CBS

Inleg bedrijfssparen nauwelijks veranderd

In 2001 hebben deelnemers aan de bedrijfsspaarregeling ruim 2,2 miljard euro ingelegd. De groei van de inleg is sinds 1997 gering. De terugbetaling van de bedrijfsspaarrekeningen bedroeg 1,7 miljard euro in 2001. Deze terugbetaling is voor het grootste deel gebeurd in de vorm van deblokkeren. Het spaartegoed op bedrijfsspaarrekeningen bedroeg eind 2001 8,1 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Inleg bedrijfssparen in 2001 iets toegenomen
Deelnemers aan de bedrijfsspaarregeling hebben in 2001 ruim 2,2 miljard euro ingelegd. Dit is een kleine toename in vergelijking met 2000 (+2,4 procent). De afgelopen vier jaar schommelt de inleg rond de 2,2 miljard euro. Het uitstaande spaartegoed op bedrijfsspaarrekeningen bedroeg eind 2001 8,1 miljard euro.

Deblokkeren belangrijkste vorm van terugbetalen
Er is in 2001 totaal 1,7 miljard euro terugbetaald op de bedrijfsspaarregelingen. Voor 1 miljard euro is dit gebeurd door deblokkering van de rekening. Volgens de wet is deblokkeren van de gelden alleen mogelijk bij de aankoop van een eigen woning als hoofdverblijf, het voldoen van premies voor een levensverzekering of bij het beëindigen van de dienstbetrekking. Na vier jaar komen de gelden vrij zonder dat er sprake is van deblokkeren. Het vrijgekomen bedrag in 2001 bedroeg bijna 700 miljoen euro. Dit is slechts 32 procent van het in 1997 op de bedrijfsspaarrekeningen gestorte bedrag.

Sparen weer populair
In 2001 is het spaartegoed van particulieren (inclusief bedrijfssparen) gegroeid met bijna 19 miljard euro tot 153 miljard euro. Deze toename is veel groter dan in 2000 (+3,9 miljard euro). Door wijziging in de fiscale wetgeving is in de eerste maanden van 2001 veel geld vanuit fiscale beleggingsfondsen naar de spaarrekening gestroomd. Daarnaast heeft het slechte beursklimaat van 2001 bijgedragen aan de toegenomen spaarzin. De toename van het spaartegoed bedroeg in het eerste kwartaal van 2002 2,7 miljard euro. Dit is veel lager dan in dezelfde periode van 2001. In het eerste kwartaal van 2001 was er echter door de wijziging in het belastingstelsel sprake van een bijzondere situatie. In de jaren 1995-2000 bedroeg de toename in het eerste kwartaal gemiddeld bijna 1,5 miljard euro.

Technische toelichting
De gegevens over bedrijfssparen betreffen spaarregelingen bij banken in het kader van de Wet Bedrijfsspaarregelingen 1994. Bedragen die op een bedrijfsspaarrekening zijn ingelegd vallen in principe pas na vier jaar vrij. Dit was op zijn vroegst dus januari 1998. Het moment van vrijvallen van het ingelegde bedrag verschilt per bank. Vier kalenderjaren, 16 kwartalen of 48 maanden worden als maatstaf gehanteerd. Dit kan in de praktijk betekenen dat het tegoed voor maximaal 5 jaar, 17 kwartalen of 49 maanden vaststaat. De gegevens zijn gebaseerd op de monetair-financiële instellingen (mfi 's) die een maandelijkse rapportageplicht aan De Nederlandsche Bank hebben.

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met dhr. A. de Kruijk, tel. (070) 337 45 95. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB02-126
24 juni 2002
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Deel: ' Inleg bedrijfssparen nauwelijks veranderd '
Lees ook