Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activering en uitstroom Inkomenswaarborg Handhaving Adequate uitvoering

SZW-gids

Inhoud SZW-gids nummer 7
Juli/augustus 2001

* Voortgang sluitende aanpak langdurig werklozen
* Aanvullende bijzondere bijstand voor alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar

* Al bijna vijftig bedrijven tekenden convenant etnische minderheden
* Rapport uit over doeltreffendheid armoedebestrijding en bijzondere bijstand

* Gemeente Dordrecht winnaar werksleutel 2001
* Handreiking euro-implementatie voor kleinere sociale diensten en uitvoeringsinstanties

* Evaluatie Bedrijfsadviseurs Minderheden
* Juiste inschrijving GBA noodzakelijk om bijstand te krijgen
* Geautomatiseerde aanvraag VT per 2002 mogelijk
* Maatregelen om arbeidsdeelname herintredende vrouwen te bevorderen
* Sociale diensten en uvi's maken flinke inhaalslag met euro
* Circulaire over invoering Inlichtingenbureau
* SZW Den Haag laat bijstandsgerechtigden niet los
* Kinderopvang voor WW-ers en Wao-ers met reïntegratietraject
* Aanbestedingsprocedure voor reïntegratiecontracten geëvalueerd
* Afspraken over SIOD gemaakt

* Brief aan de Kamer over toezicht reïntegratiemarkt
* Knelpunten bovenregionaal vervoer gehandicapten (TraXX) opgelost
* Tweede Kamer akkoord met SUWI

* Uitbetaling Voorlopige Teruggaaf

* Utrecht krijgt extra geld om mensen uit de bijstand te halen
* Verslag gemeentebijeenkomsten op gemeenteloket
* De VIV-website is vernieuwd

* Geen compensatie uitvoeringskosten werkaanvaardingspremies
* Aanpak werkloosheid allochtonen succesvol
Voortgang sluitende aanpak langdurig werklozen

De voorstellen voor een sluitende aanpak voor langdurig werklozen heeft minister Vermeend inmiddels uitgewerkt. Er zijn afspraken gemaakt met de uitvoerders. Ook de resultaten van de sluitende aanpak voor nieuwe werklozen in 2000 zijn bekend. U vindt hiervan een verslag op het gemeenteloket. Meer info: zie dossier Sluitende aanpak

Aanvullende bijzondere bijstand voor alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar

Uit een onderzoek onder twaalf gemeenten blijkt dat zij hun beleid voor bijstand aan o.a. tienermoeders over het algemeen hebben bijgesteld naar aanleiding van de circulaire van 15 november 1999. De gemeenten verstrekken aanvullende bijzondere bijstand aan uitwonende alleenstaande ouders van 18 tot 21 jaar tot het niveau van de bijstandsnorm voor personen van 21 jaar of ouder. Dit staat in een brief van minister Vermeend aan de vaste commissie van SZW van de Tweede Kamer. Meer info: zie dossier Alleenstaande ouders

Al bijna vijftig bedrijven tekenden convenant etnische minderheden

Op 21 juni hebben de ministers Vermeend en Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) 22 convenanten met vertegenwoordigers van grote ondernemingen getekend. Hiermee worden allochtonen aan werk geholpen. Het totale aantal convenanten komt daarmee op 47. Op het gemeenteloket vindt u hierover een persbericht. Meer info: zie dossier Minderheden

Rapport uit over doeltreffendheid armoedebestrijding en bijzondere bijstand

In het onderzoek naar doeltreffendheid van armoedebestrijding en bijzondere bijstand stond de volgende vraag centraal: In hoeverre voldoen gemeenten bij de uitvoering van de Abw en het armoedebeleid aan de juiste voorwaarden voor een effectief beleid. In het onderzoek wordt ondermeer de visie van gemeenten op armoedebestrijding meegenomen. Dit staat in de brief aan de Tweede Kamer van minister Vermeend van 5 juli 2001. Meer info: zie dossier Armoede en schuld

Gemeente Dordrecht winnaar werksleutel 2001

Dordrecht won in juni de Werksleutel van dit jaar. De Aanmoedigingsprijs ging naar de gemeente Tilburg die met elke cliënt een contract afsluit, waarbij niet alleen wordt gekeken naar werk en inkomen, maar ook naar zorgbehoeften. Leeuwarden, winnaar van 2000, kreeg een eervolle vermelding omdat de gemeente liet zien hoe de sluitende aanpak steeds verder kan worden ontwikkeld.

