Partij van de Arbeid

Initiatief Bussemaker en Van Dijke moet zeggenschap werknemers over arbeidstijden vergroten
18 september 2001 Jet Bussemaker

Werknemers moeten over voldoende instrumenten beschikken om zich teweer te kunnen stellen tegen 'overvraging' van de werkgevers als gevolg van flexibilisering van de arbeid. Dat geldt in het bijzonder als het erom gaat of bij het bepalen van de arbeidstijden voldoende rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten het werk, zoals de zorg voor anderen en algemene maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dat is de achterliggende gedachte die ertoe heeft geleid dat PvdA-kamerlid
Jet Bussemaker samen met Leen van Dijke (RPF) een initiatiefwetsontwerp heeft ingediend tot wijziging van de Arbeidstijdenwet. Daardoor krijgen werknemers meer mogelijkheden zich te verzetten tegen eenzijdig door de werkgevers opgelegde flexibilisering. Ook wordt het instemmingsrecht van de werknemers vergroot: indien de aard van de werkzaamheden werken op zondag niet noodzakelijk maakt, kan de werknemer hiervoor alleen worden ingezet als deze daarmee instemt.
De indieners hebben niet de intentie de doelstellingen van de huidige Arbeidstijdenwet te wijzigen. Hoewel zij veel veranderingen in de arbeidsmarkt positief waarderen, zijn zij van mening dat aanpassing van de wet wenselijk is om zodoende de zeggenschap van individuele werknemers over hun arbeidstijd te vergroten. Vooral denken zij met hun wijziging knelpunten weg te nemen die het gevolg zijn van de combinatie van betaalde arbeid en deelname aan het maatschappelijk leven, zoals bijvoorbeeld de verenigbaarheid van arbeid en zorgtaken.

Deel: ' Initiatiefwetsontwerp wijziging Arbeidstijdenwet '
Lees ook