TuinbouwNet


LASER-NIEUWSBRIEF

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998

Nieuwsbrief week 2

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen:

1. Stand van zaken WTS1

2. Stand van Zaken WTS2

3. Stand van Zaken Regeling oogstschade 1998

De aanmeldingstermijn voor WTS-2 sluit aanstaande vrijdag 15 januari!

Voor vragen over de WTS en Regeling oogstschade 1998 kunt u contact opnemen met het call-center: 0800-0526

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

1. Stand van zaken WTS Zuidwest Nederland (WTS-1)

Voorschotten

In de eerste tranche is aan ongeveer 2.500 gedupeerden een voorschot uitbetaald. Vanaf volgende week (week 3) wordt het uitbetalen van voorschotten voortgezet. De gedupeerden die een voorschot ontvangen, hebben hierover een brief ontvangen.

De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de schade zoals die bij de eerste taxatie is geconstateerd. Wel is rekening gehouden met de mogelijkheid dat de schade geringer zou kunnen zijn, omdat het gewas nog geoogst kon worden. Het voorschot is verminderd met het bedrag van het eigen risico. Deze factoren kunnen dus resulteren in een lager voorschot dan door de gedupeerde in eerste instantie werd verwacht.

Hertaxaties

De definitieve vaststelling van de schade vindt plaats na de tweede taxatie. Het uitbetaalde voorschot is een eerste betaling en niet bepalend voor deze uiteindelijk vaststelling.

Hertaxatie op basis van de eerste taxatie en het uitbetaalde voorschot is nog niet zinvol, aangezien de tweede taxatie nog moet plaatsvinden.

Bij de eindbeschikking - dus na de tweede taxatie - ontvangt de gedupeerde een specificatie van de schade. Als men het niet eens is met de vaststelling van de schade, kan op dat moment een hertaxatie aangevraagd worden.

Eindbeschikking

De eindbeschikking is 13 weken na de tweede taxatie gereed, mits LASER alle noodzakelijke bescheiden (accountantsverklaringen, nota's etc.) heeft ontvangen om de eindbeschikking te kunnen opstellen. Op dit moment zijn veel dossiers niet compleet omdat gedupeerden de gevraagde informatie (bijvoorbeeld nota's van werk door derden, accountantsverklaring eigen mechanisatie of opruimingskosten) nog niet toegestuurd hebben.

Grondbewerking en bewijsstukken

Indien de schade definitief is vastgesteld, kunnen alle noodzakelijke grondbewerkingen worden uitgevoerd zonder dat de gedupeerde bewijsstukken hoeft te verzamelen.

Echter: op het moment dat de gedupeerde het oneens is met de schade-expert over de hoogte van de schade en dus hertaxatie overweegt, moeten bewijsstukken verzameld worden om deze hertaxatie te kunnen onderbouwen.

* De gewassen aardappel en ui die nog op het veld staan, worden als verloren beschouwd en kunnen dus vernietigd worden. Bewijsstukken zoals foto's, logboek en afleverbewijzen van het gedeelte dat eventueel wel gerooid is, moeten verzameld worden.
* Als grondbewerkingen bij de overige gewassen - die voor een tweede taxatie in aanmerking komen - niet echt noodzakelijk zijn, is het te overwegen om deze werkzaamheden voorlopig uit te stellen, totdat de schade-experts de schade heeft opgenomen. Ook hier geldt: als de grondbewerkingen wel worden uitgevoerd, zijn bewijsstukken noodzakelijk.

* Oogstwerkzaamheden moeten te allen tijde worden uitgevoerd. Schade aan het geoogste produkt komt in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Braakregeling

Om in aanmerking te komen voor de braakregeling moeten de percelen voor 15 januari braak liggen. Niet alle producenten zijn er echter - door de extreme weersomstandigheden - in geslaagd de oogst van 1998 van het land te verwijderen vóór 15 januari 1999. Het perceel is daardoor niet opnieuw ingezaaid ten behoeve van de oogst van 1999, waardoor de grond uit de produktie wordt genomen.