De gemeente Dordrecht heeft de organisatie van de Sociale Dienst ingrijpend veranderd. Hierdoor kan de dienst zich meer richten op uitstroom en verbetering van de bedrijfsvoering en op de kwaliteit. De dienst bestaat nu uit drie sectoren: Uitstroom en Activering, Inkomensverstrekking en Zorg. Uitstroom en Activering is onderverdeeld in vier bureaus:

* Bureau Intake zorgt voor de activering en controle van fase
1-cliënten gedurende de eerste zes maanden. Het sluitend aanbod voor alle nieuwe instromers is als volgt geformuleerd: alle nieuwe instromers jonger dan 23 jaar krijgen binnen zes maanden een starttraject aangeboden; voor instromers ouder dan 23 jaar geldt een termijn van twaalf maanden. De nieuwkomers volgen een traject in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers.
* Bureau Uitstroom helpt cliënten via casemanagement aan werk. De uitstroomconsulent heeft maximaal vijftig cliënten onder zijn hoede die hij intensief begeleidt. Op afstand volgt hij nog vijftig andere werkzoekenden die extern een scholings- of reïntegratietraject volgen.

* Bureau Wiw is het eigen arbeidsmarktinstrument van de Sociale Dienst. Tot de taken behoren onder andere een sluitende aanpak van jongeren, acquisitie en beheer van werkplekken en begeleiding van werknemers in de driehoek werknemer, inlener en werkgever.
* Bureau Contractbeheer en Beleidsontwikkeling sluit contracten af met scholings- en reïntegratiebedrijven.

Deze indeling zorgt voor een transparante organisatie met duidelijke verantwoordelijkheden voor elk bureau. Medio dit jaar moet voor alle werklozen een diagnose zijn vastgesteld, op basis waarvan een trajectplan wordt opgesteld. Ook wordt gewerkt met resultaatafspraken. Op het gemeenteloket vindt u het persbericht en het juryrapport waarin de aanpak van de winnaar en de genomineerden beschreven wordt. Meer info: zie dossier Sluitende aanpak

Handreiking euro-implementatie voor kleinere sociale diensten en uitvoeringsorganisaties

Wat moet u aan de euro doen wanneer u maar tweehonderd cliënten of honderdvijftig Wiw-deelnemers heeft? Het Project Euro Gemeenten (PEG) krijgt veel vragen van kleine organisaties over de voor hen noodzakelijke acties rond de overgang naar de euro. Daarom is de Handreiking Euro Implementatie Kleinere Sociale diensten en Uitvoeringsorganisaties gemaakt. Een lange naam voor een beknopt stappenplan om u te ondersteunen bij een vlekkeloze overgang naar de euro. Meer info: zie dossier Euro

Evaluatieonderzoek Bedrijfsadviseurs Minderheden

Er is een evaluatieonderzoek naar Bedrijfsadviseurs Minderheden gehouden. Zij adviseren en ondersteunen bedrijven onder andere bij hun intercultureel personeelsbeleid en de uitvoering van de Wet Samen. Hun dienstverlening wordt over het algemeen als positief ervaren. Nu wordt nader bepaald hoe deze functie binnen de CWI effectiever kan worden ingevuld. Op het gemeenteloket vindt u een brief aan de Kamer hierover. Meer info: zie dossier Minderheden

Juiste inschrijving GBA noodzakelijk om bijstand te krijgen

De regering heeft besloten het recht op overheidsprestaties afhankelijk te maken van de juiste inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Bijstandscliënten moeten bijvoorbeeld het juiste woonadres opgeven bij de GBA en de sociale dienst, anders wordt het recht op bijstand opgeschort. Het doel van de nieuwe wet is een bijdrage te leveren aan de fraudebestrijding door de betrouwbaarheid van het adresgegeven in de GBA te vergroten. De wet is bij publicatie in het Staatsblad op 13 juli in werking getreden. Een circulaire hierover is naar gemeenten en sociale diensten gestuurd. Deze kunt u vinden op het Gemeenteloket. Meer info: zie Actueel/Nieuwsarchief

