Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 39 / 4 oktober 2001

Inhoud Economische relaties met het buitenland ­ De buitenlandse handel van Nederland, mei 2001. pag. 6 ­ Geregistreerde en bijgeschatte in- en uitvoer, juli 2001. pag. 6 ­ Invoer per goederensoort, juli 2001. pag. 9 Overige gegevens pag. 1 ­ Uitvoer per goederensoort, juli 2001. pag. 10 ­ Invoer per land, juli 2001. pag. 7 ­ Uitvoer per land, juli 2001. pag. 8 Algemeen
­ Maandplanning sociaal-economische kerncijfers. . pag. 15 Prijzen ­ Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen Arbeid en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak augustus ­ Vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit 2001. pag. 14 en bedrijfsgrootte, 30 juni 2001. pag. 5 ­ Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfsklas- ­ Ontstane vacatures bij particuliere bedrijven naar economische se, augustus 2001. pag. 12 activiteit en bedrijfsgrootte, 2e kwartaal 2001. pag. 4 ­ Producentenprijsindexcijfers voor de nijverheid, per bedrijfstak, ­ Vervulde vacatures bij particuliere bedrijven naar economische augustus 2001. pag. 11 activiteit en bedrijfsgrootte, 2e kwartaal 2001. pag. 5

Energie Bouwnijverheid ­ Aardoliegrondstoffen en -producten, juni 2001. pag. 3 ­ Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, juni 2001. pag. 11

Financiële instellingen en markten
­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 38. pag. 16 Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Huishoudens en individuen Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: ­ Consumentenconjunctuuronderzoek, september 2001. pag. 2 ­ Aantal vacatures bij de overheid en het onderwijs, ultimo maart ­ Voor binnenlands verbruik beschikbaar gekomen hoeveelheden 2001. van een aantal voedings- en genotmiddelen, 2000. pag. 4 Inl. tel. (045) 570 70 70.

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 (ã 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 (ã 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: infoservice@cbs.nl © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V33657Consumentenvertrouwen fors gedaald na aanslagen VS Indexen consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

index Het consumentenvertrouwen in Nederland is na de terreuraansla- 40 gen in de Verenigde Staten fors gedaald. De vertrouwensindex is 30 na de aanslagen met negen punten gedaald ten opzichte van het reguliere cijfer over september, dat het vertrouwen weergeeft vóór 20 de gebeurtenissen. Dat cijfer duidde nog op een stabiel consumen- tenvertrouwen in vergelijking met augustus. Dit blijkt uit het Consu- 10 menten Conjunctuur Onderzoek van het CBS, dat in verband met de gebeurtenissen extra is uitgebreid. Anderhalve week na de aan- 0 slagen is de consument duidelijk pessimistischer over de algeme- -10 ne economische ontwikkelingen. Ook de koopbereidheid van huis- houdens is aangetast, met name door somberdere verwachtingen -20 over de eigen financiële situatie. De neiging tot het doen van grote aankopen lijkt evenwel nauwelijks te zijn afgenomen door de ter- -30 reuraanslagen. -40 s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s 1999 2000 2001 Consument pessimistischer door aanslagen
Het consumentenvertrouwen is ongeveer anderhalve week na de consumenten- economisch koop- vertrouwen klimaat bereidheid terreuraanslagen van 11 september negen punten lager dan het reguliere septembercijfer van de vertrouwensindex. Het consumen- tenvertrouwen bestaat uit twee onderdelen: het oordeel over de economie in het algemeen en de koopbereidheid. Beide onder- delen laten een vergelijkbare daling van het vertrouwen zien. Het oordeel over het economische klimaat komt tien punten lager uit, consument weer vóór die gebeurtenissen. Deze uitkomst wees op de koopbereidheid neemt acht punten af. In vergelijking met eerde- een aanhoudende stabilisatie van het vertrouwen, na een forse da- re crisisperioden is vooral de daling van de koopbereidheid opval- ling in de periode december 2000­juni 2001. lend groot.
De lagere koopbereidheid van huishoudens hangt vooral samen met een minder gunstige verwachting over de eigen financiële situ- Technische toelichting atie. De aanslagen lijken desondanks nauwelijks effect gehad te Het consumentenvertrouwen wordt gemeten in de eerste tien hebben op de mate waarin consumenten de tijd gunstig vinden werkdagen van de maand (voor september is dat van 3 t/m 7 en voor het doen van grote aankopen. Zowel voor als na de aansla- 10 t/m 14 september). Negentig procent van de respons was vóór gen vindt de consument de tijd daarvoor iets minder gunstig dan in de aanslagen op 11 september binnen. Daardoor geeft het regu- augustus. liere cijfer van het consumentenvertrouwen in september na- Het consumentenvertrouwen in eerdere crisisperioden genoeg de situatie van vóór de aanslagen weer. Om het effect van Op eerdere politiek-militaire crisissituaties reageerde het consu- de aanslagen op het vertrouwen van de consument aan te kunnen mentenvertrouwen eveneens fors. Bij het uitbreken van de Golfcri- geven, heeft het CBS op 20, 21 en 22 september een aanvullende sis eind 1990 zakte de index in drie maanden tijd met twintig pun- enquête gehouden onder 250 huishoudens. De uitkomsten daar- ten. Op eerdere forse koersdalingen op de effectenbeurzen van geven een indicatie voor het eerste effect van de aanslagen op reageerde de consument echter minder heftig. Bij de crash eind het vertrouwen. Door de kleinere omvang van de steekproef zijn de 1987 en de koersdalingen begin 2001 daalde het vertrouwen bij- onnauwkeurigheidsmarges groter dan bij het reguliere onderzoek. voorbeeld slechts enkele punten. Verder reageert het consumen- Een op meer feiten over de economische consequenties geba- tenvertrouwen meestal sterk op structurele economische ontwikke- seerd oordeel van de consument kan pas bij het consumentenver- lingen, zoals duidelijke versnellingen of vertragingen van de trouwen van oktober gegeven worden. economische groei. Zo zakte de index bij het uitbreken van de De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre Aziëcrisis in 1998 in twee maanden tijd met twintig punten. Vooraf- huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaand aan het faillissement van Fokker in 1996 daalde het vertrou- gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de wen twaalf punten. mening van huishoudens over het algemene economische klimaat en over de eigen koopbereidheid. Maandelijks worden hierover in het Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) vijf vragen gesteld Consequenties voor koopbereidheid meestal kleiner aan ongeveer duizend personen. Daarnaast bevat het CCO onder De schommelingen in het consumentenvertrouwen werden in eer- andere vragen over de verwachtingen voor de werkloosheid en de dere crisisperioden grotendeels veroorzaakt door het oordeel van inflatie en over het spaargedrag en aankoopplannen van huishou- de consument over de economische ontwikkelingen, één van de dens. twee onderdelen van het vertrouwen. De daling van de koopbe- De ondervraagden kunnen vinden dat het beter gaat (de 'optimis- reidheid, het andere onderdeel, was tijdens crisisperioden meestal ten'), dat het slechter gaat (de 'pessimisten') of dat de situatie gelijk kleiner dan die van het oordeel over het economisch klimaat. Bij blijft. Als er evenveel optimistische als pessimistische consumen- het uitbreken van de Golfcrisis nam de koopbereidheid twaalf pun- ten zijn, heeft de index de waarde nul. Een waarde van tien bete- ten af, terwijl het oordeel over de economie in het algemeen meer kent dat de optimisten een meerderheid van tien procent hebben dan tweeëneenhalf keer zo sterk daalde, namelijk 32 punten. Na ten opzichte van de pessimisten. de terreuraanslagen in de VS is de koopbereidheid tot nu toe acht Twee van de vragen gaan over de economische situatie in het punten gedaald en het oordeel over de economie tien punten. algemeen. Het CBS berekent uit de antwoorden hierop de indicator van het economisch klimaat. De overige drie vragen gaan over de financiële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de Reguliere cijfer consumentenvertrouwen september stabiel vraag of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. Het consumentenvertrouwen van september volgens de normale De antwoorden op deze drie vragen worden samengevat in de meting is even hoog als in augustus. Het overgrote deel van de indicator van de koopbereidheid. antwoorden voor dit onderzoek is verzameld vóór de terroristische Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt vanaf mei 2000 aanslagen in de VS. Dit cijfer geeft dus vooral de mening van de medegefinancierd door de Europese Gemeenschap.

2 Centraal Bureau voor de StatistiekConsumentenconjunctuuronderzoek 1)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Index van consumentenvertrouwen 2)

1994 ­18 ­16 ­14 ­11 ­8 ­6 ­5 3 6 ­3 ­2 ­8 1995 ­1 5 5 2 6 2 5 11 8 8 4 ­3 1996 4 ­2 ­8 ­8 ­2 ­1 4 5 8 8 2 1 1997 12 12 13 13 16 16 18 19 19 16 14 12 1998 20 19 23 20 25 25 25 24 16 4 4 5 1999 8 6 7 9 11 10 15 16 23 23 20 20 2000 28 24 25 26 25 27 25 26 24 23 17 19 2001 15 11 5 ­0 3 ­4 ­2 ­5 ­5

Index van het economisch klimaat 2)

1994 ­42 ­36 ­28 ­23 ­20 ­13 ­12 5 16 1 0 ­8 1995 1 7 9 2 9 1 3 14 11 13 7 ­1 1996 4 ­12 ­23 ­26 ­10,7 ­8 ­2 ­2 9 14 2 6 1997 18 13 13 15 23 18 21 23 24 23 20 16 1998 24 24 30 24 30 28 28 26 11 ­13 ­11 ­8 1999 ­3 ­7 ­8 ­9 ­3 ­4 6 6 24 24 17 18 2000 33 25 27 30 26 27 25 24 23 21 14 14 2001 10 ­1 ­13 ­26 ­20 ­29 ­28 ­35 ­33

Index van de koopbereidheid 2)

1994 ­1 ­3 ­4 ­3 0 ­2 ­1 1 ­1 ­5 ­4 ­7 1995 ­2 3 2 2 4 3 7 9 7 5 2 ­4 1996 4 4 2 5 3 4 8 9 7 5 2 ­2 1997 8 11 12 11 11 14 16 16 16 12 11 8 1998 17 15 19 18 21 22 22 22 20 15 14 13 1999 15 16 17 20 20 20 21 22 22 22 22 21 2000 24 23 23 24 24 27 25 27 25 24 19 22 2001 19 19 18 17 17 13 15 15 14

1) Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap; netto steekproef aantal is 947 in de maand september 2001. Door omstandigheden omvat het onderzoek over de maand juni 2000, 543 geënquêteerden. Normaal gesproken maken ongeveer 900 personen deel uit van de steekproef. Door de kleinere steekproef- omvang zijn de onnauwkeurigheidsmarges bij de uitkomsten iets groter dan gebruikelijk. 2) Voor berekeningswijze van deze index zie de publikatie Gebruikershandboek Consumentenconjunctuuronderzoek 1972­1992 (SDU/uitgeverij, 1994). Met ingang van januari 1994 worden de indexen met terugwerkende kracht gepresenteerd als een saldo met als minimum ­100 en als maximum +100.

