Anti Racisme Informatie Centrum

LBR-informatie

Inleiding LBR-voorzitter G. Wawoe, bij de lezing van AHOLD topman C. van der Hoeven, Ondernemen Zonder Onderscheid

Het is een nieuw begrip in het jargon van management literatuur: verantwoord maatschappelijk ondernemen.

Dat betekent niet dat het verschijnsel er niet eerder was. In de geschiedenis van heel veel bedrijven komt men 'captains of industry' tegen, die het besef hebben dat er een harmonieus evenwicht moet bestaan tussen de doelstellingen en de acties van het bedrijf met de belangen van de gemeenschap waarin het bedrijf is gevestigd. Hetzelfde geldt voor een goede balans tussen het ondernemen en de behoeften van de medewerkers die de resultaten uiteindelijk tot stand moeten brengen.

Zo is bekend dat bijvoorbeeld hele dorpen met niet alleen woonhuizen, maar ook andere voorzieningen werden gebouwd rond industriekernen door bedrijven welke tegenwoordig 'multinationals' zouden heten. Het paste natuurlijk ook in het paternalistisch patroon welk toentertijd hoogtij vierde, maar daarom is het niet minder verlicht.
In het verzuilde religieuze Nederland lagen aan deze pogingen vaak ook nog godsdienstige beginselen ten grondslag, ofschoon wij deze niet moeten overschatten. Tenslotte is het minder dan 200 jaar geleden dat diezelfde westerse christelijke religies de rechtvaardiging voor het houden van slaven naar hun mening met succes gevonden hebben in de bijbel.

De 1 juli lezing staat telkens stil bij een maatschappelijk verschijnsel wat grote waarde heeft voor de gemeenschap en waarbij aspecten van culturele diversiteit in het geding zijn.

Multiculturele samenleving is een begrip wat op dit moment van de politieke geschiedenis van Nederland, niet door alle politieke partijen met sympathie wordt bejegend. De uitspraak van CDA leider, de heer Balkenende, dat de multiculturele samenleving moet worden opgeheven, klinkt nog steeds na in onze oren. Nu kan het natuurlijk zijn dat hij het niet zo heeft bedoeld. Dat wat hij werkelijk had willen zeggen niet meer was dan dat de inburgering van de nieuwe Nederlander op een effectievere manier zou moeten verlopen. En daar is natuurlijk niets op tegen, maar dit is niet wat hij gezegd heeft, dit is wat wij door second guessing uit zijn woorden zouden kunnen opmaken. Het blijft anders moeilijk te begrijpen hoe hij als leider van het Christelijk Democratisch Appel in alle christelijkheid dit soort opmerkingen zou kunnen maken.

Feit is echter dat er grote onrust is ontstaan bij grote groepen nieuwe Nederlanders over de manier waarop over hen wordt gesproken en gepubliceerd. Dit alles heeft geleid tot een onbehagelijk gevoel bij velen die dagelijks geconfronteerd worden met verschillende vormen van agressie op het werk en op straat.

Anderzijds leeft ook de autochtone bevolking nu meer dan voorheen met het gevoel dat vele leden van de etnische minderheidsgroeperingen niet op de juiste manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Je hebt de voorbeelden van mensen die, na vele jaren verblijf hier, nog steeds niet het Nederlands beheersen. Je hebt de voorbeelden van de imams, zij het een kleine groep, die oproepen tot rebellie tegen de gevestigde orde. Verder zijn er stromingen die voorstanders zijn van rituelen en gewoonten die niet passen in de Nederlandse rechtstaat, hiermee bedoel ik bijvoorbeeld de "erewraak". Dit zijn gevaarlijke verschijnselen, potentiële splijtzwammen in onze samenleving. Wij moeten hiervoor de ogen niet sluiten. Het is reëel wanneer een groot aantal mensen na de gebeurtenissen van 11 september sterker dan voorheen xenofobe gevoelens jegens vreemdelingen ontwikkelen. Iedereen is meer op zijn qui-vive en vraagt zich af hoe het toch heeft kunnen gebeuren. Kan het ook hier gebeuren? Een verhoogde waakzaamheid is natuurlijk begrijpelijk. Uitspraken en stromingen die afbreuk doen aan de saamhorigheid in de Nederlandse gemeenschap van alle bevolkingsgroepen zijn ten zeerste af te keuren. Maar even zeer moet er voor gewaakt worden dat wij de beginselen van de Nederlandse rechtstaat geen geweld aan doen. Vanuit de groep van nieuwe Nederlanders niet, maar even zeer niet vanuit de autochtone bevolking.

Ik heb het vaker gezegd maar herhaal het graag: wij zijn gezegend te mogen leven in een land waarvan de grondwet in Artikel 1 voorschrijft dat allen die zich op dit grondgebied bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden ongeacht welk raskenmerk, geaardheid, ... dan ook. Wij moeten dit artikel koesteren. Het is onze taak te waken dat het levendig blijft als wet en door een ieder wordt geëerbiedigd en toegepast.

Het LBR heeft mede als taak alert te zijn op schendingen van het gelijkheidsbeginsel. Haar taak gaat verder en moet een waarborg scheppen voor een infrastructuur die in staat is te monitoren wanneer het mis zou gaan maar ook aan te geven op welke wijze corrigerend opgetreden kan worden. Dat is naar de gemeenschap toe als geheel. Maar ook heeft zij de taak om groepen die onder druk staan weerbaar te maken opdat zij kunnen leven en overleven in de Nederlandse gemeenschap. En hierin staan wij niet alleen, de Overheid ondersteunt in vele vormen het werk dat hier wordt verricht. Maar nog belangrijker is het dat maatschappelijke organisaties, bedrijven, verenigingen op hun eigen zeer constructieve manier een reële bijdrage leveren aan het creëren van harmonie in onze gemeenschap.

Het is daarom dat wij vanmiddag ons zeer gelukkig mogen prijzen om in ons midden te hebben een van de belangrijkste 'captains of industry' in Nederland in zijn bedrijfstak de onbetwiste nummer I, de Chief Executive van Ahold, drs. Cees van der Hoeven. Hij heeft het voorbeeld gegeven hoe actie genomen kan worden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn ondernemen op commercieel gebied heeft geleid tot de creatie van een ijzersterke onderneming met vestigingen in de gehele wereld. Zijn strategieën getuigen van grote inzicht in zijn sector, van een groot leiderschapsvermogen en van een diepe maatschappelijk inzicht waar het gaat om het juiste evenwicht tot stand te brengen tussen gemeenschap en zijn bedrijf. Niet voor niets wordt hij gezien als een kampioen op het gebied van het bewustzijn van het noodzakelijk sociale gezicht van ondernemingen in de 21ste eeuw.

Mag ik U uitnodigen om te luisteren naar de presentatie van de LBR lezing 2002 door drs. Cees van der Hoeven.

Gilbert Wawoe, voorzitter LBR.

Zie ook: Persbericht - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen trend onder ondernemers
Tekst van de lezing - Ondernemen zonder onderscheid

Deel: ' Inleiding LBR-voorzitter G. Wawoe bij lezing AHOLD topman '
Lees ook