Geautomatiseerde aanvraag VT per 2002 mogelijk

Voor het jaar 2002 en volgende jaren kunt u de voorlopige teruggaaf van heffingskortingen geautomatiseerd aanvragen namens de bijstandsgerechtigden. Zowel gemeenten als bijstandsgerechtigden kunnen deze mogelijkheid op vrijwillige basis benutten. In de circulaire van 24 juli 2001 informeert de directeur Bijstandszaken u - mede namens de directeur-generaal Belastingdienst van het ministerie van Financiën - over de achtergronden van de nieuwe mogelijkheid. Vervolgens gaan zij in op de planning en op de activiteiten die van de gemeenten verwacht worden. Bij de circulaire hoort een aantal (model)brieven die u in de contacten met de bijstandsgerechtigden kunt gebruiken. Meer info: zie dossier Belasting en bijstand

Maatregelen om arbeidsdeelname herintredende vrouwen te bevorderen

Om de arbeidsdeelname van vrouwen te verhogen hebben minister Vermeend en staatssecretaris Verstand een Plan van Aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit najaar zal er een voorlichtingscampagne gehouden worden. Doel hiervan is dat eind 2002 alle vrouwen die een baan zoeken en daar hulp bij nodig hebben, staan ingeschreven bij het Arbeidsbureau of het CWI. Eenmaal daar ingeschreven hebben ook zij recht op ondersteuning in het kader van de sluitende aanpak. Om deze sluitende aanpak mogelijk te maken voor nieuwe instroom van personen boven de 23 jaar, inclusief niet-uitkeringsgerechtigden, is ook dit jaar extra geld toegevoegd aan het WIW-scholings- en activeringsbudget. Meer info: zie dossier Wiw, SUWI en Sluitende aanpak

Sociale diensten en uvi's maken flinke inhaalslag met euro

In maart 2001 heeft u de tweede monitor voor sociale diensten en Wiw, Wsw, ID-banen en Wvg ontvangen. De resultaten geven aan dat sociale diensten en uitvoeringsinstellingen het laatste half jaar een flinke inhaalslag hebben gemaakt. Desondanks is er nog een behoorlijke groep waarvan de uitkomsten zorgwekkend zijn. De resultaten van de monitor zijn neergelegd in de 9e voortgangsrapportagie die in mei naar de Tweede Kamer is gezonden. Klik op de knop Nieuws van de Eurowebsite voor meer informatie. Meer info: zie dossier Euro

Circulaire over invoering Inlichtingenbureau

Op 11 juli heeft Minister Vermeend een circulaire verstuurd naar alle gemeenten over het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau zal in het najaar landelijk worden ingevoerd.
In de circulaire wordt u onder andere geïnformeerd over de functie van het Inlichtingenbureau, de positie ten opzichte van gemeenten, bescherming van persoonsgegevens, het verband met Suwi, de afschaffing van belastingsignalen en aansluiting op het Inlichtingenbureau. Als tegemoetkoming in de kosten van aansluiting wordt een eenmalige subsidieregeling opgesteld. In de bijlage van de brief vindt u een lijst met voorlopige subsidiebedragen per gemeente. U kunt de circulaire vinden op het Gemeenteloket. Meer info: zie dossier Inlichtingenbureau

SZW Den Haag laat bijstandsgerechtigden niet los

Om zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen, heeft de gemeente Den Haag in juni, als eerste van de G4, een bedrag van f 67,7 miljoen ( 30,7 miljoen) gekregen. In het kader van de Agenda voor de Toekomst worden tot en met 2004 16.500 cliënten op een traject geplaatst.

Het bedrag is in de periode tot en met 2006 grotendeels bestemd voor de coaching en begeleiding van nieuwe cliënten en het zittend bestand; f 15 miljoen (6,8 miljoen euro) is bestemd voor kinderopvang en f 10 miljoen (4,5 miljoen euro) voor projecten en experimenten, zoals een onderzoek naar de sluitende aanpak. Van de 16.500 cliënten die op een traject worden geplaatst moet in 2004 25,8 procent zijn uitgestroomd naar een betaalde baan, in 2006 moet dit veertig procent zijn. Dit jaar worden nog 1500 mensen begeleid en vervolgens krijgen elk jaar 5000 mensen een traject aangeboden.