Aardoliegrondstoffen en­producten (35)

2000 2001 2000 2001

jaar juni april mei juni jaar juni april mei juni

mln kg

Grondstoffen Winning Verwerking raffinaderijen

Ruwe aardolie 1 443 125 108 78 90 55 078 4 316 4 830 4 794 4 182 Overige grondstoffen 957 52 79 71 71 6 760 441 591 594 564

Totaal grondstoffen 2 401 177 187 148 161 61 838 4 758 5 421 5 387 4 746

Chemisch restgas 1 868 130 177 177 175 703 58 60 65 64 Raffinaderijgas 1 816 152 152 151 150 ­ ­ ­ ­ ­ Vloeibaar gas 3 720 326 370 359 345 2 099 169 150 135 153 Nafta's 4 983 293 460 488 356 387 31 36 73 20 Aromaten 7 161 404 617 678 676 1 594 94 161 187 186

Motorbenzine 9 646 765 963 866 889 4 030 336 336 376 340 Speciale benzine en min. terpentijn 389 42 32 22 60 110 12 8 9 7 Overige lichte olien 6 398 732 436 537 474 1 003 121 45 73 73 Vliegtuigbenzine 51 6 11 1 12 3 0 0 0 0 Jet fuel benzine basis ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Jet fuel petroleum basis 7 121 533 616 628 534 86 8 4 5 5 Petroleum 440 26 40 43 65 83 8 6 9 6 Gas-/diesel- en lichte stookolie
15 cSt 22 711 1 824 1 926 1 825 1 729 6 663 524 550 644 558 Stookolie >= 15 cSt 12 215 964 1 051 976 815 51 3 3 4 3 Minerale smeerolien en­vetten 654 55 46 57 53 183 14 15 15 12

Bitumen 740 87 68 72 75 287 37 26 40 45 Minerale wassen 127 13 8 11 15 97 1 3 8 7 Overige producten 4 822 334 415 404 405 2 289 221 221 141 165

Totaal producten 84 863 6 684 7 388 7 295 6 827 19 669 1 638 1 625 1 785 1 646


*) Exclusief het verbruik als grondstof en/of brandstof voor de in deze tabel genoemde producten.
Statistisch bulletin 39 (CBS) 4/10/2001 3Voor binnenlands verbruik beschikbaar gekomen hoeveelheden van een aantal voedings- en genotmiddelen, gemiddeld per jaar en per hoofd van de bevolking (2000, no. 30)

Eenheid 1996 1997 1998 1999 2000

Eetbare oliën en vetten
boter kg 3,4 3,5 3,3 3,3 3,3 margarine kg 7,8 7,5 7,2 6,8 6,6 halvarine kg 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 spijsvetten en­oliën kg 23,2 24,7 24,9 24,9 24,9

Melk en zuivelproducten (excl. boter)
volle melk kg 31,2 30,6 30,2 30,0 30,2 halfvolle melk kg 44,3 44,3 43,4 42,7 42,8 magere melk kg 18,7 18,8 18,9 19,0 . karnemelk kg 9,2 9,4 8,8 8,9 8,4 koffiemelk (omgerekend tot melk) kg 10,6 9,8 9,6 9,4 . room kg 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 kaas kg 14,5 14,6 14,3 14,3 14,5

Vlees
rund- en kalfsvlees kg 20,4 20,2 19,7 19,6 19,2 varkensvlees kg 44,5 43,0 44,0 43,6 43,6 ander vlees kg 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 geslacht pluimvee kg 21,4 21,8 21,8 21,4 21,6 Kippen-eieren stuks 175 176 178 180 180

Tarwebloem en­meel kg 69 65 67 69 66 w.v.bestemd voor brood kg 43 43 43 44 44 Brood kg 59 59 59 60 60

Grutterswaren
consumptierijst (incl. rijstkindermeel) kg 3,8 4,1 5,0 6,9 7,0 overige grutterswaren kg 1,1 1,1 0,7 0,4 0,4 Aardappelen kg 84,0 85,0 79,0 78,0 77,0

Koffie, gebrand kg 7,8 7,6 7,7 7,7 7,3 Thee kg 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 Frisdranken (incl. mineraalwater) liter 95,0 97,0 101,0 105,0 105,6

Gedistilleerd 1) 1 A' 100% 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 Bier liter 85,0 86,0 84,0 84,0 82,5 Wijn liter 17,1 17,5 18,4 18,6 18,8

Sigaren 1) stuks 27 28 30 32 32 Sigaretten 1) stuks 993 1 063 999 1 050 1 048 Shag en pijptabak 1) kg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Gemiddelde bevolking 1 000 15 530 15 609 15 707 15 810 15 923

1) De uitkomsten hebben betrekking op hoeveelheden die berekend zijn uit resp. de accijnsopbrengsten en de afgeleverde banderollen aan fabrikanten en importeurs. In verband met eventuele voorraadvorming kunnen de uitkomsten afwijken van de werkelijke consumptie.

N.B. Voor het merendeel van de artikelen zullen deze jaargegevens het werkelijk binnenlands verbruik benaderen. Voor een aantal artikelen zijn de voorraadmutaties bij de industrie en handel buiten beschouwing gebleven; voor boter, margarine, spijsvetten en­oliën, kaas, tarwebloem en­meel, consumptierijst, overige grutterswaren, sui- ker, koffie, thee, gedistilleerd en bier is geheel of grotendeels rekening gehouden met de veranderingen in de industrievoorraden; voor boter bovendien met de koel- huisvoorraden. Gegevens deels ontleend aan externe bronnen: productschappen, branche-verenigingen en Ministerie van Financiën.

Ontstane vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte (26)

1998 1999 2000 1999 2000 2001

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw.

x 1 000

Totaal 790 882 945 225 250 197 210 267 233 208 237 252 252

Bedrijfssector 1)

01­05 Landbouw en visserij 24 23 26 7 8 5 4 7 6 8 6 6 4 10­45 Industrie en bouwnijverheid 152 177 191 47 52 39 39 59 53 38 42 49 42 50­74 Commerciele dienstverlening 482 534 572 134 151 118 132 161 137 126 149 152 159 75­93 Niet-commerciele dienstverlening 133 147 156 37 39 36 36 40 38 38 40 45 47

Bedrijfstak 1)

10­14 Delfstoffenwinning 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15­37 Industrie 91 103 114 24 28 26 25 32 33 23 27 27 27 40­41 Energie- en waterleidingbedrijven 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 45 Bouwnijverheid 59 72 74 22 24 13 13 26 19 14 14 22 15

50­52 Handel 198 207 222 50 59 46 53 57 54 51 61 55 52 55 Horeca 51 57 59 15 15 14 13 17 17 13 11 17 23 60­64 Vervoer en communicatie 52 69 62 17 23 15 14 16 15 16 15 14 14 65­67 Financiele instellingen 21 29 34 8 10 5 7 11 7 6 10 9 7 70­74 Zakelijke dienstverlening 159 171 194 45 44 38 45 59 44 39 52 56 63 w.o. computerservice, informatietechnolo- gie 32 23 27 7 5 4 7 11 4 5 7 9 6

85 Gezondheids- en welzijnszorg 82 94 104 22 25 23 23 27 26 25 26 31 31 90­93 Cultuur en overige dienstverlening 42 47 43 13 13 11 11 11 10 11 12 12 14

Bedrijfsgrootte

Bedrijven met 1­ 9 werknemers 246 285 274 69 86 59 71 81 66 59 69 76 82 Bedrijven met 10­99 werknemers 269 288 323 73 84 64 67 94 81 70 78 83 89 Bedrijven met 100 werknemers en meer 275 309 348 83 79 73 73 93 86 79 90 93 81

1) Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling.

4 Centraal Bureau voor de StatistiekVacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte (26)

1998 1999 2000 1999 2000 2001

31 maart 30 juni 30 sept. 31 dec. 31 maart 30 juni 30 sept. 31 dec. 31 maart 30 juni

x 1 000

Totaal 123,4 157,7 200,8 145,5 181,6 157,4 168,1 200,8 201,6 169,4 188,8 200,6 201,7

Bedrijfssector 1)

01­05 Landbouw en visserij 2,0 2,6 3,4 2,6 3,2 2,3 2,5 3,4 4,1 2,8 3,8 4,4 3,4 10­45 Industrie en bouwnijverheid 28,2 37,4 47,5 33,3 43,2 38,6 40,3 50,9 54,2 42,7 43,8 45,2 45,5 50­74 Commerciele dienstverlening 73,7 94,1 109,3 86,2 110,5 93,2 99,6 117,6 115,8 98,3 111,7 118,4 118,3 75­93 Niet-commerciele dienstverlening 19,4 23,6 27,4 23,4 24,6 23,3 25,6 28,9 27,5 25,6 29,6 32,7 34,4

Bedrijfstak 1)

10­14 Delfstoffenwinning 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 15­37 Industrie 18,7 22,6 28,2 20,2 24,2 23,6 25,7 28,9 32,6 25,3 26,4 24,5 24,8 40­41 Energie- en waterleidingbedrijven 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,7 0,5 45 Bouwnijverheid 8,8 14,3 18,6 12,4 18,3 14,6 14,0 21,3 20,8 16,8 16,7 19,8 20,1