Onder 'het uit produktie nemen van gronden' wordt verstaan het aan de produktie onttrekken van een oppervlakte dat het jaar voordien met het oog op het oogsten van een gewas bebouwd is geweest.

Gezien bovenstaande kunnen percelen - ondanks dat ze niet braak liggen
- wel in aanmerking komen voor de braakregeling, omdat de percelen niet zijn ingezaaid.

Divers

Gedupeerden die zich gemeld hebben voor de WTS 1, maar buiten het schadegebied van WTS 1 vallen, hebben van LASER een brief ontvangen met het verzoek de door hen opgegeven gegevens nogmaals te checken. Ongeveer 20 gedupeerden hebben op deze brief gereageerd. Deze bedrijven worden direct bezocht.

Gedupeerden met schade buiten het schadegebied van de WTS 1 kunnen zich nog wel aanmelden voor de Regeling oogstschade 1998.

De aanmeldingstermijn voor de WTS-1 is op 16 november jongstleden gesloten. Nieuwe schademeldingen worden niet meer geaccepteerd.


** Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet: www.minlnv.nl/regelingen

2. Wet Tegemoetkoming Schade bij tweede extreem zware regenval 1998 (WTS-2)

De aanmeldingstermijn voor WTS-2 sluit aanstaande vrijdag 15 januari!

Gemeenten

Een aantal gemeenten - met name in de provincie Groningen - hebben de taak op zich genomen om meldingsformulieren van de gedupeerden in de gemeenten te verzamelen en centraal op te sturen naar LASER. Ook deze gemeenten moeten de formulieren van de gedupeerden vóór 15 januari 1999 opsturen naar LASER. De meldingsformulieren moeten voorzien zijn van een datumstempel van de gemeenten en een paraaf.

Gemeenten die na 15 januari 1999 nog meldingsformulieren in voorraad hebben, kunnen de formulieren vernietigen.

Aantal meldingen

LASER heeft tot nu toe ruim 7. 500 schademeldingen binnengekregen. Gedupeerden met schade buiten het schadegebied van WTS 2 ontvangen in de loop van volgende week een brief van LASER, waarin de afwijzing van hun aanvraag gemeld wordt. Tegen dit besluit kan geen bezwaar gemaakt worden.

Vaststelling van de schade

De taxaties bij particulieren zijn nagenoeg afgerond. Bij de taxaties in de agrarische sector - die begin januari van start zijn gegaan - zijn ongeveer honderd schade-experts betrokken.

Bij de vaststelling van de schade zijn de gegevens van de meitelling bindend. Als de meitelling niet overeenstemt met het gerealiseerde teeltplan, dan moet de gedupeerde aantonen door welke oorzaken dit komt en dat de gedupeerde eigenaar is van het gewas waarin de schade is gemeld. Hiertoe kunnen - bijvoorbeeld - de volgende bescheiden dienen: huurovereenkomsten, BKD-gegevens of een teeltcontract.

Als de geteelde oppervlakte afwijkt van de bij de meitelling opgegeven oppervlakte, moet de gedupeerde een officieel landmeterrapport indienen.

Grondbewerking en bewijsstukken

Indien de schade definitief is vastgesteld, kunnen alle noodzakelijke grondbewerkingen worden uitgevoerd zonder dat de gedupeerde bewijsstukken hoeft te verzamelen.

Is de schade nog niet definitief vastgesteld?

* Zijn de percelen gecontroleerd bij de quick scan, dan kunnen de grondbewerkingen uitgevoerd worden, maar moet wel aanvullend bewijsmateriaal verzameld worden (bijvoorbeeld foto's of een logboek).

* Zijn de percelen niet gecontroleerd bij de quick scan, dan kunnen de grondbewerkingen wel uitgevoerd worden, maar moet extra bewijsmateriaal verzameld worden: bijvoorbeeld foto's, logboek, bewijsstukken dat het gewas total-loss was, garanties dat het gewas daadwerkelijk op het perceel gestaan heeft, etcetera.