Moeilijker cliëntgroepen
De laatste jaren is het cliëntenbestand van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten steeds zwaarder geworden. Inmiddels behoort ongeveer tachtig procent van de cliënten tot de categorie fase 4. Om ook deze cliëntengroep zo effectief mogelijk te helpen moet een intensieve aanpak worden ingezet, stelt Lia Kroon, hoofd Beleidszaken: "Het Haagse plan is gebaseerd op tien jaar ervaring. We zijn erachter gekomen dat het van belang is om eerst een goede diagnose te stellen. Wat is er met een cliënt aan de hand? Wat moet er gebeuren om hem of haar liefst aan het werk te krijgen? Vervolgens wordt een traject ingezet waarin een cliënt intensieve begeleiding krijgt. Na maximaal een jaar wordt gekeken of hij of zij op het goede traject zit".

Werkkompas
Om de bijstandsgerechtigden zo goed mogelijk van dienst te zijn is de afdeling Werkkompas opgericht. Deze afdeling stelt de diagnose bij cliënten en begeleidt hen op trajecten richting werk. Hiervoor zijn deels nieuwe ervaren medewerkers geworven met een achtergrond als maatschappelijk werker of met psychologische kennis. De bijstandsmedewerkers van de wijkkantoren begeleiden cliënten die actief zijn in de sociale activering.
Het werven van nieuwe medewerkers is geen eenvoudige opgave. De gemeente probeert op verschillende manieren nieuwe medewerkers te werven. Zo rijdt er in Den Haag een tram bedrukt met een wervende tekst om bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten te gaan werken. Ook wordt veel gedaan aan de scholing van nieuwe medewerkers.

Wijkgericht
Om de Haagse aanpak zo succesvol mogelijk in te zetten heeft de Dienst SZW gekozen voor een wijkgerichte benadering. Onlangs heeft zij in de Schilderswijk de eerste wijkwerkwinkel van de afdeling Werkkompas geopend. De begeleiders van Werkkompas zoeken contact met de verschillende organisaties in de wijk waar zij werklozen benaderen en motiveren om een traject in te gaan.
Wat gebeurt er met mensen die niet of nog niet reïntegreerbaar zijn? Kroon: "Voor hen is er een traject gericht op sociale activering of andere hulpverlening, om te voorkomen dat ze sociaal geïsoleerd raken. Na een jaar wordt hun situatie opnieuw bekeken. Den Haag laat niemand los en de aanpak is echt op maat gesneden".
Meer info: zie dossier Agenda voor de Toekomst

Kinderopvang voor WW-ers en Wao-ers met reïntegratietraject

Per 1 juli kan het Lisv de kinderopvang bekostigen voor WW- en Wao-gerechtigden die deelnemen aan een reïntegratieproject of die vanuit een reïntegratietraject uitstromen naar werk. Doordat het Lisv als werkgever van de uitkeringsgerechtigde optreedt is hij of zij niet langer aangewezen op de gesubsidieerde kinderopvang. Daardoor kan ook in de particuliere sector een opvangplaats worden gezocht. Lisv voert de regeling uit en maakt per aanvraag de afweging of het financieren van kinderopvang de kans vergroot dat iemand werk vindt. De regeling is van toepassing op alleenstaanden en samenwonenden. Op het gemeenteloket vindt u hierover een persbericht.

Samenloop met KOA-regeling
In de KOA-regeling (Regeling Kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders) is een hardheidsclausule opgenomen. Op grond hiervan kunnen burgemeester en wethouders de KOA-regeling, onder voorwaarden, ook gebruiken voor personen met een andere uitkering dan de Abw of de WIK. Degenen die een beroep kunnen doen op de Lisv-regeling zijn echter uitgesloten van de KOA-regeling. Voordat u de hardheidsclausule in kunt zetten dient u te onderzoeken of de betrokkene een beroep kan doen op de Lisv-regeling. Op het gemeenteloket vindt u een circulaire hierover.
Meer info: zie dossier Alleenstaande ouders