50­52 Handel 23,5 30,8 34,6 28,8 36,9 30,0 31,5 36,1 37,7 31,3 35,3 35,3 35,9 55 Horeca 6,1 7,6 8,5 8,6 8,2 6,8 8,2 9,8 9,4 7,1 7,5 9,3 9,5 60­64 Vervoer en communicatie 8,2 13,7 12,1 11,3 17,0 15,0 13,6 11,3 11,9 12,4 11,8 11,1 10,5 65­67 Financiele instellingen 4,8 6,3 7,3 5,1 8,8 5,7 5,9 9,1 7,4 5,8 7,9 8,2 7,5 70­74 Zakelijke dienstverlening 31,1 35,7 46,8 32,4 39,6 35,7 40,5 51,4 49,4 41,8 49,1 54,4 54,9 w.o. computerservice, informatietechnologie 7,7 7,8 8,4 8,0 8,5 7,0 7,8 10,6 8,2 6,8 8,3 10,7 8,4

85 Gezondheids- en welzijnszorg 12,1 14,6 17,6 13,8 15,1 15,4 16,7 17,7 17,1 17,4 19,5 21,7 22,4 90­93 Cultuur en overige dienstverlening 6,0 7,2 7,7 8,0 7,9 6,1 7,3 8,6 8,0 6,3 8,1 8,8 9,9

Bedrijfsgrootte

Bedrijven met 1­ 9 werknemers 34,2 46,4 49,7 41,1 56,5 44,1 52,4 57,6 50,6 39,5 49,3 54,3 60,8 Bedrijven met 10­99 werknemers 41,1 50,8 63,8 47,2 59,2 49,6 53,2 68,3 71,2 58,2 61,4 63,3 67,5 Bedrijven met 100 werknemers en meer 48,1 60,5 74,2 57,2 65,9 63,7 62,5 74,9 79,8 71,7 78,1 83,1 73,3

1) Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling.

Vervulde vacatures bij particuliere bedrijven naar economische activiteit en bedrijfsgrootte 1) (26)

1998 1999 2000 1999 2000 2001

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw.

x 1 000

Totaal 772 839 924 204 214 221 200 234 232 240 217 241 251

Bedrijfssector 2)

01­05 Landbouw en visserij 23 23 25 6 7 6 4 6 5 9 5 6 5 10­45 Industrie en bouwnijverheid 148 165 188 43 42 43 37 48 49 49 41 48 42 50­74 Commerciele dienstverlening 472 509 560 122 126 135 125 143 138 143 136 145 160 75­93 Niet-commerciele dienstverlening 128 142 152 34 38 37 34 37 39 39 36 42 45

Bedrijfstak 2)

10­14 Delfstoffenwinning 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15­37 Industrie 89 96 114 23 24 26 23 29 29 30 26 28 26 40­41 Energie- en waterleidingbedrijven 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 45 Bouwnijverheid 57 67 71 19 18 17 14 19 20 18 15 19 15

50­52 Handel 196 199 219 45 50 53 52 52 52 58 57 55 51 55 Horeca 51 54 60 12 15 16 12 16 17 16 11 15 23 60­64 Vervoer en communcatie 50 65 64 16 17 17 15 19 15 15 16 15 15 65­67 Financiele instellingen 21 29 32 8 6 8 7 8 8 8 8 9 8 70­74 Zakelijke dienstverlening 155 161 186 42 37 41 40 48 46 47 45 51 62 w.o. computerservice, informatietechnologie 29 23 27 6 5 6 7 8 7 6 5 7 9

85 Gezondheids- en welzijnszorg 81 89 101 21 23 23 22 26 26 25 24 29 30 90­93 Cultuur en overige dienstverlening 40 47 43 11 13 12 10 10 11 12 10 11 13

Bedrijfsgrootte

Bedrijven met 1­9 werknemers 244 268 277 63 71 72 63 75 73 70 59 71 75 Bedrijven met 10­99 werknemers 262 277 315 67 72 74 63 79 78 83 75 82 85 Bedrijven met 100 werknemers en meer 266 294 332 74 70 75 74 80 81 87 83 88 91

1) Het aantal vervulde vacatures is inclusief het aantal vervallen vacatures. 2) Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling.

Statistisch bulletin 39 (CBS) 4/10/2001 5Technische toelichting

De maandcijfers van de in- en uitvoer worden twee maal per jaar nader vastgesteld. De eerste keer als het desbetreffende kwartaal afgerond is, de tweede maal als het jaar afgesloten wordt. In onderstaande tabellen zijn de maandcijfers tot en met het eerste kwartaal van 2001 gecorrigeerd.

Geregistreerde en bijgeschatte in- en uitvoer, 1996­2001(35)

EU registratie Bijschatting Totaal Overige landen Bijschatting Totaal Totaal EU+OV registatie

waarde aandeel waarde aandeel waarde waarde aandeel waarde aandeel waarde waarde

mld gld % mld gld % mld gld % mld gld % mld gld mld euro Invoer

1996 165,0 84 32,5 16 197,5 108,9 98 1,9 2 110,9 308,4 139,9 1997 180,5 84 35,3 16 215,8 128,0 98 3,1 2 131,1 346,9 157,4 1998 188,9 84 34,7 16 223,7 144,3 98 3,3 2 147,6 371,2 168,4 1999 190,5 82 40,7 18 231,2 159,3 98 3,4 2 162,7 393,8 178,7 2000 211,2 81 50,4 19 261,6 209,9 98 4,6 2 214,5 476,1 216,1

2000
januari 15,9 83 3,2 17 19,1 14,8 99 0,2 1 15,0 34,1 15,5 februari 17,6 84 3,5 16 21,1 15,8 99 0,2 1 16,0 37,1 16,8 maart 19,9 84 3,7 16 23,6 16,9 97 0,6 3 17,5 41,2 18,7 april 16,6 81 3,9 19 20,5 15,5 98 0,3 2 15,8 36,3 16,5 mei 18,8 83 3,9 17 22,7 17,3 97 0,5 3 17,8 40,5 18,4 juni 17,1 79 4,5 21 21,6 17,5 98 0,4 2 17,9 39,5 17,9 juli 16,3 81 3,9 19 20,2 16,5 99 0,2 1 16,7 36,8 16,7 augustus 15,7 79 4,2 21 19,9 16,7 98 0,3 2 17,1 36,9 16,8 september 17,3 79 4,5 21 21,8 19,3 97 0,5 3 19,8 41,6 18,9 oktober 18,5 79 4,9 21 23,4 20,3 98 0,4 2 20,7 44,1 20,0 november 19,6 80 5,0 20 24,6 20,6 97 0,6 3 21,2 45,9 20,8 december 17,8 77 5,3 23 23,1 18,5 98 0,4 2 19,0 42,1 19,1

2001
januari 17,3 77 5,1 23 22,4 19,1 97 0,5 3 19,6 42,0 19,1 februari 16,5 75 5,6 25 22,0 16,3 95 0,8 5 17,1 39,2 17,8 maart 17,5 73 6,4 27 23,9 19,3 96 0,7 4 20,1 44,0 20,0 april 11,3 53 10,0 47 21,3 15,2 83 3,2 17 18,4 39,7 18,0 mei 12,0 52 11,1 48 23,1 16,0 85 2,9 15 18,9 42,0 19,1 juni 11,5 50 11,4 50 22,9 15,8 85 2,8 15 18,6 41,5 18,8 juli 9,9 47 11,4 53 21,4 14,7 80 3,7 20 18,3 39,7 18,0

Uitvoer

1996 232,9 87 35,5 13 268,4 69,0 98 1,5 2 70,5 338,8 153,8 1997 257,9 88 36,6 12 294,5 81,0 97 2,3 3 83,3 377,8 171,4 1998 273,0 88 38,3 12 311,3 82,6 95 4,4 5 87,0 398,3 180,7 1999 281,7 87 43,3 13 325,0 87,7 97 3,0 3 90,6 415,6 188,6 2000 337,5 86 56,9 14 394,4 112,0 96 4,5 4 116,5 510,9 231,9

2000
januari 24,7 87 3,7 13 28,4 7,3 96 0,3 4 7,6 35,9 16,3 februari 26,9 87 3,9 13 30,8 8,2 97 0,3 3 8,5 39,3 17,8 maart 30,7 88 4,4 12 35,1 9,3 95 0,5 5 9,8 44,9 20,4 april 25,5 85 4,4 15 29,8 8,1 96 0,3 4 8,4 38,3 17,4 mei 29,1 86 4,6 14 33,6 9,9 97 0,4 3 10,2 43,8 19,9 juni 27,1 84 5,2 16 32,3 9,4 97 0,2 3 9,6 42,0 19,0 juli 26,1 86 4,2 14 30,3 8,8 96 0,4 4 9,2 39,5 17,9 augustus 27,2 86 4,5 14 31,7 9,2 97 0,3 3 9,5 41,3 18,7 september 29,6 85 5,4 15 35,0 10,1 96 0,5 4 10,6 45,6 20,7 oktober 30,7 86 5,0 14 35,7 10,7 96 0,5 4 11,2 46,9 21,3 november 31,5 84 5,8 16 37,3 11,1 96 0,5 4 11,5 48,8 22,2 december 28,5 83 5,8 17 34,3 9,9 95 0,5 5 10,4 44,7 20,3

2001
januari 29,4 83 6,2 17 35,6 9,4 95 0,5 5 9,9 45,5 20,6 februari 27,9 83 5,8 17 33,8 9,0 95 0,5 5 9,6 43,3 19,7 maart 31,7 82 6,9 18 38,7 9,9 94 0,6 6 10,5 49,2 22,3 april 18,4 55 15,3 45 33,7 7,1 74 2,6 26 9,7 43,4 19,7 mei 20,4 57 15,7 43 36,1 8,0 78 2,2 22 10,3 46,3 21,0 juni 21,1 58 15,4 42 36,5 7,9 76 2,5 24 10,4 46,9 21,3 juli 16,7 52 15,7 48 32,5 8,0 81 1,9 19 9,9 42,3 19,2

De buitenlandse handel van Nederland (35)

Aug. `99­ Aug. `00­ 2001 2000 2001 juli `00 juli `01 jan.­ juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli

Invoer

mln gld 438 293 498 765 288 110 36 949 41 630 44 122 45 850 42 103 42 018 39 172 43 966 39 720 42 006 41 529 39 699 mln euro 198 889 226 330 130 739 16 767 18 891 20 022 20 806 19 106 19 067 17 776 19 951 18 024 19 061 18 845 18 015

Uitvoer

mln gld 467 595 544 317 317 015 41 254 45 605 46 881 48 816 44 745 45 500 43 338 49 170 43 427 46 341 46 913 42 326 mln euro 212 186 247 000 143 855 18 720 20 695 21 274 22 152 20 304 20 647 19 666 22 313 19 706 21 028 21 288 19 207

Dekkings- 110, percentage 106,7 109,1 0 111,7 109,5 106,3 106,5 106,3 108,3 110,6 111,8 109,3 110,3 113,0 106,6

6 Centraal Bureau voor de StatistiekInvoer per land (35)

Juli 2001 Juli 2001 Jan.­juli 2001 Jan.­juli 2001 t.o.v. t.o.v. juli 2000 jan.­juli 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 39 699 18 015 7,7 288 110 130 739 8,5

Europa 24 754 11 233 6,6 179 534 81 469 5,8

Europese Unie 21 357 9 691 5,9 157 066 71 273 5,6 Frankrijk 2 304 1 046 13,2 16 372 7 429 5,0 Belgie 3 580 1 625 11,3 25 908 11 757 2,5 Luxemburg 90 41 26,7 684 310 34,3 Duitsland 7 245 3 288 11,3 53 055 24 075 10,7 Italie 1 237 561 8,0 8 139 3 693 2,4 Verenigd Koninkrijk 3 294 1 495 ­11,1 25 697 11 661 1,3 Ierland 700 317 1,1 5 057 2 295 6,1 Denemarken 393 178 12,1 2 917 1 324 3,2 Griekenland 59 27 ­22,3 438 199 6,2 Portugal 240 109 10,5 1 618 734 12,9 Spanje 902 409 15,3 6 490 2 945 7,2 Zweden 709 322 ­13,8 6 005 2 725 ­6,7 Finland 353 160 15,3 2 849 1 293 12,3 Oostenrijk 245 111 8,7 1 779 807 6,5

Noorwegen 1 022 464 19,1 6 110 2 773 0,3 Zwitserland 399 181 2,2 3 047 1 383 ­5,8 Turkije 213 97 8,0 1 408 639 9,0 overig West-Europa 134 61 13,2 874 397 34,7

Polen 296 134 28,9 1 969 894 20,5 Tsjechie 168 76 74,0 1 152 523 40,4 Hongarije 135 61 ­32,1 1 345 610 ­10,3 Rusland 653 296 2,8 4 405 1 999 26,2 overig Oost-Europa 377 171 13,0 2 159 980 0,6 Afrika 947 430 23,9 7 268 3 298 34,5 Amerika 5 210 2 364 6,5 38 357 17 406 9,3

Verenigde Staten 3 776 1 713 4,6 28 766 13 054 8,2 Canada 177 80 ­16,5 1 074 487 ­16,6 overig Noord-Amerika 0 0 114,9 1 1 252,5

Brazilie 523 237 6,7 3 428 1 556 22,3 Argentinie 124 56 41,8 715 325 24,7 overig Midden- en Zuid-Amerika 610 277 23,9 4 371 1 984 13,7 Azie 8 599 3 902 9,8 61 532 27 922 13,5

Israel 169 77 18,5 1 164 528 ­3,9 overig Nabije- en Midden-Oosten 19 9 267,4 143 65 109,7

Iran (Islamitische Republiek) 60 27 ­65,0 298 135 ­73,5 Saoedi-Arabie 390 177 ­38,7 3 378 1 533 2,7 Koeweit 239 108 ­32,8 1 654 750 13,0 overig Arabische Golf Staten 163 74 126,5 1 163 528 26,5

India 157 71 22,4 1 100 499 0,2 Thailand 372 169 14,0 2 816 1 278 20,5 Indonesie 269 122 ­5,1 1 960 889 17,8 Maleisie 687 312 26,1 4 579 2 078 16,2 Singapore 624 283 35,5 4 503 2 043 17,3 China (Volksrepubliek) 1 633 741 41,9 10 950 4 969 53,0 Zuid-Korea 330 150 ­13,8 2 733 1 240 6,2 Japan 1 652 750 9,1 12 561 5 700 12,7 Taiwan 864 392 22,4 6 222 2 823 18,3 Hongkong 289 131 11,1 1 618 734 ­43,1 overig Azie 682 310 ­1,8 4 690 2 128 9,4 Australie, Oceanie en
overige gebieden 177 80 33,4 1 320 599 26,2 Overige 12 5 100 45

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

Statistisch bulletin 39 (CBS) 4/10/2001 7Uitvoer per land (35)

Juli 2001 Juli 2001 Jan.­juli 2001 Jan.­juli 2001 t.o.v. t.o.v. juli 2000 jan.­juli 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 42 326 19 207 7,2 317 015 143 855 11,8

Europa 35 573 16 142 7,1 269 855 122 455 12,3

Europese Unie 32 472 14 735 7,2 246 904 112 040 12,1 Frankrijk 4 481 2 033 9,0 32 689 14 834 8,1 Belgie 4 755 2 158 5,7 38 053 17 268 12,2 Luxemburg 137 62 39,3 1 049 476 23,3 Duitsland 10 676 4 845 6,1 81 982 37 202 12,7 Italie 2 677 1 215 13,7 19 911 9 035 16,4 Verenigd Koninkrijk 4 786 2 172 6,0 35 140 15 946 13,7 Ierland 415 188 34,2 2 756 1 251 25,5 Denemarken 571 259 12,8 4 557 2 068 5,0 Griekenland 339 154 ­39,7 2 563 1 163 0,5 Portugal 361 164 14,8 2 697 1 224 11,2 Spanje 1 509 685 17,5 10 803 4 902 15,1 Zweden 728 330 0,7 6 508 2 953 0,4 Finland 401 182 13,6 3 072 1 394 7,8 Oostenrijk 624 283 5,0 5 001 2 269 18,5

Noorwegen 320 145 29,3 2 244 1 018 6,7 Zwitserland 646 293 ­4,7 5 336 2 421 13,4 Turkije 261 118 ­35,7 1 866 847 ­18,2 overig West-Europa 250 114 18,8 1 631 740 22,6

Polen 451 205 5,8 3 417 1 551 12,3 Tsjechie 217 99 43,5 1 572 713 29,9 Hongarije 170 77 ­16,9 1 556 706 14,3 Rusland 410 186 42,1 2 655 1 205 41,3 overig Oost-Europa 375 170 27,6 2 676 1 214 25,0 Afrika 749 340 23,4 4 910 2 228 11,7 Amerika 2 700 1 225 4,1 19 224 8 724 8,0

Verenigde Staten 1 947 883 5,9 14 014 6 359 7,7 Canada 196 89 9,7 1 295 588 14,6 overig Noord-Amerika 0 0 162,5 1 0 ­82,8

Brazilie 149 68 14,8 1 047 475 20,6 Argentinie 41 19 ­0,4 273 124 ­5,7 overig Midden- en Zuid-Amerika 366 166 ­9,7 2 594 1 177 4,2 Azie 2 909 1 320 6,0 20 580 9 339 10,4

Israel 195 89 6,7 1 336 606 16,4 overig Nabije- en Midden-Oosten 93 42 22,9 598 271 8,9

Iran (Islamitische Republiek) 31 14 ­1,0 292 132 17,6 Saoedi-Arabie 144 65 21,8 1 040 472 20,8 Koeweit 25 11 ­1,4 196 89 20,0 overig Arabische Golf Staten 263 119 27,9 1 658 753 20,2

India 93 42 ­16,9 722 328 10,9 Thailand 118 53 7,4 837 380 22,6 Indonesie 70 32 34,1 430 195 ­7,3 Maleisie 76 34 ­21,8 684 310 32,3 Singapore 240 109 4,5 1 551 704 3,0 China (Volksrepubliek) 247 112 28,9 1 543 700 29,3 Zuid-Korea 195 88 4,7 1 520 690 ­3,9 Japan 409 185 0,6 3 396 1 541 27,1 Taiwan 394 179 ­0,6 2 367 1 074 ­17,0 Hongkong 195 88 0,9 1 400 635 8,9 overig Azie 123 56 ­8,0 1 009 458 13,6 Australie, Oceanie en
overige gebieden 233 106 62,2 1 057 480 3,4 Overige 162 74 1 389 630

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

8 Centraal Bureau voor de StatistiekInvoer per goederensoort (35)

Afdelingen volgens de Juli 2001 Juli 2001 Jan.­juli 2001 Jan.­juli 2001 Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v. juli 2000 jan.­juli 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 39 699 18 015 7,7 288 110 130 739 8,5

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 77 35 ­0,9 560 254 ­9,6 01 Vlees en vleesproducten 322 146 0,3 2 672 1 213 30,7 02 Zuivelproducten en eieren 449 204 6,9 3 263 1 481 4,9 03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 247 112 ­9,3 1 747 793 10,9 04 Granen en graanproducten 379 172 27,0 2 563 1 163 18,5

05 Groenten en fruit 805 365 ­1,4 6 257 2 839 ­3,2 06 Suiker en suikerwerken, honing 87 39 18,1 608 276 9,5 07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 309 140 8,4 2 687 1 219 20,6 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 303 137 43,0 1 926 874 29,5 09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 143 65 1,8 958 435 4,1

11 Dranken 260 118 8,2 1 764 800 12,1 12 Tabak en tabaksfabrikaten 211 96 22,6 1 450 658 9,6

21 Ongelooide huiden en vellen 26 12 25,4 220 100 26,9 22 Oliehoudende zaden en vruchten 352 160 24,9 2 400 1 089 26,5 23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 59 27 3,8 428 194 ­2,6 24 Kurk en hout 184 83 ­13,4 1 619 734 ­8,3 25 Papierstof en papierafval 149 67 ­8,6 1 141 518 ­1,8