Ook hier geldt dat overwogen kan worden de niet-noodzakelijke grondbewerkingen uit te stellen tot na de definitieve vaststelling van de schade.

Braakregeling (zie informatie bij WTS-1)

3. Regeling oogstschade 1998

De meldingsperiode voor de Regeling oogstschade sluit 25 januari 1999. Tot nu toe heeft LASER 1.000 meldingen ontvangen.

Aanmelding

De aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar of aan te vragen bij de LASER kantoren. De LASER kantoren verwerken alleen de aanvragen. Voor informatie over de Regeling oogstschade 1998 moet contact gezocht worden met het algemene nummer: 0800-0526

* Regio Oost 0570 - 667777

* Regio Zuidwest 078 - 6395200

* Regio Noord 050 - 5992380

* Regio Noordwest 020 - 4953666

* Regio Zuidoost 0475 - 355555

De volgende bijlagen moeten samen met het aanmeldingsformulier worden ingeleverd:

* een topografische kaart (schaal 1:10.000) waarop de ligging en het daarop verbouwde gewas is aangegeven van elk tot het landbouwbedrijf behorend perceel (kaarten verkrijgbaar bij de regiokantoren van LASER)

* een door een accountant opgesteld rapport van bevindingen over het gerealiseerde teeltplan 1998.

De aanmeldingsformulieren moeten compleet met accountantsverklaringen en topografische kaart opgestuurd worden naar Bureau Waterschade, Postbus 21, 1110 AA Diemen.

Onvolledige aanvragen

Als LASER onvolledige aanvragen ontvangt - zonder bevindingenrapport, topografische kaart, opgave van de schade - dan krijgt de gedupeerde het verzoek de aanvraag binnen 14 dagen te complementeren. Als bij de acceptatie van de schademelding alleen het bevindingenrapport ontbreekt, krijgt de gedupeerde het verzoek om dit rapport gereed te hebben op het moment van taxatie.

Algemeen Overleg Tweede Kamer

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg in de Kamer op 10 december heeft de Minister van LNV toegezegd een tweetal aspecten betreffende de Regeling oogstschade nader te onderzoeken:

1. kunnen gewassen geoogst voor 7 december ook in aanmerking komen voor een vergoeding?

2. wat is het effect van de 30% eigen risico?

Beide onderzoeken zijn nog niet afgerond.

Divers

Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming is dat de geprognotiseerde opbrengst van de plantaardige gewassen minimaal ¦40.000,- bedraagt.

Bij de berekening van de geprognotiseerde opbrengst kunnen ook de voorjaars- en zomergewassen meegenomen worden. Als normbedrag voor deze gewassen kan de gemiddelde bruto-opbrengst van de afgelopen 3 jaar aangehouden worden.

De schade-experts zijn deze week begonnen met de taxaties.

Informatie over de uitvoering van de WTS en de Regeling oogstschade 1998 vindt u ook op Internet:

www.minlnv.nl/regelingen

De LASER Nieuwsbrief bevat informatie over de uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) en de Regeling oogstschade 1998. De nieuwsbrief is bestemd voor u als direct betrokkene bij de uitvoering van de WTS en de oogstschaderegeling. U kunt (delen) van deze tekst gebruiken om uw achterban te informeren. LASER kiest voor deze vorm van informatievoorziening, omdat het een snelle manier is om (actuele) informatie te verspreiden. Daarmee vervangt deze nieuwsbrief niet andere bestaande informatiekanalen en media, maar zorgt ervoor dat actuele informatie u op een snellere manier bereikt.

De nieuwsbrief verschijnt elke donderdag. Ook u kunt een bijdrage leveren in de onderwerpen die in de nieuwsbrieven aan bod komen. Heeft u een onderwerp laat het ons voor woensdag weten! Reply naar Perry de Moel, die de uitgave van deze nieuwsbrief cošrdineert. Ook nieuwe abonnees kunnen zich hier aanmelden.

Deze elektronische nieuwsbrief is een uitgave van LASER. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Inhoud van Laser-Nieuwsbrief week 2 '
Lees ook