Aanbestedingsprocedure voor reïntegratiecontracten geëvalueerd

Het Lisv heeft de aanbestedingsprocedure van de reïntegratietrajecten 2000 geëvalueerd. Met de resultaten van dit onderzoek en dat van het Ctsv is een aanbestedingsprocedure voor 2001 opgesteld. In een brief aan de Vaste commissie voor SZW van de Tweede Kamer schetst minister Vermeend de kaders voor deze aanbestedingsprocedure. De belangrijkste verbeterpunten zijn:

* een grotere differentiatie naar doelgroepen
* het aanbesteden van kleinere aantallen regionaal gerichte trajecten

* keuzemogelijkheden voor de cliënt om zelf een reïntegratiebedrijf te kiezen

* verplichting voor een vorm van resultaatfinanciering
* een eenduidiger uitvoering van de aanbestedingsprocedure
* meer duidelijkheid vooraf over de methode van selectie en gunning.
Meer info: zie dossier Suwi

Afspraken over SIOD gemaakt

In een bestuurlijk overleg in juni zijn afspraken gemaakt over het SIOD. Onder andere is besproken welke zaken bij gemeenten komen te liggen en welke bij het SIOD. Ook zijn er afspraken gemaakt over samenwerkingsverbanden. In een circulaire wordt u hierover verder geïnformeerd. Meer info: zie dossier SIOD

Brief aan de Kamer over toezicht op reïntegratiemarkt

Minister Vermeend heeft op 25 juni een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij nader ingaat op toezicht op de reïntegratiemarkt en met name op de positie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) daarbij. Hij behandelt drie aspecten: het toezicht op de werking van de reïntegratiemarkt als zodanig, het toezicht op de uitvoering van de aanbesteding van de reïntegratie-activiteiten door gemeenten en het toezicht op reïntegratie in het kader van CAO-afspraken. Meer info: zie dossier Suwi

Knelpunten bovenregionaal vervoer gehandicapten (TraXX) opgelost

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het vervoersbedrijf ConneXXion zijn overeengekomen de bestaande dienstverlening in het bovenregionaal vervoer voor gehandicapten (TraXX) voort te zetten tot 1 oktober 2002. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Vermeend.
Het ministerie en ConneXXion hebben aanvullende afspraken gemaakt over onder meer de aansluiting van de dienstverlening van TraXX op de lokale vervoersvoorzieningen die vallen onder de gemeentelijke zorgplicht. Deze afspraken betreffen ook het vervoer van niet-rolstoelgebonden pashouders die om medische redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.Daarnaast moet TraXX reizen vanuit het vakantieadres van pashouders verzorgen. TraXX zal haar algemene voorwaarden op deze onderdelen aanpassen. Meer info: zie dossier Wvg

Circulaire over SUWI na akkoord Tweede Kamer

Zowel de wet Suwi als de invoeringswet Suwi zijn in de Tweede Kamer behandeld en wachten nu nog op behandeling in de Eerste Kamer. Op een aantal punten is nu meer duidelijkheid en daarover heeft minister Vermeend een circulaire gestuurd naar gemeenten en sociale diensten. In deze brief worden de hoofdlijnen van de nieuwe structuur geschetst en gaat de minister nader in op onder andere de intake voor de bijstand, bedrijfsverzamelgebouwen, regionale platforms arbeidsmarktbeleid, cliëntenparticipatie en ondersteuning van gemeenten door het IOSG. De circulaire kunt u vinden op het Gemeenteloket. Meer info: zie dossier Suwi

Uitbetaling Voorlopige Teruggaaf

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving (circulaire van 4 december 2000) blijft de hoofdregel voor de uitbetaling van de Voorlopige Teruggaaf (VT) gehandhaafd: het bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over de nog resterende maanden van het jaar waarop de VT betrekking had. Op verzoek kan de Belastingdienst de verstreken termijnen echter wel in één keer uitbetalen. Daarna wordt de VT weer maandelijks uitbetaald. Meer info: zie dossier belasting en bijstand

Utrecht krijgt extra geld om mensen uit de bijstand te halen

Na Den Haag (zie pagina 2) heeft ook Utrecht de bestuurlijke afspraken in het kader van de Agenda voor de Toekomst ondertekend. De gemeente krijgt 22,8 miljoen gulden (10,35 miljoen euro) om zich extra in te spannen om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen of in te schakelen bij maatschappelijke activiteiten. In de Utrechtse aanpak zal speciale aandacht worden besteed aan allochtonen. Tot 2004 krijgen 5700 mensen een reïntegratietraject aangeboden. Meer info: zie dossier Agenda vd toekomst

