Gemeente Zoetermeer

Inloopbijeenkomst wegverbinding Noordhove-Oosterheem, dinsdag 25 juni a.s.

De ontsluitingsstructuur van de VINEX locatie Oosterheem voorziet in wegverbinding met de wijk Noordhove. Dit is opgenomen in het Masterplan Oosterheem en de Milieu-Effect-Rapportage Oosterheem, die de basis vormen voor de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling van Oosterheem en omgeving.

Kruising Zegwaartseweg
De wegverbinding Oosterheem-Noordhove kruist de Zegwaartseweg. Er zijn in dit kader een tweetal varianten ontworpen en doorgerekend, te weten een gelijkvloerse en een verdiepte ligging van de wegverbinding ter hoogte van de Zegwaartseweg.

Vanuit landschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt verdient een gelijkvloerse kruising de voorkeur, omdat hiermee het oude historische karakter van deze weg zo min mogelijk wordt aangetast. Op 3 juli 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de keuze te maken voor de gelijkvloerse kruising.
In januari jl. is tijdens een informatieavond het collegebesluit voor de gelijkvloerse kruising aan de bewoners gepresenteerd. Tijdens deze avond is een toelichting gegeven op de argumenten die aan de gemaakte keus ten grondslag liggen en is voorts aangegeven dat de verdere uitwerking onderhevig zou zijn aan een inspraakprocedure. Het plan is inmiddels zo ver uitgewerkt dat de formele inspraak ook kan worden gestart.

Inspraakprocedure
Op grond van de Algemene Inspraakverordening 1996 zal voor de aanleg van de hierboven genoemde wegverbinding een formele inspraakprocedure worden gevolgd. Van 24 juni tot en met 19 juli a.s. wordt u in de gelegenheid gesteld uw mening hierover kenbaar te maken. Uw opmerkingen worden na afloop van de inspraaktermijn meegenomen bij het opstellen van een definitief ontwerp.
In praktijk houdt dat in dat uw mening of opmerkingen kunnen leiden tot een aanpassing van de voorstellen. In het eindverslag dat wij na afloop van de inspraakprocedure opstellen, worden uw reacties opgenomen en kun u lezen waarom uw suggestie wel of niet tot een aanpassing van het ontwerp heeft geleid.

Inloopavond
Tijdens deze inspraakprocedure wordt op dinsdag 25 juni a.s., van 19.00 tot 21.30 uur, in de Driemanspolderzaal van het Stadhuis een inloopbijeenkomst georganiseerd. De inloopavond heeft een informeel karakter en kent geen vaste agenda. U kunt dus vrij in en uit lopen. Op deze avond zullen naast de wethouder ook deskundigen van de gemeente aanwezig zijn die u nadere informatie over het plan kunnen verstrekken. Tijdens deze avond kunt u middels het invullen van een presentielijst en reactieformulier uw reacties kenbaar maken. Uw opmerkingen worden na afloop van de inspraaktermijn meegenomen bij het opstellen van een definitief ontwerp.

Ter inzage
Gedurende de inspraaktermijn ligt het plan van aanpak en het wegontwerp ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in de centrale hal van het stadhuis. En vanzelfsprekend bij de wijkpost Seghwaert/Noordhove, Meeuwenveld 3 (telefoon: 346 9005), op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag 14.3016.00 uur.

Reacties op het voorgestelde ontwerp kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, ter attentie van de heer P.C. Kops van de afdeling Voorbereiding, onder vermelding van "inspraak wegverbinding Noordhove-Oosterheem".

Ten slotte wijzen wij erop dat art.11 van de Inspraakverordening de mogelijkheid biedt een klacht in te dienen met betrekking tot de wijze van uitvoering van de verordening of deze inspraakprocedure. Een klacht dient uiterlijk zes weken na afloop van de inspraakprocedure te worden ingediend. U kunt een klacht richten aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Laatste wijziging: 14-06-2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Inloopbijeenkomst wegverbinding Noordhove-Oosterheem Zoetermeer '
Lees ook