Utrecht, 10 februari 1999

Inkomsten Kerken in Aktie stijgen naar bijna 15 miljoen gulden

Kerken in Aktie, het samenwerkingsverband van drie interkerkelijke en zeven kerkelijke hulporganisaties, wierf in 1998 in totaal 14,8 miljoen gulden. Dat is een stijging t.o.v. 1997 met 18,9%. Kerken in Aktie stelt deze inkomsten direct beschikbaar aan haar participanten die daarmee wereldwijd jaarlijks tientallen projecten financieren.

Kerken in Aktie ging in het najaar van 1995 van start en de eerste financiële resultaten werden in 1996 geboekt. Toen bedroegen de inkomsten nog geen 10 miljoen gulden. Kerken in Aktie vraagt via voorlichting en fondsenwerving ondersteuning van het werk voor zending, kinderhulp (via het speciale programma Kinderen in de Knel), noodhulp en structurele hulp. Kerken in Aktie is een van deelnemende organisaties in het verband van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), dat in 1998 nationale acties organiseerde voor Soedan, Bangladesh en Midden-Amerika (Mitch). De genoemde inkomsten van Kerken in Aktie zijn exclusief de inkomsten uit deze nationale acties.

Onderwerpen waar Kerken in Aktie in 1998 aandacht aan besteedde waren o.a.: straat- en werkende kinderen, El Niño, theologisch onderwijs (o.a in India), vluchtelingen (Burmezen in Thailand) en voedingshulp (Soedan). Eind november vond de traditionele Kerken in Aktie-week plaats. Het thema was: ‘Maak Mensenrechten Waar’. Daarbij werd aangesloten bij het 50-jarig jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.’

Op 28 januari j.l.besloot de Triosynode van de Samen op Weg-kerk om Kerken in Aktie deel uit te laten maken van de nieuwe arbeidsorganisatie van de Samen op Weg-kerk. Dit betekent dat Kerken in Aktie m.i.v. oktober 1999 volledig geïntegreerd zal worden in het totale werk voor zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking. Daarbij zal zij haar werk ook namens andere kerken die niet aan het Samen op Weg-proces deelnemen voortzetten. Het besluit van de Triosynode is met instemming door het Kerken in Aktie-bestuur ontvangen omdat hierdoor het werk kwalitatief kan worden verbeterd. Tevens zal de coördinatie van activiteiten binnen en buiten de kerken de communicatie met de achterban verduidelijken.

Deel: ' Inkomsten Kerken in Aktie stijgen naar 15 miljoen gulden '
Lees ook