (06-01­08-01) 17 (07-01­09-01) 16 (08-01­10-01) 19 (09-01­11-01) Lonen * 30 (07-01) 27 (08-01) 25 (09-01) 29 (10-01) 20 (11-01) Consumentenprijzen 10 (07-01) 07 (08-01) 05 (09-01) 09 (10-01) 07 (11-01) Producentenprijzen 31 (07-01) 30 (10-01) Internationale handel 24 (06-01) 25 (07-01) 24 (08-01) 23 (09-01) 21 (10-01) Bevolking* 02 (06-01) 30 (07-01) 04 (08-01) 01 (09-01) 29 (10-01)

Tussen haakjes staat de verslagperiode.

* Gepubliceerd in het Statistisch Bulletin, beschikbaar op het Internet (www.cbs.nl). 1) Eerste raming.
2) Definitieve cijfers.

Statistisch bulletin 30 (CBS) 2/8/2001 7
op
CBS uur
het
van 9.30omal
INTERNET https://www.cbs.nl persberichten morgen
De elke

8 Centraal Bureau voor de Statistiek
Deel: ' Inhoud Statistisch no. 30 Centraal Bureau voor de Statistiek '
Lees ook