26 Textielvezels, textielafval en lompen 38 17 ­6,2 352 160 8,8 27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 164 74 21,3 1 114 505 0,2 28 Metaalertsen en metaalafvallen 324 147 4,0 2 028 920 ­5,2 29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 200 91 ­9,6 1 984 900 ­5,1

32 Steenkool, cokes en briketten 336 152 165,3 2 143 972 102,1 33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 3 341 1 516 ­10,6 23 039 10 455 1,3 34 Aardgas en industriegas 529 240 44,9 3 549 1 611 65,9 35 Elektrische energie 66 30 5,4 443 201 ­18,1

41 Dierlijke olien en vetten 19 9 24,1 125 57 6,6 42 Plantaardige vette olien 174 79 46,0 987 448 6,8 43 Was; mengsels en bereidingen van olien en vetten, niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g. 54 24 30,7 368 167 19,2

51 Organische chemische producten 1 176 533 2,3 8 887 4 033 1,0 52 Anorganische chemische producten 247 112 2,3 1 809 821 3,5 53 Kleur-, looi- en verfstoffen 217 99 ­2,0 1 581 718 ­1,5 54 Medicinale en farmaceutische producten 1 010 458 16,3 6 961 3 159 19,6 55 Etherische olien, parfumerieën, zeep- en
reinigingsmiddelen 345 157 18,4 2 338 1 061 9,3

56 Kunstmatige meststoffen 45 20 44,2 385 175 21,7 57 Kunststof in primaire vormen 594 270 ­0,1 4 333 1 966 1,7 58 Werken van kunststof n.a.g. 319 145 0,3 2 443 1 109 4,6 59 Andere chemische producten, n.a.g. 498 226 17,8 3 426 1 555 7,5

61 Leder en­waren, bereide pelterijen 45 20 29,8 385 175 37,8 62 Rubberwaren, n.a.g. 288 131 2,0 2 289 1 039 4,2 63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 235 107 6,0 1 850 839 5,9 64 Papier, karton en artikelen 937 425 16,1 6 292 2 855 9,0 65 Garens, weefsels e.d. 577 262 ­3,4 4 542 2 061 ­1,1

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 409 186 7,1 3 110 1 411 1,8 67 IJzer en staal 776 352 ­1,5 6 095 2 766 2,2 68 Non-ferrometalen 651 295 2,4 4 785 2 172 ­0,1 69 Metaalwaren, n.a.g. 917 416 11,1 6 610 2 999 7,7

71 Generatoren en motoren 526 239 6,9 4 465 2 026 10,8 72 Gespecialiseerde machines 658 299 5,8 4 554 2 066 ­0,5 73 Machines voor metaalbewerking 141 64 10,2 981 445 12,8 74 Diverse machines, n.a.g. 1 172 532 13,2 8 608 3 906 13,4 75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 4 027 1 827 ­5,0 34 184 15 512 5,5

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van beeld en geluid 2 265 1 028 26,4 15 355 6 968 23,8 77 Elektrische apparaten, n.a.g. 3 275 1 486 14,8 23 204 10 530 16,3 78 Voertuigen voor wegvervoer 2 795 1 268 13,0 20 371 9 244 3,2 79 Ander vervoermaterieel 313 142 ­8,4 1 868 847 ­22,2

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, installaties voor centrale verwarming en verlichtings- toestellen n.a.g. 177 80 24,2 1 330 604 19,6 82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 467 212 1,8 3 891 1 766 4,4 83 Reisartikelen, handtassen e.d. 76 35 23,0 488 222 ­1,6 84 Kleding en toebehoren 1 516 688 11,4 8 566 3 887 8,1

85 Schoeisel 430 195 16,2 2 419 1 098 14,5 87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, wetenschap, n.a.g. 950 431 23,8 6 423 2 915 21,1 88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 391 177 4,0 3 016 1 368 10,0 89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1 567 711 17,3 11 545 5 239 15,2

93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en vliegtuigen en goederen n.a.g. 15 7 ­17,2 108 49 ­15,6

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 0 0 ­17,4 2 1 ­65,9 97 Niet-monetair goud 47 21 78,5 216 98 27,0

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

Statistisch bulletin 39 (CBS) 4/10/2001 9Uitvoer per goederensoort (35)

Afdelingen volgens de Juli 2001 Juli 2001 Jan.­juli 2001 Jan.­juli 2001 Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v. juli 2000 jan.­juli 2000

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 42 326 19 207 7,2 317 015 143 855 11,8

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 163 74 7,4 1 071 486 6,5 01 Vlees en vleesproducten 937 425 ­4,8 6 624 3 006 1,9 02 Zuivelproducten en eieren 860 390 0,8 6 152 2 792 3,7 03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 355 161 5,6 2 572 1 167 12,3 04 Granen en graanproducten 246 112 11,8 1 728 784 12,0

05 Groenten en fruit 1 465 665 16,8 9 712 4 407 1,9 06 Suiker en suikerwerken, honing 148 67 12,2 1 049 476 16,4 07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 384 174 20,0 2 698 1 224 11,2 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 439 199 14,1 2 971 1 348 12,0 09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 387 176 12,1 2 637 1 197 11,8

11 Dranken 459 208 21,0 2 945 1 336 20,4 12 Tabak en tabaksfabrikaten 669 304 0,7 4 313 1 957 ­0,9

21 Ongelooide huiden en vellen 46 21 2,6 389 176 6,9 22 Oliehoudende zaden en vruchten 89 40 127,2 618 280 40,1 23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 96 43 29,7 655 297 10,3 24 Kurk en hout 59 27 10,1 463 210 ­4,3 25 Papierstof en papierafval 80 36 ­25,7 604 274 ­19,5

26 Textielvezels, textielafval en lompen 42 19 15,5 300 136 12,0 27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 147 67 7,9 964 437 10,2 28 Metaalertsen en metaalafvallen 294 134 4,5 2 004 909 ­5,4 29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 1 016 461 4,0 9 938 4 510 8,6

32 Steenkool, cokes en briketten 161 73 141,2 1 022 464 66,6 33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 2 644 1 200 ­4,0 19 478 8 839 14,1 34 Aardgas en industriegas 830 377 13,5 9 512 4 316 58,5 35 Elektrische energie 47 21 419,1 158 72 18,5

41 Dierlijke olien en vetten 12 6 3,5 94 43 2,6 42 Plantaardige vette olien 180 82 3,5 1 171 531 0,2 43 Was; mengsels en bereidingen van olien en vetten, niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g. 84 38 17,1 555 252 10,7

51 Organische chemische producten 1 861 844 ­0,1 13 592 6 168 8,6 52 Anorganische chemische producten 339 154 9,7 2 358 1 070 3,7 53 Kleur-, looi- en verfstoffen 390 177 4,0 2 836 1 287 4,4 54 Medicinale en farmaceutische producten 1 278 580 27,2 8 349 3 789 24,5 55 Etherische olien, parfumerieen, zeep- en
reinigingsmiddelen 382 173 17,8 2 557 1 160 14,2

56 Kunstmatige meststoffen 151 69 19,5 1 166 529 9,1 57 Kunststof in primaire vormen 1 364 619 ­2,8 10 434 4 735 2,5 58 Werken van kunststof n.a.g. 354 160 ­4,2 2 804 1 273 3,8 59 Andere chemische producten, n.a.g. 785 356 9,6 5 357 2 431 6,8

61 Leder en­waren, bereide pelterijen 46 21 30,8 376 171 40,9 62 Rubberwaren, n.a.g. 263 119 11,8 1 855 842 6,2 63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 80 36 ­15,2 653 296 ­11,0 64 Papier, karton en artikelen 783 355 ­1,7 5 684 2 580 5,2 65 Garens, weefsels e.d. 756 343 ­6,6 5 804 2 634 0,0

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 312 142 ­0,1 2 229 1 011 ­7,3 67 IJzer en staal 694 315 7,5 5 310 2 410 2,6 68 Non-ferrometalen 553 251 11,5 4 376 1 986 15,9 69 Metaalwaren, n.a.g. 847 384 10,4 6 122 2 778 9,1

71 Generatoren en motoren 552 251 31,1 3 525 1 600 9,3 72 Gespecialiseerde machines 891 404 ­1,7 6 316 2 866 2,2 73 Machines voor metaalbewerking 147 67 39,8 988 448 35,7 74 Diverse machines, n.a.g. 1 119 508 9,2 8 179 3 711 12,8 75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 4 436 2 013 14,9 37 095 16 833 22,6

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van beeld en geluid 1 723 782 8,3 12 507 5 675 28,9 77 Elektrische apparaten, n.a.g. 3 081 1 398 6,6 23 796 10 798 13,5 78 Voertuigen voor wegvervoer 1 742 791 2,5 14 585 6 618 6,3 79 Ander vervoermaterieel 253 115 ­45,0 1 570 712 ­16,0

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, installaties voor centrale verwarming en verlichtings- toestellen n.a.g. 169 77 ­2,9 1 137 516 ­2,0 82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 175 80 ­6,1 1 656 752 ­2,3 83 Reisartikelen, handtassen e.d. 52 24 2,7 344 156 2,0 84 Kleding en toebehoren 695 315 1,7 4 624 2 098 11,7

85 Schoeisel 227 103 9,2 1 553 705 22,2 87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, wetenschap, n.a.g. 876 398 7,6 6 515 2 956 9,2 88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 732 332 21,7 5 106 2 317 ­1,5 89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1 769 803 23,2 12 481 5 663 19,1

93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en vliegtuigen en goederen n.a.g. 84 38 28,0 556 252 27,8

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 0 0 75,3 6 3 ­56,9 97 Niet-monetair goud 24 11 ­5,0 216 98 38,6

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

10 Centraal Bureau voor de StatistiekIndexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid (1998=100) 1) (27)

SBI'93 1999 2000* 2000* 2001* Wijzigingen in %

juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juni `01 jan.'01­ t.o.v. juni'01 juni `00 t.o.v. jan.'00­ juni'00

Bouwrijp maken van terreinen (SBI 451) 117 133 138 83 147 147 145 148 84 124 144 137 . . . . Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water-
en wegenbouw excl.grondverzet (SBI 452) 110 120 114 75 128 132 141 160 66 108 127 128 . . . . Burgerlijke en utiliteitsbouw 2) 111 121 114 71 127 130 141 161 67 112 123 126 135 137 6 0 Grond-, water- en wegenbouw 2) 110 122 117 84 132 141 145 161 63 101 127 127 142 154 11 5 Bouwinstallatie (SBI 453) 111 118 110 90 125 127 139 151 85 109 132 122 127 133 7 5 Afwerken van gebouwen (SBI 454) 104 111 110 80 128 125 130 132 70 99 119 117 . . . . Verhuur van bouw- en sloopmachines
met bedienend personeel (SBI 455) 115 127 127 101 131 138 149 154 75 104 136 130 . . . .