Verslag gemeentebijeenkomsten van mei op gemeenteloket

In mei organiseerde SZW drie gemeentebijeenkomsten. Doel was enerzijds om de deelnemers te informeren over de laatste stand van zaken over de regierol van gemeenten op het gebied van werk en inkomen. Anderzijds wilde SZW vooral leren van ervaringen die gemeenten en organisaties zelf hebben opgedaan met hun nieuwe rol. Afgaande op reacties van deelnemers viel deze formule in goede aarde. Het verslag staat op het gemeenteloket. Als u aan de bijeenkomsten heeft deelgenomen krijgt u het toegestuurd. Meer info: zie Actueel/Nieuwsarchief

De VIV-website is vernieuwd

In het voorjaar werden de bestuurlijke G-25 gemeenten benaderd om een aantal gegevens over de uitvoering van de Abw in 2000 via de website in te vullen. Het gemiddelde en de spreiding van de kengetallen, die met die gegevens berekend zijn, zijn op de VIV-website te bekijken. Maar vanaf heden is het ook mogelijk om uw eigen cijfers te vergelijken met die van de VIV-gemeenten. Iedere gemeente kan nu de VIV invullen en de kengetallen laten berekenen. Via de optie benchmark kunt u uw gegevens vergelijken. Meer info: zie dossier VIV

Geen compensatie uitvoeringskosten werkaanvaardingspremies

Sinds 1 januari 2001 kunt u als gemeente een belastingvrije werkaanvaardingspremie uitkeren aan mensen die vanuit de Abw of gesubsidieerde arbeid in het kader van de Wiw uitstromen naar reguliere, niet-gesubsidieerde arbeid. (Hiertoe wordt ook werk in het kader van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren gerekend). Deze premie bedraagt in totaal f 4000,- ( 1815,-), een bedrag dat in vier porties van f 1000,- ( 454,-), steeds na een half jaar, wordt uitgekeerd. Dit betekent dat de ontvanger gedurende twee jaar na uitstroom geregistreerd moet blijven. In deze periode moet u ook nagaan of de uitstroom duurzaam is en of de ontvanger niet opnieuw een beroep doet op een uitkering of gesubsidieerde arbeid. Dit uitkeringsregime brengt extra uitvoeringskosten met zich mee. Als u de minister om compensatie voor deze kosten heeft verzocht, heeft u een afwijzend antwoord gekregen. Het uitkeren van de premie gaat namelijk gepaard met een verlaging van het aantal mensen met een uitkering (Abw, IOAW, IOAZ), waardoor tegenover uitvoeringskosten drie vormen van besparing staan:

1. Er komt uitvoeringscapaciteit vrij.

2. Omdat mensen uit de uitkering uitstromen kunt u besparen op de uitvoeringskosten, die u mag behouden en naar eigen inzicht besteden. De verdeling van de gelden voor de uitvoering Abw e.d. blijft namelijk onveranderd, ook al daalt het volume uitkeringsgerechtigden.

3. Het aandeel dat u zelfmoet bijdragen aan uitkeringskosten (25%), is toegevoegd aan het Fonds voor Werk en Inkomen (FWI). Ook wat u hiermee bespaart, door bijvoorbeeld daling van het aantal uitkeringsgerechtigden, mag u relatief vrij besteden in het verlengde van de doelstelling van het FWI.

Meer info: zie dossier Wiw

Aanpak werkloosheid allochtonen succesvol

In de periode 1 mei 2000 tot 1 mei 2001 zijn 15.534 allochtone werkzoekenden aan werk geholpen. Dit is het gevolg van het convenant dat de ministers Vermeend en Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) vorig jaar met MKB-Nederland sloten. Het convenant is verlengd tot eind dit jaar. Op het gemeenteloket vindt u hierover een persbericht. Meer info: zie dossier Minderheden

___________ zoek

zoek Home Links Sitemap E-mail
actueel

agenda
nieuws

foto: voorkant SZW-gids

Extra:
Begrotingsbehandeling
Bedragen 2001
Prinsjesdagstukken
Intentieverklaring
Wvg

Deel: ' Inhoud SZW-gids juli/augustus 2001 '
Lees ook