Euronext Amsterdam

16 Mar 2000 Resultaat 1999 Amsterdam Exchanges N.V. conform eerder uitgesproken verwachting
Persbericht 2000.034

Resultaat 1999 Amsterdam Exchanges N.V. conform eerder uitgesproken verwachting

Inkomsten AEX-Effectenbeurs naar recordhoogte.

Inkomsten AEX-Optiebeurs lager door omzetdaling en tariefsverlaging.

Het resultaat van de Amsterdam Exchanges N.V. over 1999 is uitgekomen op s 32 miljoen (1998: s 54 miljoen), hetgeen in lijn ligt met de eerder uitgesproken verwachtingen.

Het bedrijfsresultaat bedroeg s 46 miljoen (1998: s 78 miljoen).

Overeenkomstig de bepalingen in de statuten aangaande de winstverdeling wordt de winst als volgt verdeeld: Aan houders van aandelen A en B wordt een cumulatief preferent dividend betaalbaar gesteld van 7% van het nominale bedrag, zijnde s 31,76 (1998: s 31,76) per aandeel van

fl. 1.000.

Het resterende deel van de winst wordt uitgekeerd aan de houders van winstbewijzen. Dit komt overeen met s 289,94 (1998: s 506,32) per winstbewijs.

Inkomsten

De inkomsten uit de effectenhandel die grotendeels bepaald worden door het transactieniveau op AEX-Effectenbeurs stegen in 1999 met 16 % tot s 33 miljoen (1998: s 28 miljoen) . Het aantal effectentransacties bereikte in 1999 een recordhoogte, het gemiddelde aantal transacties per dag steeg van 53 duizend naar 72 duizend. De stijging zette zich voort in de eerste maanden van 2000.

De inkomsten uit opties en futures op AEX-Optiebeurs liepen in 1999 terug met 42% tot s 53 miljoen (1998: s 90 miljoen). De gemiddelde dagomzet in optie- en futurescontracten daalde van 257 duizend in 1998 tot 195 duizend in 1999. Mede door de in begin 1999 doorgevoerde tariefsverlaging, waarvan het totaaleffect ca. s 13 miljoen bedroeg, bleven de opbrengsten duidelijk onder het niveau van het recordjaar 1998.

De groei van het aantal effectentransacties enerzijds en de daling in het aantal verhandelde derivatencontracten anderzijds resulteerden per saldo in inkomsten uit clearing, settlement en bewaring die nagenoeg gelijk waren aan het niveau van 1998, namelijk s 48 miljoen.

De inkomsten uit informatiediensten van AEX-Dataservices stegen met 22% van s 18 miljoen in 1998 tot s 22 miljoen in 1999. Een substantieel deel van deze inkomsten komt voort uit terminal- en licentievergoedingen van het realtime koersinformatiesysteem Mercury 2000.

De overige inkomsten stegen naar s 16 miljoen (1998: s 9 miljoen), met name door de boekwinst op verkoop van onroerend goed.

De totale inkomsten uit de bedrijfsvoering van Amsterdam Exchanges daalden met 11% van s 200 miljoen in 1998 tot s 178 miljoen in 1999.

Kosten

De operationele kosten stegen in 1999 met 5% tot s 121 miljoen (1998: s 114 miljoen).

De kostenstijging werd met name veroorzaakt door hogere kosten van automatisering. Deze stegen met 44% tot totaal s 29 miljoen (1998: s 20 miljoen).

Daarnaast stegen de reguliere afschrijvingskosten ten gevolge van grote investeringen in huisvesting en handelssystemen in 1998.

De stijging van automatiserings- en afschrijvingskosten werd voor een deel gecompenseerd door een daling van kosten voor marketing, huisvesting, telecommunicatie en advies.

Onder de bijzondere kosten, in 1999 gestegen tot s 11 miljoen (1998: s 8 miljoen), zijn onder meer voorzieningen opgenomen voor de uitbreiding van het extern uitwijkcentrum en het verbeteren van de (beheers)organisatie van AEX-Information Technology.

Vooruitzichten

Het aantal effectentransacties lag in 1999 aanmerkelijk hoger dan voorgaand jaar, hetgeen resulteerde in een historisch hoogtepunt. Deze trend heeft zich in de eerste maanden van 2000 voortgezet. Ook de omzetten op AEX-Optiebeurs liggen in de eerste maanden van dit jaar boven het niveau van de vergelijkbare periode in 1999.

Mede gezien internationale ontwikkelingen zullen in het jaar 2000, net als in het voorgaande jaar, hoge investeringen in de technische infrastructuur worden gedaan. Ook eigen initiatieven, waaronder de verdergaande automatisering van AEX-Optiebeurs en de implementatie van AEX Access 2000 waarmee AEX de directe toegang van het buitenland tot onze markt mogelijk maakt, zullen de nodige kosten met zich meebrengen.

Het is te vroeg in het jaar om concrete uitspraken te doen over het resultaat van 2000. Wel kan gesteld worden dat, indien de inkomsten zich blijven ontwikkelen op het niveau van de eerste maanden van dit jaar, het resultaat in 2000 boven het niveau van 1999 kan uitkomen.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Deel: ' Inkomsten AEX-Effectenbeurs naar recordhoogte. '
Lees ook