Totaal bouwnijverheid (SBI 45) 110 119 113 79 127 131 140 156 71 108 126 124 134 139 7 2 w.v. bedrijven met
10 tot 100 werknemers 109 118 118 75 125 127 137 149 70 108 127 124 . . . . 100 en meer werknemers 112 121 108 84 131 136 144 164 72 107 129 125 . . . .

1) Door bedrijven met 10 of meer werknemers gefactureerde en/of gedeclareerde bedragen. Basis is het 1/12 deel van het totaal gefactureerde en/of gedeclareerde bedrag in 1998.
2) Zie voor de samenstelling van deze bedrijfsgroepen de Maandstatistiek Bouwnijverheid, augustus 1993 pag. 9 e.v.

Producentenprijsindexcijfers van de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (37)

SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient aug. maart april* mei* juni* juli* aug.*

Indexcijfers van de afzet

C Delfstoffenwinning
Afzet binnenland 62 227 105,9 102,4 156,3 162,3 179,7 174,8 177,2 177,7 164,1 163,5 Afzet buitenland 37 773 98,4 86,9 157,2 173,4 195,8 191,5 197,6 190,9 184,4 177,9

Totaal 100 000 103,1 96,5 156,7 166,5 185,8 181,1 184,9 182,7 171,8 168,9

D Industrie
Afzet binnenland 39 192 101,8 102,2 110,4 111,1 114,6 114,8 115,3 114,9 113,4 113,2 waarvan
intermediaire goederen 21 455 100,4 100,1 110,9 111,8 115,8 115,7 116,5 116,1 113,8 113,5 consumptie goederen 13 156 103,2 104,1 110,6 111,1 114,8 115,6 115,7 115,4 114,5 114,4 investeringsgoederen 4 582 104,8 106,4 107,5 107,5 108,1 108,1 108,1 108,1 108,3 108,5

Afzet buitenland 60 808 102,1 102,3 116,6 118,1 118,6 119,9 121,2 120,1 117,7 116,9

Totale afzet 100 000 102,0 102,2 114,1 115,3 117,0 117,9 118,9 118,1 116,0 115,5

E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water
Afzet binnenland 99 895 106,9 102,6 109,6 111,4 115,5 111,8 111,7 111,7 115,1 115,1 waarvan
intermediaire goederen 38 709 106,1 102,9 110,0 111,4 115,1 109,9 109,8 109,8 112,7 112,7 consumptie goederen 60 730 107,4 102,4 109,4 111,4 115,8 113,1 113,0 113,0 116,8 116,8

Indexcijfers van het verbruik

C Delfstoffenwinning
Binnenlands verbruik van
delfstoffen 1 300 106,5 100,5 152,7 158,9 179,5 173,4 174,7 174,9 161,8 161,5 industriele producten 52 232 104,3 105,4 107,3 107,1 107,3 107,5 107,5 107,5 107,6 107,5 electriciteit, gas en water 4 681 105,7 106,0 112,3 112,8 115,6 108,4 108,4 108,4 109,5 109,5

Binnenlands verbruik (totaal) 58 214 104,4 105,4 108,7 108,8 109,6 109,0 109,1 109,0 108,9 108,9 Verbruik uit het buitenland (import) 41 786 95,7 120,6 186,7 190,7 172,7 174,0 192,8 191,5 176,1 176,9

Totaal 100 000 100,8 111,7 141,3 143,0 136,0 136,2 144,1 143,5 137,0 137,3

D Industrie
Binnenlands verbruik van
landbouwproducten 12 586 94,9 92,4 99,3 101,1 114,7 116,6 113,0 107,4 103,1 110,6 delfstoffen 1 942 104,3 108,2 167,8 173,4 181,4 179,8 185,4 186,7 171,4 170,1 industriele producten 30 526 100,0 100,3 112,2 113,2 117,0 116,9 117,8 117,3 114,7 114,2 electriciteit, gas en water 2 890 105,6 103,3 110,4 111,6 114,9 108,8 108,7 108,7 111,1 111,1

Binnenlands verbruik (totaal) 47 944 99,2 98,7 111,0 112,4 118,9 118,9 118,8 117,0 113,7 115,3 Verbruik uit het buitenland (import) 52 056 101,5 105,7 132,0 134,3 128,8 128,5 134,2 134,1 129,3 128,9

Totaal 100 000 100,4 102,4 121,9 123,8 124,0 123,9 126,8 125,9 121,9 122,4

E Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water
Binnenlands verbruik van
delfstoffen 73 513 106,5 100,5 152,7 158,9 179,5 173,4 174,7 174,9 161,8 161,5 industriele producten 7 030 103,1 105,0 119,3 121,1 122,3 121,7 123,2 122,3 121,3 121,3 electriciteit, gas en water 4 702 105,8 106,2 112,5 112,9 115,6 108,4 108,4 108,4 109,4 109,4

Binnenlands verbruik (totaal) 85 245 106,2 101,2 147,7 153,2 171,3 165,6 166,8 166,9 155,5 155,3 Verbruik uit het buitenland (import) 14 755 108,0 106,0 121,0 124,2 144,5 148,5 149,8 152,5 154,4 155,1

Totaal 100 000 106,4 101,9 143,8 148,9 167,3 163,0 164,3 164,8 155,4 155,2

Statistisch bulletin 39 (CBS) 4/10/2001 11Producentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (37) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient aug. maart april* mei* juni* juli* aug.*

CA Energiehoudende delfstoffenwinning
Afzet binnenland 60 254 106 102 158 164 182 177 179 180 165 165 Afzet buitenland 34 784 98 87 163 180 204 199 204 197 190 183 Totaal 95 037 103 97 160 170 190 185 188 186 174 171

CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning
Afzet binnenland 1 973 107 101 105 104 117 117 122 122 122 121 Afzet buitenland 2 990 101 91 92 91 100 102 119 119 120 120 Totaal 4 963 103 95 97 96 107 108 120 120 120 120

DA Voedings- en genotmiddelenindustrie
Afzet binnenland 13 568 103 100 104 105 111 110 109 110 111 111 Afzet buitenland 15 625 107 103 106 107 113 115 114 113 113 114 Totale afzet 29 192 105 102 106 106 112 113 112 112 112 112

15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Afzet binnenland 13 163 102 100 104 104 111 110 109 110 110 110 Afzet buitenland 14 102 106 102 105 106 112 114 113 112 112 113 Totale afzet 27 264 104 101 105 105 111 112 111 111 111 111

16 Tabakverwerkende industrie
Afzet binnenland 405 115 119 125 127 131 132 131 131 134 135 Afzet buitenland 1 523 110 112 117 119 122 124 125 125 125 125 Totale afzet 1 928 111 113 119 120 124 126 126 126 127 127

DB Textiel- en textielproductenindustrie
Afzet binnenland 1 238 98 99 99 99 102 102 102 102 102 102 Afzet buitenland 1 663 102 102 102 101 103 103 104 104 104 104 Totale afzet 2 901 100 100 101 100 102 103 103 103 103 103

17 Textielindustrie
Afzet binnenland 1 122 98 98 98 98 101 101 101 101 101 101 Afzet buitenland 1 160 102 101 101 101 103 103 103 103 103 103 Totale afzet 2 282 100 99 100 100 102 102 102 102 102 102

18 Kleding- en bontindustrie
Afzet binnenland 116 102 105 107 107 108 108 108 108 109 110 Afzet buitenland 504 102 104 104 102 104 104 104 104 104 104 Totale afzet 620 102 104 104 103 105 105 105 105 105 105

DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie
Afzet binnenland 88 105 107 108 106 112 112 113 116 115 114 Afzet buitenland 227 104 106 108 109 111 116 115 117 118 118 Totale afzet 315 104 106 108 108 111 115 114 117 117 117

DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief

meubels)
Afzet binnenland 290 101 102 104 105 107 107 107 107 107 107 Afzet buitenland 265 106 106 109 110 110 112 113 113 113 112 Totale afzet 555 103 104 107 107 108 110 110 110 110 110

DE Papier-, karton- en grafische industrie
Afzet binnenland 4 768 96 96 100 100 105 105 105 105 104 104 Afzet buitenland 2 964 96 95 103 105 107 107 107 106 106 105 Totale afzet 7 732 96 96 101 102 106 105 105 105 105 105

21 Papier(waren)- en karton(waren)industrie
Afzet binnenland 1 154 94 95 103 105 107 107 107 107 106 106 Afzet buitenland 1 925 94 92 103 105 108 107 107 106 106 105 Totale afzet 3 079 94 93 103 105 108 107 107 106 106 105

22 Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie
Afzet binnenland 3 614 97 97 99 99 104 104 104 104 104 104 Afzet buitenland 1 039 101 101 104 106 106 106 106 106 106 106 Totale afzet 4 653 98 98 100 100 104 104 104 104 104 104

DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie
Afzet binnenland 1 762 108 133 212 213 210 223 237 226 196 195 Afzet buitenland 4 199 103 135 251 261 241 253 274 261 238 230 Totale afzet 5 961 104 134 240 247 232 244 263 250 226 220

DG Chemische industrie
Afzet binnenland 4 199 98 99 116 119 124 123 125 124 120 119 Afzet buitenland 12 986 98 94 110 112 113 112 112 112 109 108 Totale afzet 17 185 98 96 112 114 116 115 115 115 112 111

DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Afzet binnenland 804 99 100 104 104 106 106 106 106 106 106 Afzet buitenland 1 995 100 101 105 105 107 107 107 107 107 108 Totale afzet 2 799 100 100 104 105 107 107 107 107 107 107

DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie
Afzet binnenland 356 98 99 99 99 102 102 102 102 102 103 Afzet buitenland 913 96 96 97 98 100 101 101 101 101 101 Totale afzet 1 269 97 97 97 98 101 101 102 102 102 102

DJA Metaal en elektrotechnische producten-

industrie
Afzet binnenland 10 984 104 104 106 107 107 107 107 107 107 107 Afzet buitenland 18 932 103 101 106 106 106 106 106 106 106 105 Totale afzet 29 916 103 102 106 106 106 106 106 106 106 106

DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie
Afzet binnenland 3 892 102 100 105 106 106 106 105 105 106 105 Afzet buitenland 4 481 101 96 108 110 105 105 106 106 104 103 Totale afzet 8 373 101 98 107 108 106 106 106 106 105 104

27 Basismetaalindustrie
Afzet binnenland 1 638 99 92 102 103 100 100 100 100 100 100 Afzet buitenland 2 483 99 90 110 114 104 104 105 105 102 100 Totale afzet 4 120 99 91 107 110 103 103 103 103 101 100

12 Centraal Bureau voor de StatistiekProducentenprijsindexcijfers van de afzet van de nijverheid, per bedrijfsklasse, basis 1995=100 (37) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient aug. maart april* mei* juni* juli* aug.*

28 Metaalproductenindustrie
Afzet binnenland 2 255 105 105 108 108 110 110 110 110 110 109 Afzet buitenland 1 998 103 103 106 106 107 107 107 107 107 107 Totale afzet 4 253 104 104 107 107 108 108 108 108 108 108

DK Machine- en apparatenindustrie
Afzet binnenland 4 506 104 105 106 106 106 106 106 106 107 107 Afzet buitenland 4 092 105 106 108 109 110 110 110 110 110 110 Totale afzet 8 598 104 105 107 107 108 108 108 108 108 108

DL Elektrische en optische apparatenindustrie
en instrumenten
Afzet binnenland 1 226 100 101 103 103 104 104 104 104 104 104 Afzet buitenland 5 692 100 98 99 99 99 99 99 100 100 99 Totale afzet 6 918 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100

30 Kantoormachine- en computerindustrie
Afzet binnenland 128 87 87 88 88 89 88 88 88 88 88 Afzet buitenland 629 87 85 83 83 84 84 84 84 84 84 Totale afzet 757 87 86 84 84 85 85 85 85 85 85

31 Overige elektrische apparatenindustrie
Afzet binnenland 341 102 102 106 107 109 109 109 109 110 109 Afzet buitenland 1 117 106 104 105 105 104 104 104 104 104 104 Totale afzet 1 458 105 103 105 106 106 105 105 105 105 105

32 Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie
Afzet binnenland 448 102 102 104 104 103 103 103 103 103 103 Afzet buitenland 2 986 101 100 101 101 101 101 101 102 102 102 Totale afzet 3 434 101 100 102 102 102 102 102 102 102 102

33 Medische en optische apparatenindustrie
Afzet binnenland 308 100 102 104 104 106 106 106 106 106 106 Afzet buitenland 961 97 95 96 96 97 97 97 97 97 97 Totale afzet 1 269 98 97 98 98 99 99 99 99 99 99

DM Transportmiddelenindustrie
Afzet binnenland 1 360 109 113 115 115 114 115 115 115 115 115 Afzet buitenland 4 667 106 107 109 108 111 111 111 111 110 110 Totale afzet 6 027 107 108 110 110 112 112 112 112 111 111

34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie
Afzet binnenland 476 104 106 107 107 109 109 109 109 109 109 Afzet buitenland 3 024 105 105 106 106 105 106 106 106 104 104 Totale afzet 3 500 105 105 106 106 106 106 106 106 105 105

35 Overige transportmiddelenindustrie
Afzet binnenland 884 111 117 119 119 118 118 118 118 118 118 Afzet buitenland 1 643 109 111 113 114 121 121 121 121 121 121 Totale afzet 2 527 110 113 115 115 120 120 120 120 120 120

DN Meubel- en overige industrie n.e.g.
Afzet binnenland 1 135 106 108 109 109 113 113 113 113 114 113 Afzet buitenland 1 039 104 105 109 109 112 115 115 115 115 115 Totale afzet 2 174 105 107 109 109 112 114 114 114 114 114

Statistisch bulletin 39 (CBS) 4/10/2001 13Producentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (37) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient aug. maart april* mei* juni* juli* aug.*

CA Energiehoudende delfstoffenwinning
Verbruik uit het binnenland 51 886 104 105 107 106 107 107 107 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 40 616 96 121 189 193 174 176 195 194 178 179 Totaal verbruik 92 501 101 112 143 144 137 137 146 145 138 139

CB Zand-, grind-, klei-, zoutwinning
Verbruik uit het binnenland 6 329 105 107 127 128 127 124 124 124 121 121 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 170 97 95 105 106 112 112 111 111 112 112 Totaal verbruik 7 499 103 105 123 125 125 122 122 122 119 119

DA Voedings- en genotmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 21 150 98 95 102 103 114 114 112 109 106 111 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 12 848 113 104 113 114 112 112 113 114 115 114 Totaal verbruik 33 999 103 98 106 107 113 113 112 111 110 112

15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Verbruik uit het binnenland 20 808 98 95 102 103 114 115 112 109 106 111 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 12 096 113 104 113 114 112 112 113 114 115 114 Totaal verbruik 32 904 103 98 106 107 113 113 112 111 109 112

16 Tabakverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 342 102 103 107 108 112 112 112 112 113 113 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 752 108 103 112 113 113 113 114 116 118 116 Totaal verbruik 1 094 106 103 111 112 113 113 113 115 116 115

DB Textiel- en textielproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 179 98 98 100 100 103 103 104 104 103 103 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 477 106 105 108 109 110 110 110 111 111 110 Totaal verbruik 2 655 103 102 104 105 107 107 107 108 107 107

17 Textielindustrie
Verbruik uit het binnenland 800 99 98 100 101 103 103 103 104 103 103 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 067 105 104 107 108 110 110 110 110 110 110 Totaal verbruik 1 867 102 101 104 105 107 107 107 107 107 107

18 Kleding- en bontindustrie
Verbruik uit het binnenland 379 97 98 99 99 104 104 104 104 104 104 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 410 108 107 109 111 112 112 112 112 112 112 Totaal verbruik 789 103 102 104 105 108 108 108 108 108 108

DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie
Verbruik uit het binnenland 71 103 104 113 114 127 127 130 125 118 117 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 200 105 101 107 108 108 109 110 110 109 109 Totaal verbruik 271 105 102 109 109 113 114 115 114 112 111

DD Hout-, kurk-, rietwarenindustrie (exclusief

meubels)
Verbruik uit het binnenland 153 102 104 109 109 112 110 110 110 111 111 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 734 102 102 104 103 102 99 99 99 101 101 Totaal verbruik 887 102 103 104 104 103 100 101 100 102 102

DE Papier-, karton- en grafische industrie
Verbruik uit het binnenland 3 556 92 92 98 99 103 102 102 102 102 102 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 4 076 93 91 103 105 106 105 104 103 102 101 Totaal verbruik 7 632 93 91 101 102 105 104 103 103 102 101

21 Papier(waren)- en karton(waren)industrie
Verbruik uit het binnenland 884 94 94 111 114 116 115 114 113 111 111 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 939 93 92 111 113 113 109 108 106 104 103 Totaal verbruik 2 823 93 92 111 114 114 111 110 109 106 106

22 Uitgeverijen, drukkerijen, reproductie
Verbruik uit het binnenland 2 672 92 91 94 94 98 98 98 98 99 98 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 136 93 90 96 97 100 101 100 100 100 100 Totaal verbruik 4 808 90 90 93 92 97 97 97 97 97 97

DF Aardolie-, steenkoolverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 1 224 100 127 212 215 212 220 238 232 202 201 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 7 549 91 134 245 252 217 219 252 249 223 224 Totaal verbruik 8 773 92 133 240 246 217 219 250 247 220 221

DG Chemische industrie
Verbruik uit het binnenland 7 891 101 104 134 137 143 143 146 145 136 135 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 7 538 98 104 136 139 136 134 139 138 131 129 Totaal verbruik 15 429 100 104 135 138 139 139 142 141 134 132

DH Rubber- en kunststofverwerkende industrie
Verbruik uit het binnenland 945 99 97 107 107 108 107 108 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 899 94 92 103 104 106 105 106 105 104 103 Totaal verbruik 2 845 95 94 104 105 106 106 106 105 105 104

DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkindustrie
Verbruik uit het binnenland 925 104 105 115 116 119 118 119 118 118 118 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 939 101 100 106 107 108 108 108 109 108 108 Totaal verbruik 1 864 103 102 110 111 114 113 113 113 113 113

DJA Metaal en elektrotechnische producten-

industrie
Verbruik uit het binnenland 10 347 103 101 106 107 108 107 107 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 13 578 102 100 107 108 109 109 109 109 109 109 Totaal verbruik 23 926 102 100 107 107 108 108 108 108 108 108

DJ Basismetaal- en metaalproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 3 418 101 98 106 107 107 105 105 105 105 105 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 4 341 100 95 107 109 111 110 110 110 110 110 Totaal verbruik 7 758 101 97 107 108 109 108 108 108 108 108

27 Basismetaalindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 119 102 99 109 110 110 107 107 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 648 104 99 113 115 122 122 122 122 122 121 Totaal verbruik 2 767 103 99 111 113 118 116 116 116 116 115

14 Centraal Bureau voor de StatistiekProducentenprijsindexcijfers van het verbruik van grondstoffen en halffabrikaten door de nijverheid, per bedrijfstak, basis 1995=100 (37) SBI Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient aug. maart april* mei* juni* juli* aug.*

28 Metaalproductenindustrie
Verbruik uit het binnenland 2 298 101 97 105 105 105 105 104 104 105 105 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 692 98 93 104 106 104 102 103 103 103 103 Totaal verbruik 4 991 99 95 104 106 104 103 103 103 104 104

DK Machine- en apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 2 650 104 103 106 106 107 107 107 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 610 104 103 109 110 110 110 110 111 111 110 Totaal verbruik 5 260 104 103 107 108 108 108 108 109 109 108

DL Elektrische en optische apparatenindustrie
en instrumenten
Verbruik uit het binnenland 1 273 102 101 105 106 108 107 107 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 3 258 99 99 104 105 105 105 105 106 106 105 Totaal verbruik 4 531 100 99 105 105 106 105 106 106 106 105

30 Kantoormachine- en computerindustrie
Verbruik uit het binnenland 89 100 100 103 104 106 105 105 105 106 106 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 422 99 98 103 102 101 101 101 102 101 100 Totaal verbruik 511 99 98 103 103 102 102 102 102 102 101

31 Overige elektrische apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 319 103 102 106 107 108 108 108 108 108 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 847 101 101 107 107 108 108 109 109 109 108 Totaal verbruik 1 166 102 101 107 107 108 108 108 109 109 108

32 Audio-, video-, telecom-apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 626 102 100 105 105 107 105 106 106 106 106 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 406 98 97 102 103 103 103 104 104 104 103 Totaal verbruik 2 032 99 98 103 104 104 104 104 105 105 104

33 Medische en optische apparatenindustrie
Verbruik uit het binnenland 239 102 102 107 107 110 109 109 109 109 109 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 584 101 101 106 106 107 108 108 109 108 107 Totaal verbruik 823 101 101 106 106 108 108 108 109 109 108

DM Transportmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 3 007 103 104 107 107 109 109 109 109 109 109 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 3 370 104 103 107 107 109 109 109 110 110 109 Totaal verbruik 6 377 103 104 107 107 109 109 109 109 109 109

34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 602 104 105 109 109 110 110 111 111 110 110 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 2 213 103 103 106 107 108 108 108 108 108 108 Totaal verbruik 3 815 103 104 107 108 109 109 109 109 109 109

35 Overige transportmiddelenindustrie
Verbruik uit het binnenland 1 405 102 103 105 106 107 107 107 107 107 107 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 157 105 105 109 109 110 111 112 112 112 112 Totaal verbruik 2 562 104 104 107 107 109 109 109 109 109 109

DN Meubel- en overige industrie n.e.g.
Verbruik uit het binnenland 503 102 101 106 106 109 108 108 108 108 108 Verbruik uit het buitenland (invoerprijzen) 1 219 103 103 106 106 108 107 107 108 108 108 Totaal verbruik 1 721 103 102 106 106 108 107 108 108 108 108

Maandplanning sociaal-economische kerncijfers

Het CBS publiceert een jaarplanning en een halfjaarplanning van zijn persberichten. Deze geven een indicatie van het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen. De weekplanning geeft nauwkeurig weer op welke dag een persbericht gepubliceerd zal worden. Als een uitbreiding van de dienstverlening publiceert het CBS voortaan ook maandelijks de publicatiedata van een aantal sociaal-economische kern- cijfers voor de komende vijf maanden.
Nieuwe cijfers over lonen en bevolking worden gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. Nieuwe cijfers over werkgelegeheid worden gepubliceerd op de internet-site van het CBS (www.cbs.nl). De overige sociaal-economische kerncijfers worden als persbericht uitgebracht.

Onderwerp Publicatiedatum

2001 2002

oktober november december januari februari

Kwartaalrekeningen 18 (2e kw 01) 2) 15 (3e kw 01) 1) 17 (3e kw 01) 2) 14 (4e kw 01) 1) Industriele productie 11 (07­01­ 08­01) 08 (09­01) 11 (10­01) 10 (11­01) 07 (12­01) Werkgelegenheid 21 (3e kw 01) Werkloosheid 17 (07­01­ 09­01) 16 (08­01­ 10­01) 19 (09­01­ 11­01) 18 (10­01­ 12­01) 19 (11­01­ 01­02) Lonen * 25 (09­01) 29 (10­01) 20 (11­01) 31 (12­01) 28 (01­02) Consumentenprijzen 05 (09­01) 09 (10­01) 07 (11­01) 11 (12­01) 08 (01­02) Producentenprijzen 31 (09­01) 30 (10­01)* 21 (11­01)* 30 (12­01) 28 (01­02)* Internationale handel 23 (08­01) 26 (09­01) 21 (10­01) 01 (11­01) Bevolking * 04 (08­01) 01 (09­01) 29 (10­01) 03 (11­01)

Tussen haakjes staat de verslagperiode

* gepubliceerd in het Statistisch Bulletin, beschikbaar op het Internet (www.cbs.nl)
1) eerste raming
2) definitieve cijfers

Statistisch bulletin 39 (CBS) 4/10/2001 15Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (38)

Gemiddelden Week 39 per dag

200 24­9 25­9 26­9 27­9 28­9

aug. sept. week 37 week 38 week 39


---
Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 4,81 4,72 4,73 4,69 4,68 4,74 4,70 4,70 4,64 4,62 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,44 4,22 4,27 4,10 4,10 4,13 4,11 4,14 4,06 4,08 5­< 8 jaar 4,72 4,62 4,61 4,58 4,59 4,64 4,61 4,61 4,56 4,54 3­< 8 jaar 4,61 4,46 4,47 4,39 4,40 4,44 4,41 4,42 4,36 4,35 Vijf langstlopende staatsleningen 5,21 5,24 5,23 5,26 5,23 5,32 5,25 5,25 5,17 5,16 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,97 4,97 4,95 4,97 4,96 5,04 4,98 4,98 4,92 4,90

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 115,5 116,4 116,2 116,9 116,9 116,8 116,9 116,7 117,1 117,0 5­< 8 jaar 124,0 124,7 124,7 124,9 124,9 124,5 124,7 124,7 125,1 125,2 8­<10 jaar 128,0 128,1 128,2 128,2 128,2 127,5 128,1 128,1 128,6 128,7

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 302,4 271,6 273,0 265,1 263,7 260,0 261,9 266,2 264,2 266,1

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 371,3 373,6 373,6 373,9 374,8 373,5 374,5 374,9 375,6 375,5 Financiele instellingen
gewone obligaties 354,8 358,0 357,8 358,5 359,1 358,4 358,8 359,0 359,4 359,6 achtergestelde obligaties 435,2 437,8 437,7 438,0 438,5 437,3 438,0 438,4 439,2 439,7

Algemeen 370,2 371,7 371,7 372,0 372,7 371,6 372,3 372,7 373,4 373,4

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,58 4,61 4,50 4,71 4,70 4,68 4,69 4,70 4,71 4,71

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 762,4 648,0 650,2 602,3 615,4 590,9 606,7 615,6 617,6 646,1 Algemeen excl. Kon. Olie 744,7 623,7 618,8 580,2 597,4 572,7 592,0 601,2 597,3 623,6

Internationals 790,6 691,3 711,3 642,9 635,9 615,7 620,3 629,5 639,4 674,7

Lokale fondsen 770,7 642,0 632,4 596,5 623,3 595,2 619,0 627,9 624,8 649,7 Financiele instellingen 990,4 812,5 789,5 740,3 795,1 746,6 785,4 797,8 804,8 841,2 Niet-financiele instellingen 665,0 563,0 562,0 533,2 542,4 526,6 541,5 548,5 538,3 556,9

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 159,0 143,4 144,0 137,9 138,9 136,3 138,7 139,0 138,8 141,8 aandelenfondsen 211,3 182,1 183,0 171,9 174,0 169,6 173,7 174,1 173,4 179,1 obligatiefondsen 132,3 132,3 132,5 132,0 131,9 131,4 131,9 132,0 131,9 132,3 geldmarktfondsen 118,6 118,9 118,9 118,9 119,0 118,9 119,0 118,9 118,9 119,0

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 307,9 261,0 261,8 245,5 249,5 241,0 248,0 253,5 248,5 256,5 CBS MIT-index 316,1 232,5 235,9 206,7 212,1 203,6 214,7 215,5 206,5 220,4 CBS MIT Small-index 358,1 264,7 267,4 238,7 245,2 238,9 254,4 247,5 237,0 248,3 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 94,7 89,0 88,7 86,8 87,6 86,2 87,8 87,6 87,7 88,8

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 1 462,3 1 247,0 1 251,1 1 159,1 1 184,3 1 137,3 1 167,6 1 184,6 1 188,6 1 243,4 Algemeen excl. Kon. Olie 1 311,2 1 102,6 1 093,8 1 025,7 1 056,0 1 012,4 1 046,5 1 062,8 1 056,0 1 102,4

Internationals 1 627,4 1 423,7 1 464,9 1 324,0 1 309,7 1 268,1 1 277,5 1 296,5 1 316,8 1 389,6 Lokale fondsen 1 360,9 1 139,5 1 122,4 1 058,7 1 106,4 1 056,5 1 098,7 1 114,5 1 109,1 1 153,3 Financiele instellingen 2 084,3 1 722,8 1 674,1 1 569,6 1 686,0 1 583,0 1 665,2 1 691,6 1 706,4 1 783,6 Niet-financiele instellingen 1 064,4 903,4 901,9 855,9 870,6 845,3 869,1 880,4 864,1 893,8

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 174,9 157,9 158,6 151,8 153,0 150,1 152,8 153,1 152,8 156,2 aandelenfondsen 233,8 201,6 202,6 190,3 192,7 187,8 192,3 192,8 192,1 198,3 obligatiefondsen 144,2 144,1 144,4 143,8 143,7 143,2 143,7 143,8 143,7 144,1 geldmarktfondsen 123,0 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 365,9 310,5 311,5 292,1 296,9 286,8 295,1 301,6 295,6 305,2 CBS MIT-index 363,5 267,4 271,3 237,7 244,0 234,2 246,9 247,8 237,5 253,4 CBS MIT Small-index 388,7 287,3 290,3 259,1 266,2 259,3 276,1 268,7 257,2 269,5 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 154,5 146,8 146,2 143,2 144,5 142,1 144,8 144,4 144,7 146,5

16 Centraal Bureau voor de StatistiekDeel: ' Inhoud Statistisch vanhet Centraal Bureau voor de Statistiek '
Lees ook